Democratisch Veenendaal

Veenendaal is van alle Veenendalers. Meedenken, meedoen en meebeslissen in je eigen woonplaats moet mogelijk zijn voor iedereen. Dat is niet makkelijk en het gaat niet altijd zonder spanning. Wij zijn ervan overtuigd dat investeren in goede participatie zich terugbetaalt in betere en meer gedragen besluiten.

Beeld: D66

De afgelopen jaren heeft Veenendaal zich ontwikkeld tot een open gemeente waar ruimte is voor initiatief. Dit blijkt onder meer uit de goede werking van het huidige burgerpanel. Hier gaan we mee verder. Democratische vernieuwing, transparantie, en durven experimenteren moet nóg meer in het bewustzijn van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie komen. Privacy, digitale veiligheid en de beste dienstverlening staan bovenaan onze agenda.

Initiatieven van inwoners

D66 Veenendaal wil initiatieven van inwoners ondersteunen door het creëren van een buurtbegrotingen. Wij pleiten voor een vrij besteedbaar deel, dat door bestuurders samen met inwoners en ondernemers wordt ingevuld. Wij willen ook in één of enkele wijken ervaring opdoen met een coöperatieve wijkraad die bestaat uit inwoners die digitaal meedenken. Deze wijkraad nieuwe stijl neemt zelf het initiatief in het bepalen van de prioriteiten voor de wijk.

Veel initiatiefnemers lopen aan tegen beperkingen en bezwaren binnen de gemeentelijke organisatie. Ook in het kader van de nieuwe Omgevingswet is het hard nodig dat initiatiefnemers geholpen worden met de vormgeving van participatie. Wij vinden dat er één vaste contactpersoon van de gemeente moet zijn die een initiatief van begin tot einde begeleidt. Zo voorkomen we dat initiatiefnemers van het kastje naar de muur worden gestuurd.

D66 Veenendaal vindt dat inwoners altijd de mogelijkheid moeten krijgen om direct invloed uit te oefenen op belangrijke vraagstukken die hun eigen leefomgeving raken. Dit kan bijvoorbeeld door een correctief referendum.

In Veenendaal vindt jaarlijks tussen een aantal scholen een scholierendebat plaats. Ook is de Jongerenraad een adviesorgaan van het college. Toch staat de politiek soms nog ver af van de leefwereld van jongeren. Wij zijn dan ook blij dat er op ons initiatief een kinderburgemeester in Veenendaal is, en jaarlijks een kinderraad bijeenkomt. Op deze manier kunnen kinderen ervaren hoe democratie op lokaal niveau werkt. Wij blijven dit stimuleren.

Heldere en toegankelijke communicatie

Verdergaande digitalisering van de gemeente is voor de één een verbetering, terwijl het voor de ander niet werkt. Juist wanneer lezen en schrijven – of e-mail en internet – moeilijk zijn, moet de gemeente zorgen voor dienstverlening op maat. D66 Veenendaal zet zich in voor dienstverlening die toegankelijk en gebruiksvriendelijk is. Ook vinden wij dat de gemeente moet zorgen dat mensen die moeite hebben met digitaal contact altijd bij een fysiek servicepunt terecht kunnen.

Vanaf het 18e jaar zijn jongeren zelf verantwoordelijk voor het regelen van een eigen inkomen en zorgverzekering. Dit is een grote overgang. Op internet is hierover wel veel informatie te vinden maar die is niet altijd even duidelijk. Het roept vaak vragen op onder jongeren. Wij willen dat jongeren die 18 jaar worden duidelijk geïnformeerd worden over de veranderingen. De app Kwikstart wordt nu nog niet actief in Veenendaal gebruikt. Wij willen deze actief inzetten.

