Bericht uit de fractie:
Zomerreces


Het zomerreces is begonnen! 
Donderdag hebben we onze laatste raadsvergadering gehad en daarmee hebben we een enerverend politiek jaar afgesloten.

Winter 2022

De eerste drie maanden van het jaar stonden volledig in het teken van de verkiezingen. Op verkiezingsavond gingen we naar bed met 3 zetels en de volgende ochtend bleken er nog 2 over te zijn. Uiteindelijk bleken we slechts 6 stemmen te kort te hebben. Maar we kijken met trots terug, want we zijn in totaal met bijna 1000 stemmen gegroeid.

Lente 2022

Het inwerken van de nieuwe raad en het college is sinds het coalitieakkoord van eind mei in volle gang. Het toetreden van de wethouders van PvdA, CDA en FNP betekende het afscheid van onze voormalig wethouder en lijsttrekker Mirjam Bakker.

Marieke Vellinga is opnieuw aan de slag gegaan als fractievoorzitter en Luuk Adema volgde eind mei Mirjam op in de raad. Mare de Vries is aangesloten bij de fractie als commissielid. En ze hebben sindsdien niet stil gezeten.

Er zijn schriftelijke vragen gesteld over de energietoeslag voor studenten. Deze groep zou in eerste instantie niet aan de voorwaarden voldoen, terwijl ze net zoveel last hebben van de hoge gasprijs. Daarnaast zijn er ook nog schriftelijke vragen gesteld over de verkeerssituatie bij de Oppenhuizerweg. Over de boerenprotesten zijn mondelinge vragen gesteld.

We hebben een werkbezoek afgelegd bij bouwbedrijf Dijkstra Draisma om ons te laten informeren over het bouwen van de toekomst en we bezochten een aantal agrarische bedrijven vanwege het stikstofdossier.

Bestuurlijke vernieuwing willen we veel aandacht geven. Daarom hebben we in de raadsvergadering van 7 juli een motie ingediend. Daarin hebben we gevraagd om de volgende keer een begrijpelijke publieksversie te maken van de jaarstukken zodat iedereen kan volgen wat er in de gemeente wordt gedaan en waar het publieke geld aan besteed wordt. De meerderheid van de raad was het hiermee eens en daarom werd deze motie aangenomen.

Onze motie van 14 juli ging over het aanleggen van geveltuinen bij gemeentelijke panden en die bleek nog wat te vroeg. Er zijn inmiddels 400 geveltuinen aangelegd in de gemeente en we zouden het mooi vinden als de gemeente zelf hierin het goede voorbeeld zou geven. We besloten de motie in te trekken en willen vergroening en verduurzaming op een later moment weer op de agenda zetten.
Wat ons opvalt deze eerste maanden is dat transparantie en bestuurlijke vernieuwing veel aandacht nodig heeft. We moeten niet blijven hangen in voorgenomen politiek. Te vaak zien we dat zowel raadsleden als leden van het college vooringenomen de raadsvergadering betreden en daar niet meer openstaan voor de gedachten en argumenten van andere partijen. De verhouding raad en college is daarbij heel belangrijk. Het gaat om goede samenwerking waarbij we elkaar op waarde moeten schatten en we elkaars rol moeten erkennen en bewaken.

Er is steeds meer polarisatie in de samenleving. De boerenprotesten laten zien hoe moeilijk we het zijn gaan vinden om goed naar elkaar te luisteren en verschil van inzicht te accepteren. Een kleine groep wil met intimidatie hun zin afdwingen. Als lokale overheid hebben we daar ook een belangrijke taak in. We moeten het goede voorbeeld (blijven) geven.

Afgelopen ALV kozen we een nieuw bestuur. Jacob Hansma blijft aan als penningmeester, Mirjam Bakker wordt de nieuwe voorzitter en Saskia Heeringa treedt toe als lid. Lineke Verkooijen zwaait af als voorzitter en Sybren Faber als secretaris. Zij hebben ons door deze verkiezingen gesleept en het vele werk achter de schermen opgeknapt. Wij willen jullie hiervoor hartelijk bedanken.

Elke vrijdagochtend vergadert de fractie aangevuld met Ludwin Hiemstra, Bouke van der Meulen en Mirjam Bakker om onze schaduwfractie compleet te maken. Na de zomer is het voor leden mogelijk om maandelijks aan te sluiten. Op bepaalde dossiers is zeker ook extra expertise gewenst.
En we willen ook aan het werk met de inhoud. Daarom willen met regelmaat een koffieochtend organiseren om van gedachten te wisselen over politieke keuzes.
De eerste staat gepland op 24 september en begint om 10 uur. De locatie en het onderwerp volgen later!

We gaan nu eerst genieten van het reces en eind augustus starten we weer op. We wensen jullie een aangename, warme en ontspannen zomer.

De fractie van D66 SWF