De gezonde gemeente

Voor alle inwoners in Veenendaal streven we naar een actief en gezond leven, waarover ze zelf de regie hebben. Met passende hulp dichtbij, goede voorlichting en preventie en goede toegang tot zorg.
Goed eten, voldoende beweging, niet roken en alcohol met mate geeft ons de beste mogelijkheden om onze kans op een gezond leven te vergroten. Dat is de basis, maar op dit moment is onze samenleving zo ingericht, dat ongezonde keuzes vaak aantrekkelijk zijn. Veenendaal moet daarom een actieve rol spelen om haar inwoners daarom nog meer uit te dagen tot een actieve, gezonde leefstijl.

Beeld: D66

We moeten ook het sociale belang van (samen) sporten en bewegen niet onderschatten. Gezond leven gaat immers over meer dan alleen voldoende bewegen en gezond eten. Actief zijn, meedoen in de samenleving en een prettig sociaal leven met familie en vrienden zijn onlosmakelijk verbonden met welzijn en mentale gezondheid.
Door de decentralisaties van de afgelopen jaren heeft de gemeente er veel zorgtaken bijgekregen. Tegelijkertijd krijgen gemeenten minder geld van het Rijk. Die combinatie is ingewikkeld; meer doen, met minder geld. Aan de andere kant biedt ‘zorg dichtbij’ in combinatie met goede samenwerking tussen gemeente, zorginstellingen en bijvoorbeeld schuldhulp, nieuwe mogelijkheden om mensen beter te ondersteunen.

Zorg dichtbij

In Veenendaal is de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in Veens Welzijn en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Beide organisaties zijn actief in de wijken, waar ze laagdrempelige ondersteuning dichtbij de inwoners bieden. D66 Veenendaal is positief over dit model en pleit voor verbreding van de samenwerking tussen de lokale teams, welzijnsorganisaties, huisartsen en Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (JGGZ). Zo bieden we iedereen snellere en betere hulp waar dat nodig is.

Ieder kind verdient het om gezond, kansrijk en veilig op te groeien. We hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het laten opgroeien van kinderen en jongeren. D66 Veenendaal stimuleert de pilot Kansrijke Start (ondersteunen van kwetsbare gezinnen gedurende de eerste 1.000 dagen van het kind) en pleit ervoor om na het succes van de pilotfase dit programma in alle wijken van Veenendaal toe te passen. Elk kind moet dezelfde kansen krijgen.

Passende zorg voor iedereen

D66 Veenendaal zet zich in om de toegankelijkheid van de zorg te verbeteren door middel van betere afstemming tussen de verschillende financieringsstromen in de zorg.
Onduidelijkheid over de financiering van de zorg mag geen belemmering vormen voor de zorg die de mensen ontvangen. De zorgvraag moet leidend zijn en niet de financiering. In verschillende gemeenten lopen pilots om domein-overstijgend samenwerken te bevorderen. Wij gaan deze pilots nauwlettend volgen en willen bij succes een dergelijke pilot starten in Veenendaal.

De overgang naar volwassenheid – wanneer jongeren achttien jaar worden – kan voor kwetsbare jongeren zwaar zijn. Opeens moeten zij alles zelf regelen. Wij willen de overgang van 18- naar 18+ beter ondersteunen. Denk hierbij aan het verlenen van ondersteuning die ook voor jongeren onder de achttien beschikbaar is en het wegnemen van drempels, zoals de eigen bijdrage, voor kwetsbare jongeren die GGZ-hulp nodig hebben.

Als er psychische zorg nodig is, is er vaak een wachtlijst. D66 Veenendaal kan die wachtlijsten niet aanpakken, maar we kunnen wel kijken naar alternatieve vormen van hulp die in de tussentijd ondersteunen en soms al genoeg zijn. D66 wil projecten ondersteunen die mensen met psychische klachten helpen met een goede dagbesteding en in contact brengen met anderen. In Utrecht start een laagdrempelige inloop voor psychiatrische patiënten. We zullen deze inloop volgen en bij succes in Veenendaal de mogelijkheden verkennen.

Gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl vormt voor D66 Veenendaal een belangrijk uitgangspunt. We zullen educatieve programma’s voor gezond eten en drinken op scholen blijven ondersteunen. De landelijke Gezonde school-aanpak sluit hierbij mooi aan. Steeds meer scholen in Veenendaal beschikken over het vignet Gezonde school, een mooie ontwikkeling. D66 Veenendaal blijft deze aanpak stimuleren en vraagt de gemeente om gezamenlijk met scholen ervoor te zorgen dat er meer scholen in de gemeente komen die het vignet dragen. Daarnaast kan de gemeente het Omgevingsplan in bepaalde gebieden aanpassen, bijvoorbeeld rondom scholen, en zodoende ervoor zorgen dat daar gezond eten wordt verkocht. Zo heeft de gemeente meer invloed op het gericht aanpakken van problemen rondom een ongezonde leefstijl.

  • Een actieve en gezonde leefstijl is belangrijk voor elke inwoner.
  • Ieder kind verdient het om gezond, kansrijk en veilig op te groeien.
  • Passende zorg voor iedereen.
  • We stimuleren het zo lang mogelijk zelfstandig wonen, bijvoorbeeld in kleinschalige woonvormen.
  • We pleiten voor een lokale coalitie tegen eenzaamheid.
  • Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers door bijv. scholing en verzekering.
  • We zijn voor een Mantelzorgakkoord met als doel overbelasting tijdig te signaleren bij mantelzorgers; respijtzorg.

D66 Veenendaal wil dat de gemeente partijen die werken aan een betere volksgezondheid actief bij elkaar brengt en ondersteunt. Gemeente, werkgevers, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, onderwijs, sportorganisaties en de zorgverzekeraar werken samen in een integrale gezondheidsaanpak. Een doel is het vergroten van gezondheidsvaardigheden van inwoners.

Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers

De rol van vrijwilligers in de samenleving is zeer waardevol. We stimuleren de mogelijkheden om de werkdruk op vrijwilligers en mantelzorgers te verlichten. Daarom willen we dat de gemeente verenigingen en andere organisaties die voor een groot deel afhankelijk zijn van vrijwilligers, helpt bij de ondersteuning van hun vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan scholing of een aansprakelijkheidsverzekering.  

D66 Veenendaal wil een mantelzorgakkoord tussen mantelzorgorganisaties, gemeente, Rijk, zorgverzekeraars en werkgevers waarin elke partij de taak krijgt om overbelasting bij mantelzorgers te signaleren en te voorkomen.

Respijtzorg is vervangende zorg door een professional of vrijwilliger, waardoor de mantelzorger wat ruimte krijgt en de mantelzorg beter vol te houden is. We willen ons blijven inzetten op vernieuwing van respijtzorg en meer respijtzorg door vrijwilligers.


Lees verder