Energietransitie:
schone toekomst

D66 wil verantwoordelijkheid nemen voor een echt groene en duurzame toekomst in Soest. Wij vinden dat toekomstige generaties ook recht hebben op een leefbare planeet, op een fijn land en mooi dorp om in te wonen. Daarvoor moeten we de komende jaren hard aan de slag en soms lastige beslissingen nemen. Maar niets doen is geen optie.

Met hulp van D66 heeft Nederland als één van de eerste landen ter wereld een klimaatakkoord bereikt. Daarmee hebben we een grote stap gezet naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Een uitdaging die veel daadkracht en inventiviteit vraagt. Maar we zijn er van overtuigd dat we ook in Soest deze transitie aankunnen. Het levert immers veel op: een schone en veilige toekomst voor onszelf en onze (klein)kinderen, banen, innovaties en een duurzamere economie. We volgen in Soest de doelen uit het klimaatakkoord: CO2 neutraal in 2050, aardgasvrij in 2050 en een reductie van 49% CO2 in 2030.

“…niets doen is geen optie”

Tineke Flinterman

Besparen en verduurzamen

In Soest werken we er al hard aan om deze plannen uit te voeren. Stap één is besparen en verduurzamen. De gemeente heeft al een goed werkend informatieloket hiervoor. D66 vindt dat dit meer budget moet krijgen om proactief huiseigenaren te informeren, ook over de financieringsmogelijkheden. Voor de bestaande bouw beginnen we met isoleren. De schoonste energie is immers de energie die je niet gebruikt en het levert de portemonnee wat op. We promoten actief de mogelijkheden die er zijn voor isolatie, organiseren hernieuwde rondes voor collectieve inkoop, zodat mensen met korting isolatie kunnen kopen, en steunen acties als “Zet hem op 60!”, waarmee mensen direct kunnen besparen in huis. Ook ondersteunen we samenwerking op buurt- en straatniveau, zodat je kunt vergelijken wat je buren hebben gedaan en hoe dat bevalt.
D66 vindt dat de gemeente een coördinerende rol op zich moet nemen om op straat- en wijkniveau verduurzamingsacties te initiëren: soortgelijke huizen groepsgewijs aanpakken verlaagt de drempel om mee te doen, ontzorgt en bespaart kosten. Hiervoor zijn er al veel financiële instrumenten in te zetten zoals energiespaarleningen, inkoopacties en subsidies. De gemeente faciliteert initiatieven als energiecoöperaties waarin bewoners gezamenlijk oplossingen zoals wijkbrede woningenverbetering of lokale warmteprojecten creëren.

Via transitie naar innovatie

Wat D66 betreft is de grootschalige opwek via zon en wind op land een tijdelijke oplossing. We gaan ervan uit dat er op termijn ook lokaal in te zetten innovaties zijn die minder beslag leggen op de ruimte en het landschap. Zoals geothermie en aquathermie. We stimuleren energiecoöperaties en burgerinitiatieven die hiermee aan de slag gaan. Maar wij willen ook gemeentelijke stimuleringsmaatregelen inzetten om dit grootschaliger op te kunnen pakken.

Ook bedrijfsleven doet mee

Voor ondernemers is de energietransitie zowel een belasting als een uitdaging. Er moet verduurzaamd worden, dat kost tijd en geld. Maar het levert ook veel op. Er is een prima businessmodel te maken van het dak vol met zonnepanelen. De laatste jaren zijn er op de Soester bedrijventerreinen steeds meer ondernemers die dat doen, maar het kan beter en sneller. Daarom wil D66 bedrijven meer maatwerk bieden in advies, subsidies en maatregelen. Zodat het voor elk bedrijf aantrekkelijk wordt om verder te verduurzamen en zonnepanelen op dak te leggen. Nieuwe bedrijfspanden moeten standaard opgeleverd worden inclusief zon op dak. Zoveel als technisch mogelijk is.

