De 66 kansen voor Velsen

D66Velsen is een optimistische partij die denkt in kansen, maar wij zien ook uitdagingen. Corona zorgt voor meer eenzaamheid, minder schooluren en ondernemers die moeilijk rondkomen. Veel mensen kunnen geen passende woning vinden in de gemeente, luchtverontreiniging zorgt voor meer gezondheidsproblemen en kinderen die opgroeien in armoede krijgen geen eerlijke kansen. Uitdagingen bieden echter ook een kans om deze op te lossen, dat is waar D66Velsen voor staat.

In het verkiezingsprogramma Kansen in Velsen geven wij aan welke kansen wij zien, maar ook hoe we die willen benutten. Het verkiezingsprogramma staat vol met kansen voor bijvoorbeeld een betere veiligheid, sterkere en duurzame economie en een verbindend cultuurbeleid. Maar ook kansen voor typische D66 onderwerpen, zoals meer betaalbare woningen, een goed klimaat en goed onderwijs.

Als onze speerpunten tezamen vormen deze 66 kansen die wij zien voor Velsen.

Besturen voor en met inwoners

1. Goed besturen met de inwoners door verbeterde inzet van participatie
2. Een laagdrempelige overheid die digitaal en fysiek toegankelijk is voor iedereen
3. Meer ruimte voor burgerinitiatieven door de regels te versoepelen
4. Dienstverlening verbeteren met aandacht voor kansen binnen digitalisering
5. Geen tekorten dichten door lokale lasten te verhogen
6. Minder kosten voor afval door beter te scheiden

Prettig wonen in het groen

7. Woningen voor iedereen, door meer te bouwen voor starters, ouderen en middeninkomens
8. Bouwen voor de toekomst met inzet van circulaire principes
9. Ruimte voor groen door niet te bouwen tussen de dorpskernen
10. Gezondere leefomgeving door grijs te vervangen voor groen
11. Waterkwaliteit van de zee verbeteren, zodat we weer de Blauwe Vlag krijgen
12. Verbeteren en uitbreiden woonkansen in IJmuiden door onder meer te bouwen bij Pont tot Park en IJmuiden aan Zee

Duurzaam Velsen met een goed milieu

13. Verbetering luchtkwaliteit en vermindering CO2 uitstoot door ambitieuze stappen te zetten
14. Bewustwording over luchtkwaliteit verbeteren door samen met inwoners regelmatig te meten en onderzoek te doen
15. Circulaire economie ondersteunen door vanuit gemeente duurzaam in te kopen
16. Inwoners beter betrekken bij energietransitie door hun vragen serieus te nemen
17. Meer inzetten op afval voorkomen door hergebruik en reparatie te stimuleren
18. Vermindering luchtvervuiling en geluidsoverlast door Schiphol niet te laten groeien

Goed en passend onderwijs

19. Verbeteren schoolgebouwen door te investeren in een gezond binnenklimaat
20. Versnellen van vergroening schoolpleinen met inzet van een vergroeningsfonds
21. Tekort aan stageplekken oplossen door als gemeente zelf stageplekken aan te bieden en bedrijven te enthousiasmeren
22. Techport versterken om van de IJmond dé hub te maken voor de energietransitie
23. Inzetten op de Brede Scholen om kansenongelijkheid tegen te gaan
24. Kansen voor nieuwe Velsenaren met een migratieachtergrond door in te zetten op maatwerk
25. Aanpakken van laaggeletterdheid om tweedeling in de maatschappij tegen te gaan

Een zorgzame gemeente

26. Ouderen zo lang mogelijk zelf de regie te geven door voorzieningen in de buurt te houden
27. Elk kind een zorgeloze jeugd door niet te bezuinigen op ondersteunende vergoedingen
28. Met vroegsignalering in de jeugdgezondheidszorg zwaardere zorg voorkomen
29. Minder regels voor het persoonsgebonden budget (PGB) toets door uit te gaan van vertrouwen
30. Betere ondersteuning mantelzorgers door voldoende respijtzorg te organiseren
31. Vrijwilligerswerk aantrekkelijk maken met een gratis VOG en cursussen
32. Versterking van het dierenwelzijnsbeleid met gerichte acties

Sterke en innovatieve economie

33. Stimuleren van innovaties, werkgelegenheid en duurzame groei met Techport
34. Ondernemersloket behouden om lokale ondernemers te ondersteunen
35. Ruimte houden voor evenementen door soepele regels met respect voor elkaar en de natuur
36. Recreatiegebied Spaarnwoude verbeteren met extra investeringen
37. Uitbreiden en versterken lokale samenwerking van bedrijven, zoals bedrijveninvesteringszones (BIZ).
38. Verbeteren van de sociale functie van winkelgebieden met parken, pleinen en banken
39. Velsen scherper positioneren als avontuurlijke en veelzijdige gemeente

Betere mobiliteit en bereikbaarheid

40. Fietsen stimuleren door verbeteren fietsroutes en goede stallingsmogelijkheden
41. Behouden van de spitspont voor essentiële aansluiting tussen IJmuiden en Velsen-Noord
42. Betere ontsluiting van Velsen door verbetering Openbaar Vervoer
43. Inzetten op Santpoort-Noord als buitenpoort als startpunt voor recreanten
44. Verlichten van de parkeerdruk door stimuleren van deelauto’s in de wijk
45. Anticiperen groei duurzaam vervoer met een actief integraal laadpalenbeleid
46. Verkeersveiligheid rondom scholen verbeteren met schoolzones of fietsstraten

Cultuur verbindt en inspireert

47. Versterken van de lokale culturele organisaties en initiatieven door in te zetten op een cultuurhuis met meerdere functies
48. Verschuiving van cultuureducatie budgetten om jongeren gelijke kansen te bieden
49. Doorontwikkeling van Pieter Vermeulen Museum als centrum voor  klimaateducatie
50. De bibliotheek versterken als lokaal kennisplatform door samenwerking te stimuleren
51. Kleinschalige culturele initiatieven stimuleren door bewonersinitiatieven te ondersteunen
52. Actief monumentenbeleid met projecten die het erfgoed levendig houden
53. Ruimte voor experiment binnen maatschappelijke vraagstukken door samen te werken met creatieve industrie

Samenleven in vrijheid en veiligheid

54. Veiligheid in de wijk vergroten door samen te werken aan projecten met inwoners
55. Privacy waarborgen door terughoudend te zijn met cameratoezicht in de openbare ruimte
56. Discriminatie tegengaan door versterking van anti-discriminatie en LHBTI+ beleid
57. De jaarwisseling weer veilig maken door alleen professionele vuurwerkshows in de wijk toe te laten
58. Ondermijning en criminaliteit tegengaan door samenwerking tussen de gemeenten
59. Vermindering geweld en mishandeling achter de voordeur door voorlichting en openheid
60. Alertheid bij inwoners en ondernemers voor digitale veiligheid verhogen met trainingen

Sport voor iedereen en overal

61. Gelijke kansen voor elk kind aan sportdeelname met extra financiële middelen
62. Verbetering toegankelijkheid sport en sportvoorzieningen met een inclusief sportbeleid
63. Ieder kind leert zwemmen door bijvoorbeeld herintroductie van het schoolzwemmen
64. Sportverenigingen ondersteunen door geen lastenverhoging in te voeren
65. Versterken van verenigingsbesturen met informatie en cursussen
66. Zelfstandig sporten in de wijk voor iedereen mogelijk maken met kleinschalige projecten

De 66 kansen voor Velsen

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.