Raadsbrede steun voor regiovisie Huiselijk geweld

Versterken en verbinden, zo luidt de titel van de regiovisie huiselijk geweld, welke op 14 januari in een raadsplein-sessie werd besproken. Om huiselijk geweld duurzaam te stoppen hebben de 8 regiogemeenten samen met meer dan 50 organisaties actief op het gebied van zorg, veiligheid en onderwijs een nieuwe regiovisie voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. Uitgangspunt bij het opstellen van de regiovisie vormt het landelijk programma: “Geweld hoort nergens thuis”.                                                                        

Het doel van de regiovisie is het duurzaam stoppen van alle vormen van huiselijk geweld. De inzet is gericht op het eerder herkennen van geweld en het aanpakken daarvan met deskundige hulpverlening. Dat betekent ook een juiste begeleiding om herhaling te verkleinen en te voorkomen. Ook zal er aandacht zijn voor het herstel van de gevolgen van geweld.

D66Velsen kan zich in hoofdlijnen vinden in de regiovisie. Huiselijk geweld in al haar vormen is een complex thema, zeker wanneer we kijken naar de verschillende uitingen van geweld en afhankelijkheidsrelatie die de dader met het slachtoffer heeft, maar ook de inzet van de juiste hulpverlening aan slachtoffer en dader.

Goed dat huiselijk geweld regionaal, maar ook integraal worden opgepakt en aansluit op programma’s als jeugd, ouderenzorg en gezondheidzorg waar preventie een belangrijke rol speelt. Ook is D66Velsen verheugd op de inzet van ervaringsdeskundigen.

D66 heeft opmerkingen en vragen aangaande het visiedocument en uitvoering:

  • Afgelopen weken was er in de media veel aandacht rondom de Coronacrisis, op het in beeld hebben en houden van kwetsbare groepen kinderen in het onderwijs.  Aangezien het hier gaat om een meerjarig visiedocument kunnen wij ons voorstellen dat de aandacht voor de Coronacrisis in dit visiestuk niet expliciet wordt genoemd. Echter, wij zouden het belangrijk vinden om in de uitvoering van dit visiedocument, zeker dit jaar aandacht te besteden aan “huiselijk geweld in Coronatijd”;
  • Wat ons opvalt is dat de onderbouwing van de visie gebaseerd is op oude cijfers… Zo wordt gebruik gemaakt van de Gezondheidsatlas GGD Kennemerland uit 2016 en CBS-gegevens uit 2019.  In hoeverre wijken deze cijfers af van ontwikkelingen in 2020?  Wat betekenen deze getallen voor de monitoring. De wethouder heeft toegezegd om recente cijfers aan de Raad aan te leveren.