Een groene, duurzame
toekomst

We willen dat alle keuzes van vandaag goed zijn voor morgen. Elke politieke beslissing over de fysieke leefomgeving, of het nu gaat om woningbouw, mobiliteit of landbouw, moet worden getoetst aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. Daarom zetten we groene aanbestedingsprocedures in bij de gemeente. De gemeente zal voor al haar bestedingen nagaan wat de impact op het klimaat en milieu is en actie ondernemen om die impact te verlagen. De gemeentelijke organisaties zijn daarbij zelf het goede voorbeeld. Nieuwe ontwikkelingen zoals biologisch- en natuur inclusief boeren, zoals het initiatief van de Herenboeren, moedigen we aan. Kringlooplandbouw wordt gestimuleerd, net als de verkoop van lokaal geproduceerde landbouwproducten.

“Vaker groene voeten dan natte voeten”

Dennis ter Beek-Suijkerbuijk

Global goals:
doelgericht duurzaam

In 2015 heeft de VN 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Zoals: ‘Einde aan armoede’, ‘Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen’ en ‘Inclusief en gelijkwaardig onderwijs voor iedereen’. Alle Global Goals hebben direct of indirect verband met het dagelijkse werk van lokale en regionale overheden. D66 wil deze GlobalGoals integreren in de bedrijfsvoering en het beslissingstraject van de gemeente. De 17 doelen als richtlijn voor een doelgericht duurzaam beleid.

Circulair en afvalvrij: afvalscheiden loont

We willen naar een afvalvrije samenleving in 2050 en economisch volledig circulair zijn in Soest. Omgekeerd inzamelen is daarvoor een eerste stap: we scheiden al veel van ons afval in plastic (PMD), papier, GFT. Wat overblijft is restafval. Als we ons afval goed scheiden levert dat meer grondstoffen op (nieuw plastic, compost, nieuw papier). Goede voorlichting en stimulering van afvalscheiding is daarbij essentieel, daar blijven we op inzetten. Een volgende belangrijke stap is een vorm van gedifferentieerde tarieven (DIFTAR). Inwoners hebben dan met hun afvalscheidingsgedrag direct invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. De groene keuze gaat dan lonen: minder restafval betekent een lagere afvalstoffenheffing. Het scheiden van afval wordt zo nog aantrekkelijker. Hergebruik, reparatie en recyclen zijn andere ondersteunende oplossingen op weg naar minder afval.

Klimaatklaar: Soest is voorbereid

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd. We zien steeds vaker wateroverlast door extreme regenval en droogte maakt de landbouw en natuur steeds kwetsbaarder. Om ook Soest klimaat klaar te maken moeten we aan de slag. Door bij nieuwbouw de wijk klimaat robuust in te richten. Door goed naar het grondwaterpeil te kijken en waterbuffers aan te leggen om het water bij (extreme) regenval beter vast kunnen houden. Zoals wadi’s aanleggen in nieuwe en bestaande wijken. Maar ook door de ‘natte’ gebieden als de Wieksloot hiervoor in te richten. We willen de huidige afkoppelsubsidie, waarbij regenwater in de tuin opgevangen wordt in plaats van het riool een extra stimulans geven. Net als de subsidie op een groen dak en bedrijven een extra aansporing geven hun dak te vergroenen daar waar zonnepanelen niet mogelijk zijn. We zetten in op maatwerk in ondersteuning en subsidies als het gaat om de klimaatadaptatie voor bedrijventerreinen. Ook hier is er met vergroening en aanleg van waterbuffers nog veel te bereiken.
Verder zetten we in op het hergebruik van afvalwater. Nieuwe groenvoorzieningen worden zoveel mogelijk droogtebestendig en klimaatproof aangelegd.