Gezond, duurzaam en toekomstbestendig: D66Velsen stemt in met nieuw Onderwijs Huisvestingplan

Tijdens de raadsvergadering van 26 november heeft D66Velsen met genoegen ingestemd met het nieuwe Integraal Onderwijs Huisvestingplan. In dit beleidsstuk staat opgenomen hoe de gemeente de komende jaren omgaat met onderwijsvastgoed en welke eisen er worden gesteld aan renovatie of nieuwbouw. Voor D66Velsen was het belangrijk dat een gezond binnenklimaat en een verduurzaming van het vastgoed prioriteit zouden krijgen.

Het nieuwe huisvestingbeleid kende een flinke aanloop. Ruim een jaar en meerdere vergaderingen heeft het geduurd, waarbij onder andere ook samen met de schoolbesturen is gesproken over huisvesting en prioriteiten. Goed onderwijs in een goed schoolgebouw versterkt elkaar, wat het beste oplevert voor leerling én leraar. Daarom was het belangrijk niet zomaar over een nacht ijs te gaan. Als het gaat om het meegegeven van een goede start aan toekomstige generaties, mogen we wat D66Velsen betreft dan ook zeer ambitieus zijn. Het resultaat mag er dan ook zijn en schoolbesturen staan naar eigen zeggen te trappelen om met het nieuwe plan aan de slag te gaan.

Er ligt een plan voor waarin scholen die in verouderde huisvesting zitten perspectief krijgen op wat beters, waar sterke aandacht is voor een algehele verduurzaming van schoolgebouwen en niet in de laatste plaats de nadruk op een gezond binnenklimaat voor leerlingen en leerkrachten. Dat was al van groot belang vanwege luchtkwaliteit waarmee we in deze regio te maken hebben, maar is sinds de Coronacrisis alleen maar belangrijker geworden. Een gezond binnenklimaat staat voor D66Velsen absoluut op één, maar verduurzaming van onze schoolgebouwen volgt daar absoluut heel dicht achter. Niet alleen omdat we op die manier al op vroege leeftijd aan leerlingen een goed voorbeeld meegeven, maar ook omdat een gezond leefklimaat en verduurzaming juist vaak hand in hand gaan met elkaar. Daarnaast kan dat ook een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatopgave waar we als gemeente voor staan.

Tot slot was er nog de nodige aandacht voor de rol die een schoolgebouw in de wijk speelt. In het nieuwe plan wordt, meer dan voorheen, de mogelijkheid benoemd om van schoolgebouwen bijvoorbeeld ontmoetingsplaatsen voor de wijk te maken. Zo zou het in de toekomst bijvoorbeeld mogelijk kunnen zijn dat een buurthuis(functie) wordt ondergebracht in een schoolgebouw, in plaats van dat dat een apart gebouw in de wijk is. D66Velsen heeft daarbij van begin af aan wel de voorwaarde gesteld dat er daarbij niet slechts gedacht moet worden in stenen, maar in functies. Een brede discussie over het maatschappelijk vastgoed in de gemeente wordt begin december door de raad ingezet. In hoeverre er in de toekomst dus daadwerkelijk verschillende maatschappelijke functies in schoolgebouwen worden ondergebracht, zal nog moeten blijken. De brede visie op maatschappelijk vastgoed en bijbehorende functies zal daarbij leidend zijn, zo had de wethouder al eerder aan D66Velsen toegezegd.

D66Velsen is blij met het nu aangenomen beleid. We kijken dan ook uit naar de uitvoering ervan.