Prestatieafspraken woningmarkt: D66Velsen wil meer aandacht voor woonwensen jongeren

Op donderdag 15 november vond er een consulterende sessie plaats over de Prestatieafspraken Velsen 2017-2021. Prestatieafspraken worden gemaakt tussen de gemeente, de verschillende huurdersraden en de woningcorporaties die voorzien in sociale woninghuur.

Er zijn afspraken gemaakt over diverse onderwerpen met betrekking tot de woningmarkt. Onder andere over de samenwerking, de goedkope huurvoorraad, herstructurering, doelgroepen, duurzaamheid, woonruimteverdeling, zorg en leefbaarheid. De afspraken dragen bij aan de uitvoering van de Woonvisie 2025/Woonagenda 2019-2025 van de gemeente en het beleid van de woningcorporaties. Hier staat onder andere in dat de gemeente Velsen ook studenten aan wil trekken. D66Velsen wil er dan ook voor waken dat er wel genoeg beschikbare woningen zijn voor studenten en jongeren. Het is momenteel als starter immers moeilijk om aan een betaalbare woning te komen.

Daarom is in de concept prestatie afspraken, die afgelopen donderdag zijn besproken, vastgelegd dat de gemeente in gesprek gaat met woningcorporaties en de huurdersraad om te onderzoeken op wat voor manier er meer woningen voor jongeren gerealiseerd kunnen worden. De huurdersraad wordt erbij betrokken om het over mogelijke overlast te hebben die door jongeren kan ontstaan. In de huurdersraad zitten echter weinig tot geen jongeren, waardoor die niet in dit proces vertegenwoordigd zijn. Naar aanleiding door vragen van D66Velsen heeft het college toegezegd om jongeren meer te betrekken bij gesprekken met woningcorporaties over het realiseren van woningen voor jongeren.

D66Velsen is blij met de toezegging, en vindt het dan ook niet meer dan logisch dat als het over woonplekken voor jongeren gaat, zij ook een plek aan de tafel moeten krijgen.