Transparant bestuur, vrije samenleving

D66 vindt het belangrijk dat de inwoners van de gemeente Soest zich betrokken en gehoord voelen. En mee kunnen praten en denken over het Soest van de toekomst. Onze lokale politiek moet uitnodigen om mee te te doen. Het is daarom belangrijk dat besluitvorming transparant en helder is. Digitale bereikbaarheid, privacy en uitstekende dienstverlening van de gemeente is een prioriteit. Betrokkenheid bij de gemeentepolitiek vraagt betrokkenheid van alle inwoners van de gemeente Soest. Ook groepen die niet altijd als eerste vooraan staan moeten gehoord worden. Een levendige democratie geeft ruimte aan verschillende meningen. Ook wanneer dit het besluitvormingsproces bemoeilijkt of vertraagt. Wij geloven dat meer betrokkenheid zorgt voor meer draagvlak en samenhang binnen de gemeentegrenzen.

“Een levendige democratie geeft ruimte
aan verschillende
meningen”

RolfJan Sielcken

Actief betrokken inwoners

Vaak zijn inwoners zelf, veel beter en effectiever in het bereiken van de maatschappelijke doelen die wij ons stellen. Denk daarbij aan initiatieven voor ondersteuning van inwoners, of initiatieven die de coherentie in een buurt vergroten. Inwoners, verenigingen en stichtingen kunnen daarom bij de gemeente een subsidie aanvragen om die maatschappelijke doelen te helpen bereiken. D66 is ervan overtuigd dat op deze wijze uitgegeven euro de meest effectieve euro is. Participatietrajecten zoals het ‘right to bid’ en ‘right to challenge’, waarbij bewoners taken van de gemeente kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, of goedkoper kan, juichen wij toe. Hierbij is het belangrijk dat de deelnemers weten waar ze aan toe zijn. Communicatie vanuit de gemeente moet helder zijn en gewekte verwachtingen moeten worden waargemaakt.
Een referendum geeft inwoners een stem over belangrijke lokale beslissingen. Daarom wil D66 de mogelijkheid houden om referenda te organiseren, en de uitkomst hiervan als bindend te verklaren. Bij referenda zijn wij voorstander van stemmen vanaf 16 jaar.
Communicatie met inwoners, maar ook de voorstellen van besluiten en bindende regels, worden in begrijpelijke taal geformuleerd. Om dit te borgen neemt de gemeente actief deel aan het Netwerk Begrijpelijke Overheid van de Taalunie.

Burgerbegroting

Een andere manier om burgers meer bij de gemeentebegroting en dus de lokale politiek te betrekken is het invoeren van een burgerbegroting. Een burgerbegroting is een vrij besteedbaar bedrag op de begroting die niet door de gemeenteraad maar door inwoners wordt ingevuld. Hierdoor krijgen inwoners meer regie over de keuzes voor onze gemeente, en ontstaat er ruimte voor unieke initiatieven.

Inzichtelijke en begrijpelijke begroting

D66 gaat behoedzaam om met de financiële huishouding van de gemeente. Inwoners mogen verwachten dat dat geld efficiënt en doelmatig besteed wordt. Een niet-sluitende begroting schuift financiële problemen van nu door naar toekomstige generaties. Denk daarbij bijvoorbeeld aan investeringen in duurzaamheid: we moeten de trend van de opwarming van de aarde nu keren! D66 is daarom van mening dat een begroting sluitend en deugdzaam moet zijn en gaat investeringen die nú nodig zijn niet uit de weg, zelfs niet als dat een verhoging van lokale lasten tot gevolg heeft.
D66 is van mening dat de begroting altijd inzichtelijk moet zijn. Burgers moeten de begroting zonder veel problemen kunnen lezen. De begroting moet qua inrichting zo eenvoudig zijn dat bepaalde technieken of apps niet alleen de begroting tonen maar ook op deelgebieden meer details zijn in te zien. Zo kunnen inwoners eenvoudig kennisnemen wat er gedaan is met de OZB, de afvalstoffenheffing, de hondenbelasting en andere heffingen.