D66Velsen tevreden met aangepaste Woonvisie 2040

Tijdens de raadsvergadering van 31 januari is de woonvisie 2040 besproken. Hierin legt de gemeente zijn prioriteiten en visie vast voor wonen in de gemeente Velsen. Dit is een belangrijk document, gezien de gespannen situatie op de woningmarkt.

Veel mensen, waaronder ook veel starters, hebben steeds meer moeite met het vinden van een gepaste woning in Velsen. Waar en voor wie je bouwt in de toekomst is dan ook essentieel. In de voorbereidende sessies heeft D66Velsen hier ook aandacht voor gevraagd: woningen in het middensegment en kleinere, betaalbare koopwoningen.

Samen met andere partijen heeft D66Velsen amendementen ingediend om de woonvisie aan te passen: bijvoorbeeld over de zelfwoonplicht. Hiermee willen we voorkomen dat nieuwbouwwoningen opgekocht worden door investeerders die er op uit zijn om de woning (met winst) door te verhuren. We hebben het college gevraagd hier kaders voor op te stellen. In tijden van woningschaarste is het belangrijk dat de juiste doelgroep de nieuw te bouwen woningen in Velsen kan kopen.

Vanuit de LGV en enkele andere partijen kwam er een amendement om tot een houtskoolschets tot een stedenbouwkundige visie. Het idee hiervan was om in te kunnen spelen op de nieuwe hoogbouwprojecten die eraan komen. D66Velsen had twijfels bij dit amendement. Bij het nemen van besluiten voor woningbouwprojecten hebben we al een structuurvisie. Daarnaast kost het maken van een stedenbouwkundige visie veel tijd van het ambtelijk apparaat. Dit terwijl er al enige tijd duidelijk is dat de gemeente ambtelijke capaciteit tekort heeft om alle bouwplannen goed te kunnen verwerken. Als er dan ook nog capaciteit moet worden geïnvesteerd in een nieuwe visie kunnen plannen nog meer vertraging oplopen. De wethouder gaf echter aan dat dit amendement niet tot vertraging zal leiden, en zelfs de woningbouw kan versnellen doordat er sneller besluiten genomen kunnen worden. Met deze belofte in het achterhoofd heeft D66Velsen uiteindelijk voor het amendement gestemd, en we zullen nauwlettend in de gaten houden of dit ook het gewenste resultaat heeft.

Een belangrijk punt voor D66Velsen is waar er gebouwd wordt. Er zijn steeds meer signalen voor bouwen in het groen en aan de randen (zie hiervoor ook raadsvragen van D66Velsen die eerder gesteld zijn over bouwplannen in Driehuis). D66Velsen is van mening dat bouwen tussen de kernen (en dus in het groen) niet nodig is, omdat we genoeg binnenstedelijke bouwlocaties hebben om aan de woningbouwopgave te voldoen. In het raadsakkoord hebben we ook met elkaar afgesproken als raad dat de ruimte tussen de kernen zoveel mogelijk behouden blijft. In de woonvisie stond echter dat er actief op zoek gegaan moest worden naar nieuwe bouwlocaties aan de randen en in het groen. Een amendement, medeondertekend door D66Velsen, zorgde ervoor dat deze tekst werd vervangen door die uit het raadsakkoord: bij het voldoen aan de woningbouwopgave het groen zoveel mogelijk ontzien. Dit is voor ons een belangrijke stok achter de deur om het groen tussen de kernen in zoveel mogelijk te behouden.

Met deze aanpassingen heeft D66velsen er vertrouwen in dat de woonvisie 2040 ertoe kan leiden dat het ook in de toekomst voor iedereen (ook starters) fijn, veilig en groen wonen blijft in Velsen.