De financiëel gezonde gemeente

D66 Veenendaal maakt zich sterk voor een solide financieel beleid. Hieronder verstaan we een sluitende begroting, transparantie en adequate risicobeheersing. De gemeente mag geen onbeheersbare financiële risico’s lopen. Met een verantwoord investeringsbeleid willen wij Veenendaal bruisender en duurzamer maken. De gemeente moet actief op zoek gaan naar cofinanciering en subsidies van de provincie, het Rijk, de Europese Unie en andere organisaties.

Beeld: pixnio

Uitgangspunten gemeentefinanciën

Gemeentefinanciën zijn lastig te begrijpen. Dat maakt het voor inwoners onduidelijk hoe hun belastinggeld wordt besteed. D66 Veenendaal wil een inzichtelijke en begrijpelijke presentatie van de financiën. En tevens financiën die beschikbaar worden gesteld als open data.

Om ook op de langere termijn te kunnen investeren zijn buffers nodig. Die bouwen we op in goede tijden. Tijdens bijvoorbeeld de coronapandemie zet de gemeente de financiële buffer in om juist die zaken overeind te houden die de sociale cohesie in Veenendaal bevorderen. Denk aan bibliotheek, het zwembad en de buurtinitiatieven. Wij willen dat de gemeente daarvoor extra budget reserveert.

Bij het maken van financiële keuzes hanteren wij het uitgangspunt: de vervuiler of gebruiker betaalt.

In de Kadernota 2022-2025 is een van de uitgangspunten ‘Een solide financieel beleid met een voldoende algemene reserve’. Wat ons betreft is deze algemene reserve – en zeker de minimale buffer die nodig is – voldoende hoog om alle financiële risico’s af te dekken. De gemeente Veenendaal moet voldoende geld in de portemonnee houden en zuinig met geld omgaan.

Efficiënt met middelen omgaan

Het is belangrijk dat de gemeente geen onnodige kosten maakt en daarom zelf permanent evalueert of efficiënter kan worden omgegaan met middelen. Bij de afdelingen en diensten moet daarom regelmatig bekeken worden of besparingen mogelijk zijn.
Het gemeentelijke inkoopbeleid moet gericht zijn op een goede prijs-kwaliteitverhouding. Daarin moet de gemeente (lokale) kleine ondernemers en starters een kans geven. Hiertoe kunnen aanbestedingen opgeknipt worden in verschillende opdrachten. D66 Veenendaal verwacht dat de gemeente haar positie als grote inkoper altijd aanwendt om leveranciers te laten bijdragen aan innovatie, duurzaamheid en sociaal rendement.

  • Wij staan voor een solide financieel beleid.
  • Voor een inzichtelijke en begrijpelijke presentatie van de financiën.
  • De vervuiler of gebruiker betaalt.
  • Betalen voor ruimte en restafval.
  • Verantwoorde subsidieverstrekking. En bij het inkoopbeleid meer rekening houden met (lokale) kleine ondernemers en starters. 

De gemeentelijke organisatie doet niet alles zelf. Er zijn ook taken en activiteiten die uitbesteed worden. Wij willen dat uitbestedingen transparant zijn en worden geëvalueerd op doelmatigheid en rechtmatigheid. Subsidies zijn gericht op het bereiken van maatschappelijke effecten. Langetermijn subsidies worden alleen toegekend bij bewezen resultaten. De toekenning en verantwoording van subsidies moet daarbij volledig transparant zijn.
Meer taken: meer druk op de financiële positie

D66 Veenendaal vindt dat fundamentele hervormingen nodig zijn om de gemeente duurzaam financieel gezond te houden. Wij zijn voor de uitbreiding van het lokaal belastinggebied. Hierdoor krijgen gemeenten meer ruimte om belasting te heffen en zijn minder afhankelijk van de uitkeringen van het Rijk. Daarbij moet de totale belastingdruk van de inwoner gelijk blijven. Voor inwoners moet het groter lokaal belastinggebied leiden tot verschuiving en niet tot verhoging van belastingen. We willen dat de gemeente Veenendaal krachten bundelt door met andere gemeenten en de VNG hiervoor te pleiten.

D66 Veenendaal hanteert het uitgangspunt dat er prudent met belastinggeld wordt omgegaan. Aan de andere kant hebben we te maken met opgaven op het gebied van duurzaamheid. We vergroenen gemeentelijke belastingen waardoor de vervuiler betaalt. Zo dragen we bij aan de kosten van energietransitie en geven inwoners en ondernemers een extra impuls om te verduurzamen. Naast het principe de vervuiler (of gebruiker) betaalt, zijn andere uitgangspunten voor ons: betalen voor ruimte, betalen voor restafval en verantwoorde subsidieverstrekking.

Ten slotte willen we dat de gemeente bij het Rijk aandringt op herziening van het Gemeentefonds om over voldoende middelen te beschikken voor het uitvoeren van haar (van de landelijke overheid overgehevelde) gemeentelijke taken.Lees verder