Actualisatie dierenwelzijnsbeleid planperiode 2021 -2024

Gedurende de afgelopen planperiode is de huidige nota dierenwelzijnsbeleid 2017 – 2020 tussentijds niet geëvalueerd. D66Velsen wilt eerst deze evaluatie ontvangen, voordat de nota  dierenwelzijnsbeleid voor de periode 2021 tot 2024 aan de Raad wordt aangeboden. Hiervoor is op 17 december gezamenlijk met GroenLinks een motie ingediend.  Helaas was voor deze motie, ondanks steun vanuit uit het college, onvoldoende draagvlak binnen de Raad.

Dieren vormen een belangrijk onderdeel van het leven van onze inwoners. Of het nu gaat om huisdieren of wilde dieren; veel besluiten en handelingen van de gemeente zijn van invloed op het welzijn van dieren in onze gemeente. Het dierenwelzijnsbeleid omvat naast de wettelijke taken voor opvang van dieren specifieke lokale thema’s. Daarbij kan gedacht worden aan de meeuwenoverlast, het vergroten van biodiversiteit, het bevorderen van bijenteelt, evenementen met dieren en de weidegang en schuilgelegenheden voor paarden.

Dit jaar eindigt de planperiode van de nota Dierenwelzijn 2017-2020. Actualisatie van het huidige beleid voor de planperiode 2021-2024 vraagt, gezien het aflopen van de huidige nota, de aandacht.

In de huidige nota dierenwelzijnsbeleid staat aangegeven dat de basis voor de actualisatie van het dierenwelzijnsbeleid gevormd wordt door het monitoren gedurende het jaar en de tweejaarlijkse evaluatie van (genomen) acties en ontwikkelingen.  De afgelopen jaren hebben deze monitoren en evaluaties niet plaatsgevonden, en zijn derhalve niet gedeeld met de raad. D66Velsen stelde daarom in een motie op 17 december jl. voor om voorafgaand aan de actualisatie van de huidige nota, alsnog een evaluatie van de periode 2017 – 2020 te laten plaatsvinden en dat deze evaluatie in een sessie in het eerste kwartaal 2021 aan de raad voor te leggen.

Tijdens de behandeling van de begroting 2021 (november 2020) heeft de Raad een    bezuinigingsopgave opgelegd ten aanzien van het dierenwelzijnsbeleid. In 2021 wordt € 25.000 op het budget van het dierenwelzijnsbeleid gekort en voor de jaren 2022-2024 wordt het bedrag met € 50.000 gekort. D66Velsen vindt het belangrijk dat bij de actualisatie van het dierenwelzijnsbeleid de uitwerking van de bezuinigingen worden meegenomen. Daarbij vinden wij het  noodzakelijk dat bij de uitwerking van de bezuinigingen de lokale en regionale dierenwelzijnsorganisaties nauw  betrokken zijn.

Tijdens de behandeling in de Raad kwamen er nauwelijks reacties op de afwezigheid  van monitor- of evaluatiegegevens. Daarentegen vonden een aantal fracties de motie overbodig. Door de portefeuillehouder, Sebastian Dinjens (GL), werd de motie gezien als een steun in de rug bij de uitwerking van de actualisatie van het dierenwelzijnsbeleid gezien en overgenomen. De steun vanuit  het college was onvoldoende om een meerderheid van de raad achter de motie te krijgen. Deze werd dan ook verworpen.

Aankomende periode zal D66Velsen de actualisatie  van het dierenwelzijnsbeleid nauw volgen.