Motie D66Velsen voor motiemarkt aangenomen!

Donderdag 7 november heeft de gemeenteraad van Velsen gesproken over de begroting. Een grote ambitie van deze raad, zoals geformuleerd in het raadsakkoord, is meer ruimte te geven aan initiatieven vanuit inwoners. Om deze ambitie te verwezenlijken, heeft D66Velsen een motie ingediend om een motiemarkt te organiseren.

Motiemarkten worden al in meerdere gemeenten met veel succes georganiseerd. Op een motiemarkt krijgen inwoners de gelegenheid hun idee voor een beter Velsen te presenteren aan raadsleden. Als raadsleden overtuigd zijn door een idee, kunnen zij deze adopteren en als motie indienen in de gemeenteraad. D66Velsen heeft voorgesteld om in het voorjaar 2020 ook een motiemarkt in Velsen te organiseren.

Een aantal fracties stonden nog kritisch tegen dit idee, waarbij met name de VVD twijfels had over of hier behoefte naar is. Dit ondanks dat in bijvoorbeeld Enschede de motiemarkt al 8 keer is georganiseerd, met als resultaat 142 ideeën die hebben geleid tot 42 moties. D66Velsen is van mening dat als je wil vernieuwen, dat je moet proberen en leren en niet zoeken naar beren (op de weg). 

Gelukkig deelde een ruime meerderheid in de gemeenteraad deze visie van D66Velsen en organiseren wij in het voorjaar van 2020 een motiemarkt. U heeft dus nog even de tijd om na te denken voor uw goede idee voor Velsen!