Energieopwekking op eigen grond

Wonen in een duurzaam dorp, verwarmen met schone energie en geen uitstoot van fossiele brandstoffen betekent ook dat we onze eigen energie willen opwekken. Te beginnen met zonnepanelen op dak: zowel bedrijven als particulieren zijn hier al hard mee bezig. Maar het kan sneller: D66 wil dat zowel Rijk als Provincie meer doen om zonnepanelen op dak te stimuleren. Lokaal willen we de huidige stimuleringsmaatregelen uitbreiden en versterken.
Maar alleen zonnepanelen op dak is niet genoeg. Cijfers wijzen uit dat we nog minstens 0,16 TWh extra moeten opwekken om ons doel van 2030 te halen. Daarvoor hebben we de komende 10 a 15 jaar alleen de beproefde middelen zon en wind tot onze beschikking. We willen daarbij het landschap en de ruimte niet onnodig belasten: zonnevelden en windmolens roepen veel weerstand op. Een lastige dilemma: Soest is een gemeente met een gevarieerd landschap en veel bebouwing. Waar bovendien de radar van Defensie en de diverse natuurgebieden de mogelijke locaties verder beperken. D66 wil windmolens en zonnevelden daar plaatsen waar ze goed landschappelijk inpasbaar zijn en waar de overlast voor omwonenden minimaal is. Daarnaast gaan we nog actiever op zoek naar plekken om zonnepanelen te plaatsen. Overkapte parkeerplaatsen bijvoorbeeld. Of op het terrein van de voormalige vliegbasis. Hierover willen we met Utrechts Landschap in gesprek blijven.

Aardgasvrije wijken,
hoe dan?

Nederland gaat van het gas af. In 2050 zullen we onze huizen anders verwarmen dan nu. Een dergelijke overgang kost tijd. Die tijd willen we nemen, om te leren van ervaringen. Tegelijkertijd willen we niet stilstaan: als zich kansen voordoen in Soest om van het gas af te gaan, dan spelen we daar actief op in. Nieuwbouwhuizen zijn wat ons betreft niet enkel energieneutraal, maar ook energiepositief, oftewel huizen die meer energie produceren dan ze verbruiken. Zo zetten we een stap verder in de verduurzaming van Soest. Wij willen dat inwoners tijdig worden betrokken bij de keuzes voor type
bron voor de duurzame warmte. D66 vindt een actief proces waarin we samen aan de slag gaan cruciaal. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheden voor lokaal eigendom. Dat geeft meer regie op het gewenste rendement en creëert een gevoel van saamhorigheid: de warmte is van ons samen. We faciliteren en ondersteunen concrete projecten, zoals het onderzoek naar aquathermie in Overhees en de Pilot voor geothermie en de Solar Runway.

Schone mobiliteit

Voor D66 is het belangrijk dat we onze mobiliteit zo schoon mogelijk inrichten. Duurzame mobiliteit is beter voor het klimaat, voor de luchtkwaliteit – en daarmee voor de gezondheid – en geeft minder geluidsoverlast. Dat begint bij de wijze van vervoer. Ondanks dat corona ons heeft geleerd dat het niet altijd nodig is je te verplaatsen voor een vergadering, zullen we ook vaak van A naar B moeten. Daarom richten we ons in eerste instantie op het schone én veilige alternatief: de fiets. We willen het zo aantrekkelijk mogelijk maken om te fietsen in onze gemeente. We sluiten aan bij het snelfietsnetwerk naar Utrecht, maken fietspaden aantrekkelijker en zorgen voor voldoende (veilige) parkeerplekken voor de fiets. Ook zetten we in op zoveel mogelijk elektrisch vervoer. Steeds meer mensen gaan elektrisch rijden. Dat gaan we mogelijk maken, bijvoorbeeld door voldoende laadpunten in de buurt. We zetten in op een laadplein met zonnepanelen bij grote parkeerplaatsen, zoals bij de grote parkeerplaats aan de Burgemeester Grothestraat of de parkeerplaats bij de Sportboulevard. Dat geeft meteen verkoeling in de zomer. We geven prioriteit aan een netwerk van elektrische deelauto’s, bijvoorbeeld in de nieuwe wijk Dalweg. Het eigen vervoer van de gemeente wordt eveneens zoveel mogelijk verduurzaamd. Denk aan het gehandicaptenvervoer, de bussen voor de groenvoorziening, maar ook aan het eigen wagenpark van de gemeente.
Ook sluiten we aan bij de Lightrail die van de Uithof wordt doorgetrokken naar Amersfoort, met een halte in Soesterberg. Zodat zowel Soesterberg als het Science Park beter bereikbaar worden. D66 zet in op een betere OV-verbinding naar Amersfoort en een betere OV-verbinding vanuit het dorp Soest naar het Science Park.