Corona, perspectief op herstel

Afgelopen donderdag 18 maart heeft de raad een sessievergadering gevoerd over het (herstel)perspectief ná Corona. Welke uitdagingen gaan we daarbij tegenkomen, of zien we zelfs nu al? Corona heeft verschillende pijnpunten duidelijker gemaakt: Door verlies van werk, faillissementen, wegvallen van sociale contacten, verlies van familieleden door Corona, of tijdens de lockdown en de lockdown op zichzelf die zorgt voor problemen op gebied van financiën, eenzaamheid, schuldenproblematiek, depressie, werkeloosheid, relatiebreuken en daarmee weer meer vraag naar woonruimte. Maar ook is het vertrouwen in de politiek geschonden.

Hoe kunnen we in de herstelfase inspelen op onze maatschappelijke doelen?

Het is jammer dat de raad onlangs besloten heeft om juist te bezuinigen op welzijn, de ontmoetingsfunctie, buurtsportcoaches, sportverenigingen en kunst en cultuur, terwijl er op geen enkele manier werd gesneden in luxe producten zoals citymarketing. Juist in dit cement van de samenleving wilde D66Velsen niet bezuinigen, zeker niet in Coronatijd. En dat hebben we ook meermalen benoemd. De wethouder noemde deze organisaties zelf nog het cement van de samenleving en daarom was D66Velsen bijzonder verbaast dat juist hier zoveel op bezuinigd werd. En nu zitten we met een probleem! Hoe kunnen we dit nu nog repareren? Hoe kunnen we ervoor zorgdragen dat er niet minder, maar juist méér activiteiten worden georganiseerd voor en met inwoners die in een sociaal isolement verkeren, last hebben van depressies, overgewicht, een ongezonde levensstijl, behoefte hebben aan het ontmoeten van andere inwoners……

Dan de Schuldenproblematiek: de gemeente is inkomensverstrekker, controleur, beoordelaar van de schuldhulpvraag, maar ook schuldeiser. Dit vraagt niet alleen om het volgen van juridische regeltjes zoals nu vaak gebeurt, maar ook om verder te kijken naar de persoonlijke situatie, inzicht krijgen in de problematiek van de inwoner, maatwerk leveren. Maar ook deskundigheidsbevordering bij ambtenaren en het eventueel instellen van een onafhankelijke gemeentelijk ombudsman.

Dan is er nog de kwestie van depressies bij inwoners en in het bijzonder bij jongeren. In de sessie over de verwervingsstrategie jeugdzorg kaartte D66Velsen aan dat je nu al een wachttijd van 3 maanden staat te wachten voordat je kan starten met een behandeling. D66Velsen heeft de angst uitgesproken dat die wachttijd de komende jaren niet minder wordt, maar zelfs nog meer. Want als we kijken naar de verwervingsstrategie die we straks inzetten, hebben we nog maar met een paar grote aannemers te maken. Gunstig voor de gemeente qua administratieve druk, maar dit hevel je wel over naar de grote aanbieders, die dus meer mensen in dienst moeten nemen om de onderaannemers te contracteren en te onderhouden en minder tijd overhouden voor de inhoud.

Veel inwoners zijn het vertrouwen kwijt in de politiek, terwijl je elkaar juist nu heel hard nodig hebt om goed de herstelperiode door te komen. Hoe breng je dit vertrouwen weer terug? Hoe kun je ervoor zorgen dat inwoners, gemeente en politiek samen werken aan het herstel na Corona?

Wij zijn vaak verbaast en zelfs geschokt hoe mensen reageren op Social media richting politiek en elkaar. De wijze waarop mensen reageren op berichten is vaak ver beneden peil. Wij missen het respect voor elkaar, verbazen ons over het onbegrip en over de toon die aangeslagen wordt. Wij gaan graag met elkaar in gesprek, ook als we het niet met elkaar eens zijn, want alleen een goede samenwerking met iedereen die Velsen een warm hart toedraagt kan ervoor zorgen dat we goed uit deze crisis komen en elkaar verder helpen tijdens de herstelperiode.

Els Zorgdrager