We laten niemand vallen

We willen dat iedereen in Veenendaal mee kan doen. Daarom vinden we dat armoede, laaggeletterdheid of een beperking geen reden zijn dat je niet mee kan doen.
Armoede kent veel gezichten en is een complex probleem. Het geeft mensen veel stress en heeft nadelige gevolgen voor de gezondheid.

Beeld: D66

D66 vindt het onacceptabel dat kinderen in Veenendaal in armoede opgroeien. D66 wil de beperkingen die armoede en schulden veroorzaken hard bestrijden. De gemeentelijke overheid kan hierin een grotere rol pakken. Door het kwijtschelden of opkopen van schulden kunnen problemen in een gezin verminderen. Het is beter om problemen bespreekbaar te maken voordat ze escaleren.

Sneller uit de schulden

In Utrecht zijn succesvolle pilots gedaan met het overnemen van schulden. D66 Veenendaal wil dit voorbeeld van Utrecht volgen door structureel geld vrij te maken om schulden over te nemen en de bundelen. Op deze manier wordt de gemeente de enige schuldeiser en iemands financiële situatie overzichtelijker. Ook willen we in samenspraak met andere overheidsinstanties voorkomen dat boetes en invorderingen leiden tot hogere schulden.

Vroege aanpak van schulden kan ervoor zorgen dat de situatie overzichtelijk blijft en relatief makkelijk en snel opgelost kan worden. Daarvoor is goede communicatie met bijvoorbeeld woningcorporaties belangrijk. Sinds 1 januari 2021 is dit een wettelijke taak van de gemeente en wij zullen blijven controleren of de gemeente dit constructief en privacy-vriendelijk doet.

Sneller aan het werk

Het moet lonen om (weer) te gaan werken. Aan de slag gaan mag niet betekenen dat je er netto op achteruit gaat. Arbeid moet lonen. De gemeente moet zelf veel dichter op de begeleiding van mensen naar een baan zitten. De middelen die de gemeente hiervoor beschikbaar heeft, worden ingezet om de arbeidskansen van mensen te vergroten.

Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering of toeslagen kunnen financiële drempels ervaren als ze weer gaan werken of meer uren willen werken. Ze lopen dan het risico dat een schuldeiser weer terugbetaling gaat eisen. Dat kan nieuwe problemen opleveren. D66 Veenendaal wil daarom een pilot opzetten, waarbij de gemeente het risico van eventuele onverwachte terugbetalingen een jaar lang voor haar rekening neemt. Zo hebben mensen de zekerheid dat werken echt loont. We werken hiervoor samen met professionals en maken gebruik van het Huishoudboekje, een digitale tool die mensen inzicht geeft in hun financiën.

Iedereen doet mee

We maken het makkelijker om aanvragen in te dienen voor minimaregelingen. De gemeente Veenendaal heeft een vrij goed minimabeleid waarbij ook minima kunnen deelnemen aan de samenleving en de kans krijgen zich te ontwikkelen. Er zijn diverse regelingen maar lang niet iedereen die hier recht op heeft maakt er gebruik van. Wij vinden dat deze regelingen (nog) meer bekendheid moeten krijgen. Wij willen ook dat minimaal het huidige minimabeleid in stand blijft.

Wij willen laaggeletterden en mensen met een taalachterstand helpen met taal en lezen. Dit is geen gemakkelijke, maar wel een noodzakelijke opgave; taalvaardigheid en digitale ontwikkeling zijn essentieel om mee te kunnen doen in de samenleving. Met de juiste inzet kunnen we – samen met onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, de bibliotheek en vrijwilligers – laaggeletterdheid tegengaan. We willen met extra financiële middelen de aanpak versnellen en initiatieven ondersteunen.

  • We willen dat iedereen in Veenendaal mee kan doen.
  • We pleiten voor vroege aanpak van schulden. Door het kwijtschelden of opkopen van schulden kunnen problemen in een gezin verminderen.
  • Het moet lonen om (weer) te gaan werken.
  • We maken het makkelijker om aanvragen in te dienen voor minimaregelingen
  • Wij willen laaggeletterden en mensen met een taalachterstand helpen met taal en lezen
  • Veenendaal moet toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking.

De Wet Inburgering treedt 1 januari 2022 in werking. Met deze nieuwe wet komt de regie op de uitvoering van het inburgeringsstelsel bij de gemeenten te liggen. Dit betekent een flink pakket aan nieuwe verantwoordelijkheden voor gemeenten. D66 Veenendaal vindt het belangrijk dat we mensen de kans geven om beter in te burgeren. Iedereen die voor korte of langere tijd in Veenendaal wil verblijven moet wat ons betreft mee kunnen doen. D66 Veenendaal zal de uitvoering van de wet nauwlettend volgen.

D66 wil dat Veenendaal toegankelijk is voor mensen met een lichamelijke beperking. Daarom benadrukken we bij het bouwen van nieuwe woningen en het aanleggen van nieuwe voorzieningen, dat er rekening wordt gehouden met mensen in een rolstoel, met een rollator of met andere hulpmiddelen. In de openbare ruimte mogen geen belemmeringen bestaan, zoals onnodige hoogteverschillen, ontoegankelijke doorgangen, reclameborden of verkeerd geparkeerde fietsen.Lees verder