Een inclusief en veilig Veenendaal

In Veenendaal ben je vrij om je leven te leiden zoals jij dat wilt. Om eruit te zien zoals jij wilt, te geloven wat jij wilt en te houden van wie jij wit. Dat kan alleen in een plaats waar mensen niet worden gediscrimineerd of bedreigd.
Veenendaal is in de afgelopen decennia flink gegroeid en spanningen in de samenleving zijn soms merkbaar. Juist daarom moeten we in gesprek met elkaar blijven. Het is niet erg dat we het niet altijd eens zijn, maar botsende wereldbeelden mogen nooit aanleiding zijn voor uitsluiting of geweld.

Beeld: D66

Zodra jouw gedrag en acties overlast geven voor anderen, moeten hier grenzen aan gesteld worden. Wij waken ervoor dat de maatregelen die we nemen op het gebied van veiligheid in dienst blijven staan van vrijheid.
D66 wil dat alle mensen in vrijheid hun eigen leven kunnen vormgeven en hun bijdrage aan de samenleving kunnen leveren. Een sterke democratische rechtsstaat is daarvoor het fundament. Deze waarborgt de rechten van individuen en beschermt ons allemaal tegen machtsmisbruik of willekeur. Gevoelens van onrust nemen wij serieus en tegelijkertijd laten we ons niet leiden door angst. Op de eerste plaats willen we criminaliteit voorkomen, juist door de diepere oorzaken hiervan te bestrijden.

  • In Veenendaal ben je vrij om je leven te leiden zoals jij dat wilt.
  • Wij vieren graag de Nationale Dag van de Culturele Diversiteit, en pleiten voor meer interculturele interactie op scholen.
  • Bewustwordingscampagnes t.a.v. discriminatie zijn nodig en ook bij de meldingen van discriminatie moet de drempel worden verlaagd.
  • Statushouders en vluchtelingen zijn van harte welkom in Veenendaal
  • Wij willen graag een  regenboog zebrapad als symbool voor de open samenleving.
  • Wij willen jongeren een uitweg uit (drugs-)criminaliteit bieden door het volgen van een opleiding of begeleiding bij het vinden van werk.

Aanpak van discriminatie

De school is een belangrijke plek waar jongeren van verschillende bevolkingsgroepen elkaar leren kennen. Wanneer jongeren meer bekend raken met mensen met een andere achtergrond verhoogt dit het begrip voor elkaar en voorkomt dit discriminatie. Het blijkt dat vluchtig contact (op het schoolplein) hier niet voldoende voor is. D66 Veenendaal wil dat de gemeente samen met Veenendaalse scholen kijkt of ze kunnen ondersteunen in het vormgeven van diepgaande interculturele interactie.

D66 Veenendaal wil dat de gemeente trainingen aan inwoners aanbiedt, gegeven door experts, rondom discriminatie en deze ook actief stimuleert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan trainingen waarbij deelnemers de confrontatie aangaan met hun eigen vooroordelen en stereotypen.

Het aantal discriminatiemeldingen is laag, maar we weten dat lang niet iedereen discriminatie meldt. In Veenendaal kun je discriminatie melden via art1middennederland.nl. Dit regionale meldpunt voor discriminatie wordt op dit moment echter niet optimaal gebruikt. Om discriminatie beter in kaart te brengen, moet de meldingsbereidheid vergroot worden. D66 Veenendaal wil dat de gemeente bewustwordingscampagnes inzet en de drempel verlaagt om discriminatie te melden bij dit meldpunt. Daarnaast willen we een jaarlijkse terugkoppeling van het college over wat er is gebeurd met de meldingen van het regionale meldpunt.

Ruimte voor iedereen

De gemeente moet werken aan het verlagen van de drempel voor verschillende groepen om elkaar te ontmoeten en echt contact te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan speeddate avonden en huiskamerbijeenkomsten.

Wat ons betreft zijn statushouders en vluchtelingen van harte welkom in Veenendaal. Tijdelijk of om een toekomst op te bouwen met hun gezin en familie.

D66 Veenendaal stimuleert het vieren van diversiteit door bijvoorbeeld actief de regenboogvlag te hijsen en multiculturele feesten in Veenendaal te vieren. Wij pleiten dan ook voor de jaarlijkse viering van de Nationale Dag van de Culturele Diversiteit in Veenendaal.

