Leon Vaessen (Statenlid D66): stop sloop erfgoed Staatsmijn Maurits.

Vandaag luidde een artikel in de Limburger: “Geleen in rep en roer over mogelijke sloop watertoren Maurits”. D66 is van mening dat het weinige erfgoed van de Staatsmijnen dat resteert, gekoesterd moet worden.

Statenlid en lijstduwer (#31) Leon Vaessen stelt College van Gedeputeerde Staten vragen over watertoren staatsmijn Maurits.

  • Kandidaat Nr. 31 D66 Sittard-Geleen, gemeenteraadsverkiezing 16 maart 2022.

Sloop watertoren Maurits staatsmijn

Vandaag luidde een artikel in de Limburger: “Geleen in rep en roer over mogelijke sloop watertoren Maurits”.
 
Na de sluiting van de Mijnen in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek, is er snel veel verdwenen dat nog aan de aanwezigheid van de Mijnen herinnerde. Terwijl de Mijnen de Westelijke Mijnstreek gevormd hebben in het verleden, maar ook de aanzet hebben gegeven voor de latere ontwikkelingen op de Chemelot site, zonder welke er nu waarschijnlijk geen innovatieve en succesvolle Brightlands campus aanwezig zou zijn in Geleen.
 
D66 is van mening dat het weinige erfgoed van de Staatsmijnen dat resteert, gekoesterd moet worden. In de Strategische gebiedsvisie Chemelot wordt ook op het belang van deze ‘mijnrelicten’ gewezen.

Strategische gebiedsvisie Chemelot

Pagina 24
De identiteit van het gebied wordt nog altijd in zekere mate bepaald door de mijnhistorie. Zowel op als buiten Chemelot zijn verschillende cultuurhistorische elementen uit deze en ook andere tijdslagen aanwezig die de geschiedenis tastbaar maken. Voorbeelden zijn de oude Postbaan, de voormalige bruinkoolgroeven, de aanwezige monumenten als de Loonhal en de watertoren van de voormalige Staatsmijn Maurits, de Mauritsdeponie, het Centraal Laboratorium, de koeltorens, en de verschillende mijnkoloniën. De overgebleven relicten zijn aanwezig maar worden niet altijd sterk uitgedragen of zijn lastig te herkennen of te bereiken. Ambitie is deze historie te koesteren en beter zichtbaar en beleefbaar te maken. En er met respect voor de historie een hedendaagse laag aan toe te voegen. Daarnaast vormt het vermogen tot innoveren onderdeel van het DNA van deze regio. Vroeger met als focuspunt de mijn waar mensen uit de hele wereld bijeenkwamen om daar te werken. Momenteel vormt de Brightlands Chemelot Campus het focuspunt. 100 nationaliteiten werken hier samen aan nieuwe innovaties. Ambitie is om dit meer zichtbaar te maken. 
 
Ruimtelijke doelen 
• Cultuurhistorisch waardevolle elementen beter beleefbaar te maken door middel van programmering, ontsluiting en verbetering van de zichtbaarheid. 
• De innovatiekracht van Chemelot ook daadwerkelijk beleefbaar te maken. Daar waar mogelijk is er een goede ruimtelijke wisselwerking tussen Chemelot en omgeving. De innovatiekracht van Chemelot wordt gekoppeld aan de omgeving, waardoor de innovaties een bijdrage kunnen leveren aan de leefkwaliteit in de omgeving van Chemelot en de regio een uithangbord wordt voor de kenniseconomie. Ook in relatie tot de vrijetijdseconomie.  

Vragen aan het College van Gedeputeerde Staten

De Watertoren van de Staatsmijn Maurits wordt specifiek benoemd. D66 kan de beschreven ruimtelijke doelen volledig onderschrijven. Wat D66 betreft werken Sittard-Geleen en de Provincie met de partners op de campus aan die doelen. Maak in en om de loonhal permanent de ontwikkeling van mijnhistorie tot innovatieve campus zichtbaar en beleefbaar! Slopen van erfgoed hoort daar niet bij!
 
Gezien het tijdspad van sloop dat in het artikel wordt geschetst, mogelijk al deze week vragen we met spoed de aandacht en een reactie van het college.
 

1.     Heeft het college kennisgenomen van het bijgevoegde artikel?

2.    Is het college met D66 van mening dat het resterende erfgoed van de Staatsmijn Maurits, conform de strategische gebiedsvisie gekoesterd dient te worden? 

3.     Wat kan het college doen om de sloop van de Watertoren van de Staatsmijn Maurits en de lampisterie van de Staatsmijn Maurits te verhinderen? 

4.     In het artikel is sprake van een benodigde provinciale vergunning. Is deze verleend?

5.     Zo ja, hoe kan het college sloop nog verhinderen en wordt dat met de grootste spoed gedaan?

6.     Zo nee, gaat het college deze dan ook niet verlenen?

7.     Welke acties kan het college verder ondernemen nu en in de toekomst met het oog op de ruimtelijke doelen beschreven op pagina 24 van de strategische gebiedsvisie?

8.     Heeft het college in het algemeen dit soort ontwikkelingen in de Provincie in beeld? Is er meer erfgoed, dat mogelijk niet onder erfgoedwetgeving valt, maar waarvan behoud toch wenselijk is?
 
Graag ontvangen wij met spoed schriftelijk antwoord op de gestelde vragen.
 
 
Namens de fractie van D66 in het Limburgs Parlement,

Leon Vaessen
 

Update

Inmiddels hebben we kunnen lezen dat de watertoren blijft staan. Erg jammer dat de lampisterie wel verdwijnt, ook zonder monumentale status had hier beter over nagedacht moeten worden, niet alle erfgoed heeft zo’n status. Dat betekent niet dat het geen erfgoed is. Alles slopen dat geen monumentale status heeft, heeft nu juist opgeleverd dat er nog zo weinig tastbaar is van het mijnverleden.

Dit lot mag de loonhal, constructiewerkplaats en Watertoren ook in de toekomst niet treffen, daarom is het van groot belang dat er een goede invulling aan wordt gegeven, het zichtbaar en beleefbaar maken van de ontwikkeling van de site. Van het mijnverleden tot de innovatieve campus van nu.