Een transparante en open gemeente

D66 Veenendaal vindt dat de gemeente een open houding moet hebben door haar besluiten duidelijk en actief toe te lichten. Een gemeente die echte gesprekken voert met de inwoners en ondernemers van Veenendaal. Zij ondervinden immers de directe gevolgen van gemeentelijk beleid. Als de gemeente in zo’n open houding investeert, investeert ze in beter beleid en betere besluiten. Wij streven hiermee naar meer wederzijds begrip en vertrouwen in de lokale overheid.

D66 Veenendaal is voorstander van het delen van openbare informatie via open data (bijvoorbeeld dynamische parkeerdata, leegstand en een open begroting). Ondernemers kunnen die informatie vermarkten en inwoners kunnen geïnformeerd blijven over voor hen relevante gemeentezaken. Deze informatie, die met publiek geld betaald is, moet voor iedereen beschikbaar komen. Uiteraard zijn persoonlijke, vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige gegevens uitgezonderd.

  • Wij willen dat inwoners meedenken, meedoen en meebeslissen.
  • Wij zijn ervan overtuigd dat investeren in goede participatie zich terugbetaalt in betere en meer gedragen besluiten; daarom pleiten wij voor wijkbudgetten, wijkraden en buurtbegrotingen.
  • Wij zetten ons in voor dienstverlening die toegankelijk en gebruiksvriendelijk is, digitaal maar ook nog steeds op de ‘traditionele’ manier voor mensen waarvoor het digitaal niet mogelijk of moeilijk is.
  • Wij zijn voor een transparante en open gemeente.

Veenendaal neemt deel aan veel regionale samenwerkingsverbanden, zoals FoodValley, de Veiligheidsregio Utrecht, GGD etc. D66 Veenendaal is voorstander van deelname aan deze verbanden, maar vindt dat de gemeenteraad voldoende zeggenschap moet hebben over het beleid en de financiën om het belang van Veenendaal te kunnen borgen. Wij willen dat duidelijk wordt wat de toegevoegde waarde is van elk samenwerkingsverband en hoe de gemeente en vooral de inwoners invloed kunnen uitoefenen op deze samenwerkingsverbanden.

Integer openbaar bestuur

Naast een sterkere relatie tussen gemeente en inwoner, ziet D66 Veenendaal ook het belang in van kwalitatieve lokale journalistiek. Controle op de macht is essentieel in een democratie en door de verschuiving van landelijke taken naar de gemeente steeds crucialer op gemeentelijk niveau. Daarom pleiten wij voor een transparante gemeente met een open houding naar journalisten. Wij zullen erop toezien dat de gemeente informatieverzoeken snel en inhoudelijk beantwoordt.

Op lokaal niveau staat het voortbestaan van kwalitatief hoogstaande journalistiek onder druk. In het digitale tijdperk vraagt waarheidsvinding om meer journalistiek onderzoek. D66 Veenendaal wil dat de gemeente onderzoekt hoe de lokale journalistiek zich op een ethische wijze kan versterken.

De gedragscode Politieke ambtsdragers Veenendaal is het laatst herzien in 2015. Wij willen dat deze kritisch herzien wordt, zodat er geen grijs gebied meer bestaat over wat wel en niet integer gedrag is van raadsleden. Daarnaast willen we dat de gedragscode periodiek geëvalueerd en eventueel bijgewerkt wordt.

Raadsleden voeren hun werkzaamheden in hun vrije tijd uit, veelal naast een (fulltime) baan. Colleges beschikken over een ambtelijk apparaat dat enorme pakken beleid en stukken produceert. Dat zuigt volksvertegenwoordigers de vergaderzaal in, in plaats van dat ze tijd hebben om te achterhalen wat er speelt en leeft in wijken. Ook op het gebied van participatie is het soms lastig om als raadslid je rol te kunnen pakken als het college al met inwoners in gesprek gaat. Om dit op te lossen zijn wat ons betreft aanpassingen aan ons politieke systeem nodig. Op lokaal niveau kunnen coöperatieve wijkraden een middel zijn om de participatie van inwoners te faciliteren en hen ook daadwerkelijk zeggenschap te kunnen geven over hun eigen leefomgeving.Lees verder