Algemene Afdelingsvergadering #74

Op donderdag 15 februari 2024 vindt de AAV plaats. De algemene afdelingsvergadering is open voor alle leden van D66 Salland. Wij zijn deze keer weer te gast bij het Etty Hillesum Centrum aan de Roggestraat in Deventer. Vanaf 19:30 zijn leden welkom voor een inloop met een kop koffie!

De documentatie voor deze vergadering is beschikbaar op deze pagina met het wachtwoord dat per mail is toegekomen. De notulen en bijlagen van AAV #073 zijn reeds beschikbaar gesteld per mail aan alle leden.

Agenda

Aanvang om 20:00 uur

1. Opening en vaststelling agenda                        
2. Ingekomen post en mededelingen                        
3. Notulen AAV #073
4. Financiën
4.1. Jaaropgave 2023 & staat van baten en lasten 2023
4.2. Kascommissie 2024
4.3. Budget 2024
4.4 Meerjarenbudget 2025-2027
5. Update vereniging: commissies (PCC/PPC/VC) & Congres 119
6. Raadsbesluit Podiumkunsten onder 1 dak (Deventer)
7. Update ontwikkelingen fracties
8. Rondvraag en sluiting om 22:15 (naar schatting) 

Verkiezingscommissie

Zoals jullie weten, zoeken wij nog steeds vrijwilligers voor de verkiezingscommissie (VC). Deze commissie heeft tot doel om het verkiezingsproces te begeleiden van de gekozen functies in het bestuur en niet te vergeten bij de gemeenteraadsverkiezingen. Deze rol kan enkel vervuld worden door onafhankelijke leden, die geen kandidaat of andere belangenverstrengeling hebben met de bovengenoemde verkiezingen. Vanuit iedere gemeente zoeken we 1 vrijwilliger. 

Op deze AAV stellen wij onze leden in staat om moties en amendementen via de AAV D66 Salland te behandelen. Indien deze door een AAV worden aangeleverd, is het niet vereist om meerdere steunverklaringen te krijgen, maar vereist natuurlijk wel de ondersteuning van onze AAV! Als hier gebruik van willen maken, stuur dan een mail met de officiële stukken conform het Congres Reglement naar [email protected] voor 8 februari a.s.

Alle informatie over het Landelijk Congres 119 op 6 april is terug te vinden op de landelijke website.