Goed wonen

Voor iedereen een fijne plek om te wonen, voor alle leeftijden en woonvormen. Daar zetten wij ons voor in. Door demografische ontwikkelingen verandert de samenstelling van onze bevolking. Hierdoor zal er nog meer behoefte komen aan seniorenwoningen. Maar ook de huidige woning schaarste voor starters en huurwoningen in de sociale en middenklasse zal de komende jaren aanhouden. Tenzij we actie ondernemen.

Actie om de doorstroming te bevorderen bijvoorbeeld. Zodat ouderen een comfortabele, kleinere woning kunnen vinden. En jongeren kunnen instromen. D66 vindt dat jongeren die in Soest opgroeien niet genoodzaakt moeten zijn uit te wijken naar een andere gemeente, omdat in Soest niet voldoende woonruimte voor hen te vinden is. Bij het bouwen van nieuwe woningen worden daarom ook betaalbare woningen voor starters gebouwd. Deze woningen worden zoveel mogelijk gerealiseerd in samenhang met seniorenwoningen en gezinswoningen, zodat er een levendige samenleving in de wijken ontstaat.
Maar ook creatief omgaan met de rafelranden langs de bebouwde kom: bouwen kan hier mogelijk zijn zonder het zo gewaardeerde groen te veel aan te tasten. De claim op de ruimte in onze gemeente is groot: recreatie, wonen, energieopwekking en landbouw hebben allemaal hun plek nodig.
Binnen de bebouwde kom wordt bouwen steeds lastiger, daarbuiten willen we het groen en de open ruimte zoveel mogelijk bewaren.

“Voor iedereen een fijne plek om te wonen, voor alle leeftijden en woonvormen”

Tineke Flinterman

Samen in Soesterberg

De grootste behoefte aan betaalbare woningen ligt in de kern Soest. Voor Soesterberg liggen er de komende jaren mooie bouwplannen klaar op de Oude Tempel en de Vliegbasis. Wij ondersteunen de ambitie van de woningcorporaties om binnen Soesterberg op grotere schaal te renoveren en te moderniseren onder toevoeging van extra woningen.
Daarnaast vindt D66 dat er aandacht moet komen voor de ontwikkeling van voorzieningen in Soesterberg. Nu het aantal inwoners van deze dorpskern groeit moeten winkels, zorg en voorzieningen meegroeien. De terugkeer van een multifunctioneel Dorpshuis is daarbij prioriteit, een al lang gekoesterde wens van veel Soesterbergers.

Meer regie vanuit de gemeente

D66 ziet voldoende kansen om de woningmarkt in Soest in beweging te brengen en houden. Door heldere keuzes te maken en passende maatregelen in te zetten. Zodat wonen betaalbaar blijft en elke generatie en elke inkomensgroep er een fijne woning kan vinden. D66 wil een gemeente die initiatief en regie neemt om Soest voor te bereiden op de toekomst. Dit vraagt om een slagvaardige gemeentelijke organisatie. D66 wil investeren in mensen en methodes om efficiënt te kunnen opereren. Zodat de gemeentelijke dienstverlening kan meebewegen met de ontwikkeling van ons dorp.

De gemeente is nu voor de aantallen en typen woningen vooral afhankelijk van de projectontwikkelaars. Meer sturing door de gemeente is noodzakelijk om ook de betaalbare woningen te bouwen waar behoefte aan is. D66 vindt aangewezen middelen hiervoor: de toepassing van voorkeursrecht en terugkooprecht van goedkopere koopwoningen. Deze middelen voorkomen speculatie bij projectontwikkelaar en/of eerste koper en zorgen daarmee voor een gelijkwaardig speelveld waar iedereen aan bod kan komen. Ook willen we via de gemeentelijke verordening meer sturing op aantal en type woningen die de markt wil gaan bouwen. Zo voorkomen we dat er te veel duurdere woningen worden gebouwd in de schaarse ruimte.

Slim schuiven schept ruimte

Daarnaast ziet D66 veel mogelijkheden als we slim schuiven met de bestaande ruimte:
• Door het voormalige TBS-terrein efficiënt in te richten en eventueel
de bestemming te wijzigen van ‘zware industrie’ naar ‘retail/kantoor’ is er ruimte voor woningen met werkruimte aan huis.
• Door de afgebrande Meubelboulevard in Soesterberg te herbouwen
inclusief extra kantoorruimte (in de hoogte) is een herontwikkeling van bestaande kantoorpanden aan de Amersfoortsestraat naar woningen mogelijk zonder ruimte in te hoeven leveren.
• Door Idea te verplaatsen naar het te herontwikkelen gemeentehuis (Huis van Soest) en de vrijgekomen locatie te bestemmen voor sociale en betaalbare (huur)woningen.

Bouwen in Soest?
denk mee!

D66 maakt zich sterk om de gemeente in gesprek te laten gaan met ontwikkelaars en burgerinitiatieven te stimuleren om binnen en rondom Soest plannen te bedenken voor woningbouw. D66 ziet het als de taak van de gemeente om dergelijke burgerinitiatieven te stimuleren en te ondersteunen. Het gaat dan om vele aspecten: niet alleen plannen voor wonen maar ook ontsluiting, water, groen en voorzieningen.