Zorgen voor elkaar

Ons motto is ‘laat iedereen vrij; maar niemand vallen’. Daarom zit het naar elkaar omkijken en helpen in ons DNA. Dus: gelijke kansen en het voorkomen van polarisatie binnen onze gemeenschap. De gemeente heeft hier een belangrijke verantwoordelijkheid. Gelukkig heeft de zorg voor de inwoners inmiddels een vaste plaats bij de gemeente gevonden. Dat is mooi: de gemeente is in staat deze zorg op maat te snijden voor de Soester gemeenschap, zodat Soest niet mee hoeft in een nationale grijze eenheidsworst. Voor D66 betekent op maat snijden dat we de nadruk leggen op het bieden van gelijke kansen: de ondersteuning wordt geboden met het doel de Soester inwoner mee te laten doen in het maatschappelijk verkeer. Geen betutteling, maar ondersteuning waar nodig en gevraagd.

“…ondersteuning bieden om alle Soesters deel te laten nemen aan onze samenleving”

Dennis ter Beek-Suijkerbuijk

Ondersteuning is maatwerk

Deze ondersteuning geldt op fysiek vlak, maar ook in inkomensondersteuning. Daar waar beperkingen de kansen op werk minder maken, moet de gemeente klaar staan. Streng aan de poort (zelf werken blijft toch de norm), maar royaal in de ondersteuning (als werk geen optie is staat de gemeente ruimhartig klaar).
Wat D66 betreft heeft de overheid een speciale, verzwaarde verantwoordelijkheid waar het kinderen betreft: kinderarmoede is onaanvaardbaar en de gemeente moet zich maximaal inspannen om kinderen niet de dupe te laten worden van hun omstandigheid. Stichting Leergeld ondersteunen we van harte in hun doelstelling.

Vrijwilligers: de basis van de samenleving

Vrijwilligerswerk is een onmisbare schakel voor de kwaliteit van leefbaarheid, zorg en welzijn in onze gemeente. Zonder de inzet van deze betrokken inwoners zouden veel onderdelen van ons (sociale)systeem niet meer functioneren. De gemeente speelt een belangrijke rol bij het faciliteren en stimuleren van het netwerk van vrijwilligerswerk in Soest. D66 is groot voorstander voor het versterken van de infrastructuur voor vrijwilligerswerk. Wij willen ruimte en faciliteiten bieden om de waarde die onze vrijwilligers leveren blijvend te versterken. Dat is nodig omdat corona ook in onze gemeenschap een zware wissel heeft getrokken op de mate waarop ondersteuning geleverd kon worden, terwijl de behoefte juist groter is geworden. Stichting Balans is hierbij een belangrijke partner.

Senior in Soest

“De oudere” bestaat niet. Er is een grote diversiteit aan senioren in Soest. D66 vindt dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig mogen blijven wonen. We vinden het dan ook belangrijk dat bij bouwprojecten rekening gehouden wordt met aantrekkelijke woningen voor deze senioren. In Soest zijn er veel maatschappelijke organisaties die veel goed werk verrichten. Zoals Stichting Balans en SWOS. Soest doet het goed! De bekendheid van deze organisaties kan beter. D66 wil deze organisaties meer onder de aandacht van de inwoners van Soest en Soesterberg brengen.
De openbare ruimte is niet alleen voor jongeren, maar moet ook zo ingericht worden dat ouderen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen sporten en bewegen. Bij de ontwikkeling van openbare ruimtes geven we aandacht aan plekken waar ook senioren elkaar kunnen ontmoeten. Denk daarbij aan jeu de boules-banen, schaakbordzitjes en comfortabele bankjes in parken en wandelgebieden. Servicepunten zoals glasbakken moeten met een rollator of rolstoel bereikbaar blijven. D66 wil samen op zoek gaan naar obstakels om vervolgens ook samen oplossingen bedenken.

Integreren en meedoen

D66 is niet een partij die wegkijkt bij crisis of gevaarlijke situatie waar ook op de wereld. Het opvangen en begeleiden van vluchtelingen (statushouders) hoort daar ook bij. Inburgeren is geen eenvoudig proces, het gaat niet vanzelf. Niet alleen de taal is een barrière, ook de cultuur. Een statushouder moet in staat gesteld worden om te integreren. Dat is niet alleen door de taal te leren, maar ook samen elkaars cultuur te begrijpen. De wachttijd tot een voorlopige of definitieve verblijfsvergunning moeten we goed benutten. Stichting Balans is daarbij in Soest een belangrijke partner. D66 stimuleert het leren van de taal via het Taalhuis, het samen koken en eten via de het ‘Samen Eten Project’. De Stichting Vluchtelingenwerk Nederland afdeling Soest is de grootste belangenbehartiger van vluchtelingen en statushouders in Soest. Soest heeft de opdracht van de IND om per jaar 24 woningen beschikbaar te stellen voor statushouders. D66 pleit ervoor om deze woningen zoveel mogelijk verspreid door Soest en Soesterberg te realiseren.

Wijkgericht werken

Iedere wijk heeft haar eigen karakter en aandachtspunten. D66 is voorstander voor het op kleine schaal experimenteren met initiatieven in de wijk. Hiermee kunnen we ontdekken of we antwoorden kunnen formuleren op wijkspecifieke vraagstukken. Wij zien een belangrijke taak van het bestuurlijke en politieke vertegenwoordiging van onze gemeente om beter
naar de wijken te luisteren. Zo kunnen we beter inspelen op de vraagstukken die spelen. De succesvolle wijkgerichte aanpak van Smitsveen willen we uitbreiden. De kennis en ervaring die hierbij is opgedaan kan ook ingezet worden in andere wijken. Zoals preventie van (jeugd)criminalitie, inzet van buurtvaders en inrichting openbare ruimte. Concreet zien we een mooie kans om bij de plannen voor de herinrichting van Overhees deze wijk als Pilotwijk op te zetten. Een ander voorbeeld is om op gemeentelijk niveau een burgerplatform op te richten om wijkgerelateerde vraagstukken en ontwikkelingen bespreekbaar te maken.