Raad stemt in met D66Velsen motie ‘Safe streets’

Vorig jaar, van 25 november tot en met 10 december, was de zogenaamde ‘Oranje week’. Een week waarin wereldwijd aandacht werd gevraagd voor het uitbannen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Helaas zijn zij nog te vaak slachtoffer van geweld. Geweld en de dreiging daarvan belemmeren vrouwen in hun leven thuis, op straat en op de werkvloer.

Vrouwen zijn nog relatief vaak slachtoffer van schendingen van fundamentele rechten als het recht op gezondheid, veiligheid en lichamelijke integriteit. Aan deze schendingen en belemmeringen moet een eind worden gemaakt. Het gaat hierbij niet alleen om de ‘traditionele’ vormen van geweld, maar ook om specifieke vormen van geweld, zoals vrouwenhandel, eerwraak, huiselijk, seksueel en geestelijk geweld. Zo wordt een op de drie vrouwen op deze aarde wordt minstens een keer in haar leven geconfronteerd met fysiek of seksueel geweld. Dat aantal loopt in sommige landen zelfs op tot 70%. Doodsoorzaak nummer 1 voor vrouwen tussen de 15 en 44 jaar is seksueel geweld.

Gelukkig wordt er tegenwoordig ook steeds meer serieuze aandacht besteed aan deze problematiek. Een recent voorbeeld daarvan is het wereldwijd gedeelde #MeToo, waarmee wordt aangekaart hoe wijdverspreid seksuele discriminatie is. In Nederland is een op de vijf vrouwen ooit het slachtoffer geweest van fysieke mishandeling door een (ex-) partner, maar ook op straat voelen vrouwen zich nog vaak, zeker wanneer zij alleen zijn, onveilig of worden zij geïntimideerd.

D66Velsen wilde dit onderwerp graag onder de aandacht van het college brengen. Hoewel wij geen directe aanleiding hebben te veronderstellen dat het probleem in Velsen groter zou zijn dan elders, vinden wij het zeer belangrijk om bij onderwerpen als deze juist lokaal de vinger aan de pols te houden. Vaak spelen dit soort problemen zich af onder de radar van betrokken instanties, of worden ze op een manier geregistreerd waardoor moeilijk onderscheid te maken is tussen verschillende vormen en redenen van geweld en intimidatie. Willen we dit soort problemen aan kunnen pakken, dan zullen we eerst een goed beeld moeten hebben van de mate waarin het probleem wel of niet in Velsen aanwezig is.

Met dit voor ogen heeft D66Velsen in de raadsvergadering van 22 februari de Motie ‘Project Safe Streets in Velsen’ ingediend. Zowel GroenLinks (GL) als de Socialistische Partij (SP) hadden meegetekend. In deze motie werd aan het college gevraagd om de Intentieverklaring voor deelname aan het project ‘Safe Streets’ te onderteken en de uitvoering hiervan verder uit te werken. In een Safe Streets Gemeente worden problemen rond veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte aangepakt, in samenwerking met relevante organisaties en vrouwen en meisjes zelf, onder andere door middel van onderzoek, bewustwording onder vrouwen én mannen en maatregelen in de openbare ruimte.

Het college steunde de motie van D66Velsen. Desondanks was de raad verdeeld; het ene raadslid vond het te beperkend omdat ‘slechts’ over een bepaalde doelgroep ging, een ander raadslid zei het zelfs beschamend te vinden dat de motie was ingediend. En dat was nou juist de crux van het probleem: seksuele intimidatie en geweld is vaak niet zichtbaar, zoals raadslid Beryl Dreijer het goed verwoordde: “Het speelt. En het wordt niet gemeld want ‘het hoort erbij’”. Schaamte is ook tekenend voor het onderwerp: je schaamt je ervoor dat je geconfronteerd werd met seksuele intimidatie en/of geweld. Het liefst zou je het gewoon vergeten, je wilt niet erover praten, laat staan het melden, dus ontken je dat het ooit heeft plaats gevonden. Je ontkent dat het je ooit heeft geraakt…

Wat D66Velsen met deze motie heeft gevraagd is om te beginnen met het in kaart brengen van voorvallen gerelateerd aan seksuele intimidatie en/of geweld. Een mogelijkheid is om dit bijvoorbeeld via het bestaande Burgerpanel te doen. De stemming staakte tijdens de vergadering op 22 februari: de helft van de raadsleden stemde voor en precies de andere helft stemde tegen de motie.

Op 28 maart tijdens de afscheidsvergadering, na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart, is de motie opnieuw in stemming gebracht. Het was een bijzondere vergadering waar een afscheidnemende raad nog één keer over een onderwerp kon stemmen. Een onderwerp dat ons allemaal direct of indirect raakt, maar vaak onderbelicht blijft. D66 Velsen is blij dat, weliswaar met een kleine marge, de motie is aangenomen. Uiteindelijk hopen wij dat degenen wiens stem veel te vaak niet luidt, gehoord zullen worden!

Van #MeToo naar #WeChange
Teresa Da Silva Marcos
Kijk voor meer informatie over het ‘Safe Streets’ project op: https://safestreets.unwomen.nl/