D66 Velsen wijzigt conceptbegroting gemeente Velsen

Op 7 november heeft de gemeenteraad de begroting besproken. De begroting is een uitwerking van de perspectiefnota, waar D66Velsen het niet mee eens was. Wij hebben toen alternatieve voorstellen ingediend om de perspectiefnota onder meer groener en eerlijker te maken, die het niet hebben gehaald. Dit was een teleurstelling voor D66Velsen, maar geen reden om bij de pakken neer te zitten. Van de 5 ingediende amendementen bij de begroting waren er 4 van D66V. Deze betroffen voor ons o.a. de belangrijke onderdelen: lastendruk, groen en de positie van de raad.

De lastendruk ging over de toeristenbelasting waar wij 2 amendementen voor indienden. Een verstrekkende om het tarief ‘slechts” met ruim 40% te verhogen en een amendement waarin we een gedifferentieerd tarief voorstelden zodat de overnachtingen op campings niet te zwaar werden belast. Zoals verwacht haalde het eerste amendement het helaas niet, maar werd het tweede unaniem aangenomen.

D66 hecht aan het groen en vond het niet acceptabel dat ondanks investeringen de tevredenheid over het onderhoud van het openbare groen met 10% zou dalen. Het amendement leverde veel discussie op waarbij het vooral opviel dat GroenLinks het meeste moeite had met dit amendement. Voor D66Velsen was het echter onacceptabel dat onze ambitie rondom tevredenheid met groen zou dalen. Uiteindelijk werd dit amendement unaniem aangenomen

Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, was er een amendement om het raadsakkoord als kader voor de begroting te nemen en niet het collegeakkoord. De raad is immers de baas. Ook dit amendement werd unaniem aangenomen.

Hoewel D66velsen de perspectiefnota niet had gesteund hebben wij uiteindelijk wel voor deze begroting gestemd. Wij zijn het niet eens met alle keuzes die erin gemaakt zijn, maar accepteren de democratische besluitvorming daarover. Wij hebben hard gewerkt om de begroting groener en socialer te maken en zijn er trots op dat ons dat is gelukt.