Goed onderwijs als fundament

We willen een kansrijke stad zijn met gelijke mogelijkheden voor iedereen. Het maakt niet uit wie je ouders zijn of waar je bent geboren. Wat telt zijn je talenten, ambities en dromen. Jong of oud, praktisch of theoretisch, in Veenendaal kun je een leven lang leren. Wij zien dat scholen moeite hebben om voldoende plekken te bieden voor kinderen die extra aandacht verdienen, bijvoorbeeld kinderen met een beperking of hoogbegaafdheid. Iedereen moet volop kansen krijgen om talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Beeld: D66

Leren is investeren in je toekomst en investeren in leren is dus een investering in een toekomstbestendig Veenendaal. Voor D66 staat kwaliteit van onderwijs voorop.

Het beste onderwijs voor iedereen

D66 Veenendaal wil de voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen tot vier jaar voortzetten met inzet van de extra middelen die het Rijk daarvoor beschikbaar stelt. Dit helpt leerachterstanden voorkomen en zorgt ervoor dat kinderen goed aan het basisonderwijs beginnen.

Talentontwikkeling is maatwerk. Daarom is het belangrijk dat de gemeente met scholen en andere organisaties samenwerkt om het onderwijs in Veenendaal te vernieuwen en te verbeteren. Met een fonds voor talentontwikkeling willen wij deze initiatieven stimuleren. Waar nodig kan het meebetalen vanuit de gemeente net het duwtje in de goede richting geven.

Het gebruik van betaalde huiswerkbegeleiding neemt landelijk toe. Ook steeds meer jongeren in Veenendaal maken er gebruik van. Dit is kostbaar en niet elk gezin heeft het geld om kinderen betaalde ondersteuning te geven. Jongeren van wie de ouders het niet kunnen betalen, moeten het vaak zonder huiswerkbegeleiding doen. Dit zorgt voor ongelijke kansen in het onderwijs. In Nijmegen en Den Haag lopen pilots waarbij gratis huiswerkbegeleiding voor alle leerlingen wordt gegeven. We houden deze pilots in de gaten en bij succes starten we een vergelijkbaar initiatief in Veenendaal.

D66 Veenendaal wil gezonde mogelijkheden voor ontbijt en lunch op iedere school. Wij zijn voorstander van de landelijke initiatieven zoals de Gezonde school-aanpak of Jong Leren Eten. Wij willen dat er wordt onderzocht welke van deze initiatieven bij Veenendaal past en deze ook hier introduceren.

Samenwerking in onderwijs

D66 Veenendaal wil intensief blijven samenwerken met scholen, jeugdzorg en welzijnsorganisaties om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en daarmee kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De gemeente moet direct optreden bij schoolverzuim en sturen op een startkwalificatie voor elk kind. Wij streven naar een samenhangende aanpak voor jongeren die dreigen uit te vallen. Dat wil zeggen: zo snel mogelijk reageren en intensief begeleiden. D66 Veenendaal wil dat de gemeente in samenwerking met scholen en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) in een (regionaal) plan vastlegt welke concrete maatregelen ze neemt om voortijdige schooluitval tegen te gaan.

  • We willen een kansrijke stad, met gelijke mogelijkheden voor iedereen.
  • Passend onderwijs voor kinderen, en keuzevrijheid school van ouders. Kwaliteit van onderwijs staat voorop.
  • We willen extra studieplekken en gratis huiswerkbegeleiding.
  • Mogelijkheid voor een gezond ontbijt en lunch op elke school.
  • Meer ICT opleidingen in/naar Veenendaal.

D66 Veenendaal wil dat kinderen die extra aandacht nodig hebben zoveel mogelijk een plek binnen het reguliere onderwijs krijgen. Door het aanbieden van speciale taalklassen of klassen voor hoogbegaafde kinderen kan onderwijs op maat binnen de reguliere scholen worden aangeboden. De scholen werken hiertoe al samen in een ‘samenwerkingsverband passend onderwijs’. D66 Veenendaal wil dat de gemeente concrete afspraken maakt met dit samenwerkingsverband en daar waar nodig sturing geeft aan de kwaliteit. Bij passend onderwijs hoort ook passend vervoer; waar mogelijk moet de gemeente deze kinderen ondersteunen in het vinden en bereiken van de school waar zij het meest op hun plek zijn.

Objectieve informatie over alle mogelijke scholen moet gemakkelijk te verkrijgen zijn (via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), website van school en/of gemeente) zodat ouders goed kunnen vergelijken en een goede afweging maken bij de uiteindelijke keuze van een school voor hun kind(eren)

Investeren in nieuwe leerkansen

Getalenteerde en beginnende leraren moeten we koesteren; ze verdienen extra ondersteuning. De gemeente neemt zelf geen leraren aan, maar kan het voor hen wel aantrekkelijk maken om voor Veenendaal te kiezen door het extra onder de aandacht te brengen van traineeships voor startende leerkrachten of opleidingstrajecten voor herintreders.

Studentenstad Veenendaal

Vrij denkplek(ken): wij willen dat de gemeente studieplekken faciliteert voor studenten. Bij voorkeur in de binnenstad zodat het voor studenten ook een sociale functie heeft en een aantrekkelijke plek wordt om te studeren. Deze dienen ook makkelijk bereikbaar te zijn.

Veenendaal heeft veel ICT-bedrijven binnen de gemeentegrenzen. D66 Veenendaal wil dat de gemeente zich inzet om een dependance van een hogeschool of universiteit op het gebied van ICT te realiseren binnen de gemeentegrenzen. Daarnaast willen we ons inzetten om het aanbod aan ICT-opleidingen op MBO-niveau te vergroten.

D66 Veenendaal wil dat de gemeente aanjager is om het beste uit Veense studenten te halen. Door ze uit te dagen met o.a. innovatie-awards voor interessante start-ups en/of onderzoeksprojecten.

Vrij zijn begint met onderwijs

Ouders baseren hun schoolkeuze steeds meer op kwaliteit, pedagogische aanpak, fysieke afstand en sfeer van een school. Daarom staat voor D66 Veenendaal ‘school’ centraal, niet of ze ‘openbaar’ of ‘bijzonder’ is.

D66 Veenendaal is voorstander van acceptatieplicht voor scholen, zodat de ouders maximale keuzevrijheid hebben om de school te kiezen die bij hun kind(eren) past.

In Veenendaal is er ruim aanbod voor bijzonder onderwijs. D66 Veenendaal zet zich in voor meer openbaar onderwijs in Veenendaal. Bij voldoende belangstelling ondersteunen wij vestigingen met andere stromingen van bijzonder onderwijs.

In het Veense Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2024 (IHP) is een zogenaamd wijkgebonden toelatingsbeleid opgenomen, oftewel een inperking van de vrijheid van keuze van ouders om een school uit te kiezen die bij hun kind past. Ouders hebben principieel het recht hun schoolkeuze te bepalen op grond van eigen overwegingen en belangen, ongeacht of die op het vlak van richting, onderwijsconcept, onderwijskwaliteit of de schoolnabijheid zijn gelegen. Wij zullen ons blijven inzetten voor passend onderwijs voor kinderen en keuzevrijheid voor hun ouders.Lees verder