D66 is scherp op planschade

Begin 2018 legde het college het bestemmingsplan ‘8 woningen Soestdijkse Grachten’ voor besluitvorming aan de gemeenteraad voor. Voor een van de eigenaren pakte deze bestemmingswijziging erg onvoordelig uit. Dan ontstaat recht op planschade. Het college had om uit te rekenen hoeveel planschade een gespecialiseerd bureau ingeschakeld. D66 was het niet eens met de uitkomsten van dat bureau. Nu blijkt dat dat terecht was. Een contra-expertise komt tot een aanzienlijk hogere schade.

Schadevergoeding

Voor de eigenaren van de Industrieweg 4 pakte het nieuwe bestemmingsplan onvoordelig uit. En de gemeente had al veel en lang met de bestemming gesold. Iedereen was het er over eens: de eigenaren hebben recht op een schadevergoeding. Dit wordt planschade genoemd.

De normale werkwijze is dat er een gespecialiseerd bureau wordt ingeschakeld om te bepalen hoeveel schade de eigenaren geleden hebben. Ook dat is in dit geval gebeurd, en het rapport was, tegelijk met het voorstel voor het vaststellen van het bestemmingsplan, aan de raad voorgelegd.

uitkomst

D66 was van mening dat met de voorgestelde schadevergoeding geen recht werd gedaan aan de benadeling van de eigenaren van het pand aan de Industrieweg 4. En D66 drong aan op een contra-expertise.

Nu is de uitkomst van de contra-expertise aan de raad voorgelegd. Het blijkt dat D66 terecht had aangedrongen op de contra-expertise. Het schadebedrag dat uit de contra-expertise blijkt is significant hoger dan wat de eerste expert had bedacht, en doet meer recht aan de benadeling van deze eigenaar.

D66 is blij dat er nu een voorstel ligt dat recht doet aan alle belangen. Maar het laat ook zien dat de schadevaststelling door een expert niet altijd in één keer goed gaat. D66 zal daarom aan het college vragen om stappen te nemen zodat in de toekomst de planschade correcter wordt bepaald. De second opinion kan daarin een belangrijk instrument zijn.