Voor een beter klimaat

D66 Veenendaal zet zich in voor een energierevolutie. Wij willen dat inwoners en bedrijven zoveel mogelijk zelf makkelijk en goedkoop hernieuwbare energie kunnen opwekken. De gemeente heeft de taak om bedrijven en inwoners te ondersteunen bij initiatieven die bijdragen aan de energietransitie.

Beeld: Kuebi

Wij streven naar een Veenendaal waar net zoveel energie wordt gebruikt als we samen opwekken. Wij willen dat inwoners gaan meepraten, meedenken en meeprofiteren van de schone energie van de toekomst. Wij helpen inwoners en bedrijven die investeren in verduurzaming.

De klimaatwet NL vereist dat wij in 2030 55% minder uitstoten en in 2050 95%. De tijd tikt en ambities worden verlegd. Dat wil D66 niet, we willen een groene revolutie, het tij keren. Geen loze beloftes, maar keiharde resultaten. Door ons in te zetten voor onderstaande punten denkt D66 dat Veenendaal bijdraagt aan ambitieuze klimaatdoelstellingen.

De ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn is in de vorige raadsperiode losgelaten. Dit betreuren we enorm. De noodzaak om maatregelen voor het klimaat te nemen, wordt juist elke dag urgenter. Nu door de raad is vastgesteld dat Veenendaal in 2050 klimaatneutraal en circulair is, zullen we er alles aan doen om dit doel te halen. Alles wat de gemeente Veenendaal doet moet worden getoetst aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. En wat ons betreft dus liever sneller!
Wij zien afval als een grondstof; we willen zo weinig mogelijk weggooien en zoveel mogelijk hergebruiken. Zo maken we onze economie afvalvrij, gebruiken we minder nieuwe grondstoffen en hoeven we minder afval te verbranden.

Werk maken van de
energietransitie

De ambitie van de gemeente Veenendaal is om energieneutraal te zijn in 2050. D66 Veenendaal vindt dit onvoldoende ambitieus en wil dat de weg hiernaartoe in concrete plannen wordt uitgewerkt en dat wordt gecontroleerd of tussentijdse doelstellingen worden behaald. Wij zullen hier nauwlettend op toezien en ervoor zorgen dat de gemeente zich aan haar afspraken houdt. Falen is geen optie.

Klimaatdag, bijltjesdag: D66 wil dat de gemeente Veenendaal jaarlijks verantwoording aflegt op Klimaatdag, de 4e donderdag in oktober. Gemeente Veenendaal moet in meetbare resultaten (bijv aantal woningen aardgasvrij) presenteren wat er gedaan is om energieneutraal te worden vóór 2050.

  • Alles wat de gemeente Veenendaal doet moet worden getoetst aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn.
  • En wat ons betreft dus liever sneller!

Veenendaal moest in 2021 in een transitievisie presenteren hoe zij per wijk van het aardgas afgaat. D66 wil precies weten hoeveel woningen er jaarlijks aardgasvrij zijn geworden en hoeveel procent wij nog te gaan hebben. Wij willen ambitie van de gemeente zien om dit aantal naar 100% te krijgen en willen dat er financiële middelen vrijgemaakt worden om bewoners bij deze transitie te helpen. Wij gaan voor een parallelle aanpak: dat collectieve oplossingen zoals warmtenetten hand in hand gaan met individuele oplossingen waar warmtenetten niet mogelijk zijn. Er wordt ook over de grenzen van een wijk of zelfs gemeente heen gekeken naar mogelijkheden om zo snel mogelijk aardgasvrij te worden.

Voor het opwekken van voldoende duurzame energie heeft Veenendaal haar krachten gebundeld met zeven andere gemeenten in de Regionale Energiestrategie (RES). Wij willen dat Veenendaal het goede voorbeeld geeft en een fors groter aandeel duurzame energie bijdraagt dan is toegezegd in de RES.

Omdat energie uit wind en zon grote schommelingen in het elektriciteitsnet geven, willen wij dat er onderzocht wordt wat hieraan gedaan kan worden door naast zon en wind in te zetten op andere innovatieve energiebronnen en energieopslagsystemen.

