Het collegeprogramma: veel ideeën, maar weinig uitwerking

Op 6 december heeft de raad gesproken over het collegeprogramma van Velsen Lokaal, VVD, GroenLinks, PvdA en LGV. Aangezien onze raad een raadsakkoord heeft afgesloten, dient het collegeprogramma aan te geven hoe het collegeprogramma de ambities van de raad wil bereiken. De vraag in deze sessie was daarmee voornamelijk of het collegeprogramma in voldoende mate een uitwerking is van het raadsakkoord.

Een belangrijk onderdeel van het raadsakkoord, zijn de global goals. Dit zijn doelstellingen om de wereld te verbeteren voor 2030. D66Velsen mist deze global goals in het collegeprogramma, dat vinden wij een gemiste kans. Daarnaast hebben wij in de sessie aangegeven dat het collegeprogramma vaak niet duidelijk aangeeft hoe zij doelen willen bereiken. Er wordt bijvoorbeeld aangegeven dat voor 2030 de CO2 uitstoot met 50% te verlagen, maar staat niet hoe we dit gaan doen. Een ander voorbeeld is dat het college de positie van Velsen in de regio wil versterken, maar staat niet hoe we dit gaan doen. Het college heeft aangegeven dit ook samen met de raad uit te willen werken, maar voorstellen moeten toch uit het college komen. D66Velsen verwacht daarom van het college ook daadkracht en een visie. Regeren is immers vooruitzien, niet vooruitschuiven.

Voor D66Velsen staat de inbreng van onze inwoners altijd centraal. Wij zijn dan ook blij met de ambitie in ons raadsakkoord om inwoners meer te betrekken bij besluitvorming. In het collegeprogramma missen wij daar ook een duidelijke uitwerking van. D66Velsen vindt dat als je participatie goed wil regelen, je een heldere visie en doelstellingen moet hebben. Wij zullen daarom een sessie gaan organiseren om als raad en college scherp te krijgen welke doelstellingen wij hebben voor participatie. D66Velsen wil dat dit uitgewerkt wordt tot een concrete visie op participatie. Voor D66Velsen is daarbij met name belangrijk hoe wij onze inwoners betrekken die je minder goed kunt bereiken, bijvoorbeeld de 12,5% die niet of slecht kan lezen. D66Velsen maakt zich er hard voor dat iedereen in onze samenleving kan meedoen en meedenken.