Spreek tekst kadernota 2020

Dit was de spreektekst van onze fractievoorzitter, RolfJan over de kadernota:

financieel gezond

In de kadernota 2020 komen verschillende elementen samen: de drang om zaken op orde te brengen en de voortdurende verminderde rijksbijdrage. Maar ook de ambitie van deze coalitie om Soest financieel gezond te houden. Met een duurzame begroting, zicht op een nog mooier dorp en klaar voor de de energietransitie. Op zijn minst een uitdaging.

Reeds in de vorige bestuursperiode is de weg ingezet om zaken op orde te brengen. Veel zaken waar de gemeente voor het beheer en onderhoud gesteld staat, zijn in het verleden financieel niet goed geborgd. De fractie van D66 is daarom blij dat ook dit college zijn nek uitsteekt en de ingezette weg voortzet. Een totaal beeld over de financiële gevolgen ontbreekt nog maar de urgentie om de problemen structureel aan te pakken is wat D66 betreft evident. 

bezuinigen?

Kijken waar en hoeveel we kunnen bezuinigen is daarbij een noodzaak. 

Behalve bezuinigen zullen we ook extra inkomsten moeten generen. De fractie van D66 steunt dan ook het voorstel van het college om onder meer de OZB te verhogen. Willen we de belangrijke voorzieningen overeind houden, dan is deze verhoging onvermijdelijk. En zelfs met een stevige verhoging van de OZB, behoort Soest nog steeds tot de goedkopere helft van de Utrechtse gemeenten. 
Ook op andere vlakken zullen we kostendekkend moeten gaan werken en zullen de eigen bijdragen omhoog moeten, zoals bij de sport. En dat kan: sporten in Soest is nu veel goedkoper voor de gebruiker dan in de rest van de regio. 

Hoe belangrijk een sluitende begroting ook is, politiek is meer. Wij willen de inwoners van Soest perspectieven bieden: daarvoor hebben we ambities geformuleerd. De D66 fractie kan de koers van dit college van harte ondersteunen om de plannen op het gebied van duurzaamheid, klimaat en wonen overeind te houden.

Duurzaamheid en
ontwikkeling

D66 staat voor een open en gastvrij Soest. Daar hoort bij dat we, om een levendige en levensvatbare gemeenschap te blijven, meer woningen nodig hebben. De ontwikkeling van het masterplan Wonen is daarom voor D66 van groot belang en blijft wat ons betreft een speerpunt in het beleid, net als de ontwikkeling van het Dalweggebied.

De gedachten hierover vinden hun oorsprong bij de D66 coryfeeën van weleer Wim Roest en van de VVD Sander Brunekreeft. Mijn fractie is er dan ook blij mee dat hun plan nu, na al die jaren, tot uitvoering lijkt te gaan komen. Ook deze ontwikkeling mag wat D66 betreft niet het slachtoffer worden van de financiële nood.
Dat geldt ook voor de duurzaamheid. Het heeft immers weinig zin voor de volgende generatie de boekhouding op orde te hebben maar verder een uitgewoonde leefomgeving na te laten. 

Duurzaamheid, wonen en de ontwikkeling van het Dalweggebied. Daar ligt wat D66 betreft de belangrijkste focus in een tijd dat er scherp gekozen moet worden. Waarbij we kritisch moeten blijven kijken naar de uitgaven binnen deze projecten. In sommige gevallen zal temporisering nodig zijn om binnen de begroting te blijven.
Het zou het mooi zijn als de Raad zich achter de doelen van de Kadernota stelt. Zodat we:

1 alle nog te verwachten kosten en uitgaven in beeld krijgen.
2 kostenbesparingen kunnen verkennen op alle beleidsvelden
3 meer inkomsten genereren, onder meer via de verhoging van de OZB


Wij wensen het college sterkte en succes bij de vertaling van deze kadernota naar de begroting en de te maken keuzes daarin. De fractie van D66 kijkt uit naar een duurzame financiële toekomst voor Soest.