De open samenleving

De gemeente Veenendaal kan voortvarender meegaan met initiatieven op het gebied van de LHBTI-gemeenschap. Voorbeelden van zulke initiatieven zijn het hijsen van de regenboogvlag of het organiseren van een pride walk. D66 Veenendaal wil zich de komende jaren inzetten voor een proactieve houding van de gemeente op dit punt.

Een Veenendaal dat openheid uitstraalt, ongeacht je geaardheid, geloof of waar je vandaan komt. Dat is waar D66 Veenendaal zich komende jaren hard voor wil maken. Om deze openheid uit te stralen zien wij graag de komst van een regenboog zebrapad als symbool voor de open samenleving.

Voorkomen is beter dan genezen

D66 Veenendaal wil voorkomen dat kansarme jongeren van nu de zware misdadigers van later worden. Dat vraagt om het bieden van perspectief en voldoende kansen om iets van het leven te maken. Daarnaast moet de gemeente zorgen dat jongeren een uitweg uit (drugs-)criminaliteit geboden wordt door het volgen van een opleiding of begeleiding bij het vinden van werk.

Wij willen investeren in sterke wijkteams en (jeugd-)wijkagenten, die de ogen en oren van de politie op straat zijn en een belangrijke preventieve werking hebben.

De gemeente moet inwoners en bedrijven actief helpen bij wat ze zelf kunnen doen om criminelen buiten de deur te houden. D66 Veenendaal wil dat de gemeente proactief inwoners en bedrijven informeert over de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Ook willen we dat de gemeente actief stimuleert om in iedere wijk een actief buurtpreventieteam te krijgen en dat de gemeente de bestaande teams ondersteunt.

Criminaliteit komt ook steeds vaker online voor. Wij willen dat de gemeente inwoners en bedrijven helpt digitale criminaliteit tegen te gaan en ze praktisch helpt veiligheidsmaatregelen te nemen. Hierbij moet specifiek aandacht besteed worden aan inwoners met verminderde digitale vaardigheden.

Aanpakken wanneer het moet

Wij zijn voor cameratoezicht, daar waar dit gericht toegepast wordt. Met name in uitgaansgebieden blijkt cameratoezicht preventief te werken en een belangrijk middel bij opsporing. D66 Veenendaal is wel tegen het gebruik van camera’s met gezichtsherkenning.

Wij pleiten voor een beleid dat het signaleren en monitoren van huiselijk geweld en kindermishandeling verbetert en een integrale aanpak met alle betrokken hulpverleningsinstanties stimuleert.

D66 Veenendaal vindt dat regelgeving met betrekking tot veiligheid in de horeca, winkels en openbare ruimte strikt gehandhaafd moet worden. Overlast, intimidatie en ‘kleine criminaliteit’ mogen niet worden gedoogd.

Rol van de gemeente

D66 Veenendaal vindt het ongewenst dat de overheid persoonsgegevens koppelt of analyseert, bijvoorbeeld met het doel bepaalde veiligheidsdoelstellingen te bereiken. De gemeente heeft enorm veel gegevens over onze inwoners, hiermee moet zorgvuldig omgegaan worden en deze gegevens moeten beschermd worden tegen onbevoegde toegang. Wij zullen de gemeente zorgvuldig controleren op het navolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelgeving en zo nodig aanspreken op een schending van privacy. Ook zullen we zorgen dat algoritmes alleen worden ingezet met als doel het tegengaan van scheidslijnen in de samenleving en het vergroten van vrijheden en niet leiden tot discriminerende besluiten.

De laatste jaren zijn gemeenten steeds meer betrokken bij de aanpak van ondermijning. Het is belangrijk om te voorkomen dat gemeentelijke voorzieningen gebruikt worden voor crimineel gedrag. De keerzijde hiervan is dat hierbij een grijs gebied ontstaat waar de veiligheidsmaatregelen niet altijd meer ten dienste staan van vrijheid. D66 Veenendaal zal het college blijven controleren op de toepassing van het bestuursrecht. Zodat het sluiten van een pand of het intrekken van een vergunning – waarbij een rechterlijke toets vooraf ontbreekt – slechts wordt ingezet als dat absoluut noodzakelijk is voor de openbare orde en veiligheid. Het bestuursrecht mag niet worden gezien als alternatief voor het strafrecht.


Lees verder