Raadsvragen over blauwe zone Kennemerlaan

D66Velsen heft raadsvragen gesteld over de proef met een blauwe parkeerzone aan de Kennemerlaan in IJmuiden. Deze proef loopt sinds eind oktober. Er mag aan een groot deel van de straat ter hoogte van het winkelgebied nog maar maximaal 2 uur geparkeerd worden met gebruik van een parkeerschijf. Aanleiding zou een verzoek van de winkeliers zijn.

D66Velsen heeft inmiddels van meerdere inwoners die woonachtig zijn aan de Kennemerlaan zelf, of in de directe omgeving wonen, vernomen dat dit besluit zonder inspraak of overleg met hen is genomen. Zij hebben per brief achteraf mogen vernemen dat er een proef ingesteld zou worden. Er zijn zorgen dat de parkeerdruk zich naar de omliggende straten verplaatst. D66Velsen is op zichzelf niet tegen blauwe zones als oplossing van parkeerproblemen, maar vindt wel dat dergelijke besluiten altijd in goede samenspraak met de buurt moeten worden genomen. Dat lijkt nu niet te zijn gebeurd. Daarom hebben we de volgende vragen gesteld aan het college:

1. Klopt het dat het besluit tot een proef met een blauwe zone enkel is genomen op basis van de wens van winkeliers? 
2. Zo ja, waarom heeft het college ervoor gekozen om inwoners niet vooraf te laten participeren bij het nemen van dit besluit? 
3. Zo nee, op welke wijze zijn bewoners van de Kennemerlaan en de direct omliggende straten vooraf bij dit besluit betrokken of hebben zij invloed kunnen hebben? Op welke wijze en op welk moment hadden zij van deze mogelijkheid kennis kunnen nemen? Welke andere gesprekspartners hebben bij dit besluit aan tafel gezeten?
Naar verluid komt een groot deel van de parkeerproblematiek door winkeliers zelf die de auto de hele dag voor het eigen winkelpand parkeren, in plaats van deze bijvoorbeeld op het Kennemerplein neer te zetten.
4. Heeft het college vooraf de aard van de parkeerproblematiek in kaart gebracht, waarbij bijvoorbeeld ook is gekeken naar het type bezitter wiens auto’s (winkeliers, bewoners of klanten) hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor de parkeerdruk?
5. Indien het klopt dat het voornamelijk auto’s van winkeliers zelf zijn die de parkeerdruk veroorzaken, heeft het college overwogen hen anderszins te motiveren de auto elders te plaatsen?
6. Wordt er door de gemeente gemonitord in hoeverre de parkeerdruk zich nu naar omliggende straten verplaatst?
7. Heeft het college overwogen om bewoners van de Kennemerlaan een vrijstelling te geven van de blauwe zone? 
8. Naar verwachting wordt de proef in januari 2020 geëvalueerd. Met wie gaat het college deze proef evalueren? Worden de bewoners daar ook bij betrokken? 
9. Wanneer en onder welke voorwaarden beschouwt het college de proef als geslaagd of juist mislukt?