Een fijne plek om te wonen

Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen. We zijn met steeds meer mensen en we wonen steeds ruimer in kleinere huishoudens. De huizenprijzen rijzen de pan uit en er wordt niet voldoende gebouwd. Een veranderende samenleving heeft andere woonwensen. Wanneer je als jongere uit huis wil, of als oudere kleiner wil wonen, moet je lang zoeken. Toch wil D66 Veenendaal dat iedereen een dak boven zijn hoofd kan vinden in onze gemeente. Veenendaal moet een sprankelende bruisende woonplaats worden waarin iedereen, van jong tot oud, fijn kan wonen, werken en recreëren.

Beeld: N. Sluijsmans

Veenendaal heeft niet veel ruimte meer over. De mogelijkheid om verder te groeien is beperkt en we zijn bijna tot aan de gemeentegrenzen volgebouwd. Daarnaast is in Veenendaal de woningnood in alle segmenten groot. Dit vraagt om investeringen in huizen voor alle doelgroepen, maar vooral om het realiseren van een goede doorstroom. Daarom werkt D66 Veenendaal aan kwalitatieve groei; het mooier en beter maken van wat er al is. Het woningaanbod zien we graag levensloopbestendig, flexibel en divers worden met een goede afwisseling tussen sociale woningbouw, private huur- en koopwoningen, woningen voor jongeren, gezinnen, alleenstaanden en ouderen.

Voor het verduurzamen van woningen moeten we investeren in goede isolatie, huizen van het gasnet halen en werken naar ‘nul op de meter’ woningen. We stimuleren duurzame initiatieven en steunen Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en andere samenwerkingsvormen in duurzame projecten.

Doorstroom

Op het moment zijn veel jongeren op zoek naar een woningen en bouwen kost helaas veel tijd. Om sneller aan te sluiten op de vraag naar woningen kiezen we voor innovatieve woonvormen en bouwmethoden zoals voorgemonteerde woningen en leegstaande kantoren. Voorgemonteerde woningen kunnen snel gebouwd worden en zijn uitermate geschikt voor jongeren. Een plaats die hiervoor bijvoorbeeld tijdelijk geschikt is, zijn de leegstaande kavels in de Batterijen.

Senioren blijven lang in hetzelfde huis wonen omdat er geen aantrekkelijk alternatief in de buurt is. Denk aan stellen die nog steeds leven in een gezinswoning, terwijl de kinderen al lang het huis uit zijn. Zij zouden vaak best kleiner willen wonen, maar het liefst wel in de buurt waar ze hun leven hebben opgebouwd en in een aantrekkelijke woning met een buitenruimte. D66 Veenendaal wil dat er bij nieuwbouw- en inbouwprojecten specifiek meer woningen worden gebouwd voor deze doelgroep. Dit betekent aantrekkelijke levensloopbestendige woningen met een zorgfunctie in de nabijheid en geschikt voor (mantel-)zorg. Hiermee wordt de doorstroom op de markt gestimuleerd en komen er meer huizen beschikbaar voor starters, gezinnen en jongeren.

Bouwen, transformatie en inbreiding

Veenendaal is al bijna volgebouwd en de ruimte die er nog is voor nieuwbouwprojecten wordt nu al volledig ontwikkeld. D66 Veenendaal wil dat de gemeente voor toekomstige nieuwbouwprojecten, die hard nodig zijn, actief gaat samenwerken met de provincie en buurgemeenten bijvoorbeeld De Klomp (Ede).

Wanneer er nieuwbouw in bestaande wijken gepland wordt, willen wij dat de buurt zo vroeg en representatief mogelijk betrokken wordt bij deze plannen, bijvoorbeeld door middel van loting.

D66 Veenendaal vindt het belangrijk dat nieuwbouw of renovatieprojecten bijdragen aan de uitstraling van Veenendaal. Er moeten spraakmakende gebouwen gebouwd worden met bijvoorbeeld veel groen, of een bijzondere architectuur. Wij zijn voor hoogbouw als dit in de omgeving past en er voldoende (gevel-)groen aanwezig is.

D66 Veenendaal wil dat de gemeente groepswoonvormen en eigen initiatief voor het bouwen van woningen, zoals wooncorporaties en (collectief) particulier opdrachtgeverschap, stimuleert en makkelijker maakt. Dit kan door middel van nieuwbouw, maar ook in de vorm van herontwikkeling. Wij willen dat bij verkoop van gemeentelijke gebouwen deze in eerste instantie voor particulier opdrachtgeverschap beschikbaar zijn. Ook willen we dat de gemeente, in samenwerking met Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN), specifieke financiering gaat aanbieden voor dit soort woonvormen en het verkrijgen van vergunningen hiervoor vergemakkelijkt.

Een woning voor iedereen

Iedereen verdient dezelfde kansen. Het moet daarbij niet uitmaken in welke wijk je woont; daarom streven wij naar een gemengd woningaanbod in alle wijken van Veenendaal. Dit betekent een mix van (sociale) huur en koop, woningtype, huishoudenssamenstellingen en leeftijden. Wanneer een kans zich hiervoor aandoet moet de gemeente in samenwerking met woningcorporaties en andere partijen afspraken maken over hoe woningen verkocht en gebouwd kunnen worden om de mix van het aanbod te verbeteren.

