Versnelling Wijkgericht Werken in Velsen

Tijdens de raadsvergadering van 26 april heeft de gemeenteraad van Velsen een motie op initiatief van raadsleden Mike Rijkers (D66Velsen) en Joost Bleekman (Velsen Lokaal) aangenomen om het wijkgericht werken in de gemeente Velsen te versnellen. “Het betrekken van inwoners op wijkniveau bij besluitvorming over publieke onderwerpen zorgt voor betere besluiten met meer draagvlak”, aldus Rijkers. Deze motie roept het college op om snel te komen tot een concreet voorstel met een op Velsen toegepaste aanpak.

Wijkgericht Werken

In de afgelopen jaren is er binnen de gemeenteraad van Velsen veel aandacht besteed aan het programma Samenspel, participatie en de daaruit voortvloeiende aanpak Wijkgericht Werken. Ook tijdens de laatste sessie op 13 april is er uitgebreid stilgestaan bij verschillende vormen van wijkvertegenwoordiging en wijkbudgettering. Het is een complex vraagstuk zonder pasklaar antwoord, maar voor D66Velsen zijn er drie belangrijke uitgangspunten. Inwoners moeten zich uitgenodigd voelen om hun zorgen en ideeën te delen, zeker groepen die nu minder goed vertegenwoordigd zijn, zoals vrouwen, jongeren of praktisch opgeleiden. Verder moet het polarisatie tegengaan door inwoners ruimte te geven om zich te verdiepen en te verplaatsen in de belangen van andere inwoners. Tot slot moet de aanpak Wijkgericht Werken echt iets nieuws brengen.

Gewogen loting en vouchers

De raad geeft met de motie het college opdracht om een concreet voorstel uit te werken voor een op Velsen toegepaste aanpak voor Wijkgericht Werken met wijkvertegenwoordiging waarbij inwoners geselecteerd worden op basis van gewogen loting en dat inwoners wijkbudgetten mogen verdelen met vouchers. Met wijkvertegenwoordiging waarbij een gemeente inwoners willekeurig uitnodigt, is al ervaring in andere gemeenten. “Door meer mensen uit te nodigen uit groepen die normaal gesproken minder snel meedoen, kom je tot een betere afspiegeling van de wijk. Verder zie je dat mensen daarna ook vaker politiek actief worden waardoor de hele democratie versterkt”, zegt Rijkers. De wijkbudgetten kun je vervolgens gebruiken om ook de rest van de wijk te betrekken. “Een kleine groep inwoners werkt actief samen om te komen tot ideeën om hun wijk te verbeteren, de rest van de inwoners kunnen vervolgens met vouchers het wijkbudget verdelen over die ideeën”, aldus Rijkers. De motie beoogt vooral een versnelling van deze aanpak, zodat de gemeenteraad na de zomer verder in gesprek kan gaan over een concrete aanpak voor Velsen om inwoners op wijkniveau te betrekken.

Motie staat hier en de bijdrage van Mike Rijkers in de sessie is hier te bekijken (vanaf 33:28).