Met meerdere gemeenten wordt onderzocht of een zonneveld langs de A12 mogelijk is. D66 Veenendaal steunt deze plannen en ziet dit als een goede stap in de energietransitie.

In het Klimaatakkoord is afgesproken om een bepaalde hoeveelheid duurzame elektriciteit te produceren in Nederland. Windenergie is een belangrijke energiebron om dit doel te halen. Gemeenten, provincies en waterschappen hebben daarom de Regionale Energiestrategieën (RES-en) opgesteld. Deze geven inzicht waar in de komende jaren nieuwe wind- of zonneparken zouden moeten komen. De landelijke overheid geeft ook aan dat omwonenden goed moeten worden betrokken bij de komst van bijvoorbeeld windmolenparken. Onder andere door betere informatie, inspraak en het mogelijk maken van (financiële) deelname. Hiermee zijn wij het als

D66 Veenendaal helemaal mee eens! Wat ons betreft is het lastig om in een dichtbebouwde omgeving als Veenendaal (grote) windmolens te realiseren. Wij zien meer in landelijke (of zelfs Europese) afspraken over plekken om windmolenparken te realiseren in plaats van dit lokaal aan te moeten pakken.
D66 Veenendaal wil dat Duurzame Energie Veenendaal Oost (DEVO) volledig gevoed kan worden uit duurzame energiebronnen.

Inwoners aan de slag

D66 Veenendaal wil dat mensen zoveel mogelijk in de gelegenheid zijn om zelf schone energie op te wekken. We zien een rol voor energiecollectieven en energiecoöperaties die lokaal duurzame energie leveren door bijvoorbeeld zonnevelden of windmolens. Het meepraten en meeprofiteren van inwoners staat centraal. Net zoals in het klimaatakkoord is vastgesteld willen wij dat er sprake is van minimaal 50% lokaal eigendom bij duurzame energieopwekking op land.

Wij willen dat mensen grip kunnen hebben op hun energierekening, door schone energieopwekking dichtbij huis te stimuleren. Veenendaal is dichtbebouwd waardoor er weinig ruimte is voor windenergie. Er zijn echter wel ruime mogelijkheden om met zonnepanelen duurzame energie op te wekken, bij voorkeur op daken. Hierbij zijn naast woningen ook gemeentelijke gebouwen, bedrijven en scholen erg belangrijk. Ook verwachten wij van de woningcorporaties dat daken die geschikt zijn voor zonnepanelen hiervoor ook gebruikt worden.

Cruciale rol van bedrijven

D66 Veenendaal wil dat restwarmte van bedrijven en de waterzuiveringsinstallatie nuttig wordt ingezet bijvoorbeeld voor het verwarmen van woningen.

Wij willen dat de gemeente samen met de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) gezamenlijk de bedrijventerreinen verduurzaamt Vanaf 1 januari 2022 moeten alle kantoorpanden minimaal label C hebben. D66 Veenendaal wil dat bedrijven hierover spoedig worden geïnformeerd, pandeigenaren worden geholpen met verduurzamen en dat de gemeente hier uiteindelijk ook op gaat handhaven.

Circulaire economie

D66 wil dat Veenendaal koploper is op het gebied van circulaire economie. Concreet willen wij dat het aandeel hergebruikte materialen bij bouwprojecten significant groter wordt, dat huis-aan-huisfolders alleen bij ja/ja-sticker worden bezorgd, dat afvalscheiding gestimuleerd wordt en dat alleen apart betaald wordt bij restafval. Het bouwafval van kleine verbouwingen kan via dezelfde regeling als dat van grofvuil bij de milieustraat gebracht worden. 

Vuurwerkzones

D66 wil dat de gemeente geen activiteiten subsidieert die slecht zijn voor het milieu en de omgeving.  In navolging van de gemeente Utrecht, wil D66 met het instellen van vuurwerkzones en centrale vuurwerkshows, stapsgewijs zoeken naar het drastisch verminderen van vuurwerk en een oplossing die milieuvriendelijk is en sociaal.

Lees verder