D66 Veenendaal wil dat iedereen met een laag inkomen een eerlijke kans krijgt op een sociale huurwoning. Op dit moment hebben woningzoekenden die zich op hun 18e verjaardag direct hebben ingeschreven bij Huiswaarts een voordeel ten opzichte van woningzoekenden die hier niet direct aan gedacht hebben of die van buiten de regio naar Veenendaal zijn verhuisd. Daarom willen wij dat niet 10% maar 20% van de sociale huurwoningen die vrijkomen wordt verloot, zodat er ook een grotere kans op een woning is voor mensen die door onvoorziene persoonlijke of professionele omstandigheden ineens woningzoekende in Veenendaal zijn geworden. Daarnaast vinden wij dat alle inwoners die 18 jaar worden een bericht moeten krijgen van de gemeente waarin zij herinnerd worden om zich in te schrijven bij Huiswaarts.

  • Bouwen met groen of bijzondere architectuur: ja, graag.
  • Alle nieuwbouw is energieneutraal of energiepositief.
  • Duurzame initiatieven en projecten: ja, graag.
  • Hoogbouw ja, maar is wel afhankelijk van de locatie.

Momenteel is de druk op de woningmarkt door beleggers, particuliere verhuur of vakantieverhuur nog geen nadrukkelijk probleem in Veenendaal. Mocht dit wel een nadelig effect op de woningmarkt gaan hebben, willen wij de mogelijkheden die de landelijke wetgeving biedt in te zetten om dit te voorkomen.

Duurzaam wonen

Ruim een derde van alle energie in Veenendaal wordt in woningen gebruikt. Veel huizen zijn slecht geïsoleerd waardoor ze ware energielekken zijn. D66 Veenendaal wil dat het verduurzamen van woningen sneller gaat. Niet alleen wordt de energierekening lager, maar de waarde van de woning stijgt ook. De gemeente kan dit makkelijker maken door kennis en informatie te delen en inwoners te wijzen op leningen waarmee duurzame maatregelen gefinancierd kunnen worden.

D66 Veenendaal wil dat alle nieuwbouw energieneutraal of energiepositief wordt. Dat betekent dat dit afgedwongen moet worden door aanvullende lokale bouweisen te stellen bij nieuwbouwplannen, bovenop de landelijk geldende normen.

Wij willen dat nieuwe en bestaande sociale huurwoningen Nul-op-de-Meter worden. Daarvoor zijn op grote schaal aanpassingen nodig, zoals betere isolatie en zonnepanelen. Door samen met de woningcorporaties te kiezen voor grootschalige aanpassing en ambitieuze prestatieafspraken te maken, zorgen we ervoor dat niet alleen Veenendalers met hoge inkomens van het gasnet af gaan, maar dat we dat samen doen.

De huidige subsidies en leningen die er zijn voor het verduurzamen van woningen zijn veelal gericht op particuliere eigenaren en niet op woningen die onderdeel zijn van een VvE. Door de specifieke rechtsvorm van een VvE en besluitvormingsprocedures binnen een VvE is het nu vaak onnodig lastig om gebruik te maken van deze regelingen, terwijl juist bij (grote) appartementencomplexen veel winst te behalen is. D66 Veenendaal wil dat er een specifieke financiering, in samenwerking met SVN voor VvE’s ontwikkeld wordt en dat er een subsidie komt voor VvE’s om een duurzaamheidsadviseur in te huren. Ook moet Veenendaal zich aansluiten bij het ‘Duurzame Vereniging van Eigenaren’ (DVvE), een initiatief vanuit de provincie Utrecht.

Er zijn verschillende subsidies en leningen beschikbaar om je eigen huis te verduurzamen vanuit de gemeente, het waterschap en het Rijk. Er zit veel verschil tussen deze regelingen en het is veel werk om uit te zoeken hoe dit allemaal werkt. Ook zijn er veel verschillende aanbieders op de markt die verschillende aspecten van de verduurzaming van je woning kunnen regelen met een variabele kwaliteit. Door de grote hoeveelheid spelers is het voor eigenaren lastig om een keuze te maken. Wij streven naar kwalitatief goede verduurzamingsmaatregelen. Zonnepanelen van slechte kwaliteit die weinig stroom opleveren, daar heeft niemand iets aan. Daarom pleit D66 Veenendaal voor het behouden van de energiecoaches, die eigenaren helpt bij het bepalen van de juiste duurzaamheidsmaatregelen en samen met hen berekent hoeveel dit gaat kosten en opleveren. Daarnaast kunnen zij helpen om te zorgen dat het complete pakket van maatregelen samen de juiste besparing gaat opleveren en er aanbieders gekozen worden die een goede kwaliteit leveren.

In Veenendaal zal – als een van de eerste gemeenten in Nederland – de bovengrondse hoogspanningsverbindingen onder de grond worden gebracht en maar liefst 13 hoogspanningsmasten verdwijnen. Deze verkabeling is naar verwachting in 2025 afgerond. Wij zijn als D66 Veenendaal heel blij dat na jaren van pleiten voor het ondergronds brengen eindelijk het Rijk, de provincie en gemeente geld beschikbaar hebben gesteld. Hiermee komen zij tegemoet aan de wensen van de inwoners en draagt het bij aan de verbetering van het leefklimaat in Veenendaal. D66 Veenendaal blijft de uitvoering hiervan dan ook actief volgen. Tevens wil D66 Veenendaal dat een onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheid het energieverdeelstation in het dorp te verplaatsen naar een plek langs de A12 als alternatief voor de ondergrondse verkabeling.

Lees verder