Roosendaal de veilige gemeente

Wij ambiëren een gemeente Roosendaal waarin wij ons veilig voelen, een gemeente Roosendaal zonder
geweld, intimidatie en criminaliteit. Wij vinden dat veiligheid het fundament is van een open en vrije
samenleving. Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Roosendalers kunnen niet in
vrijheid keuzes maken als zij niet veilig zijn of zich niet veilig voelen.
Fysieke en digitale veiligheid
Wij willen dat alle Roosendalers zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen maken over hoe zij
hun leven willen vormgeven. Het is niet relevant wat het geslacht, leeftijd, geaardheid, opleidingsniveau of
afkomst is. Wij zijn allemaal gelijkwaardig, hebben allemaal dezelfde rechten en plichten. Mede daarom
willen wij investeren in preventie, handhaving in de wijken en het medeverantwoordelijk maken van
Roosendalers voor het waarborgen van de veiligheid binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal.
Actieve rol Roosendalers
We geven betrokkenen in Roosendaalse wijken en dorpen een actievere rol in ons veiligheidsbelang. We
maken daarvoor afspraken over hoe een wijk veiliger kan worden gemaakt en voorkomen hiermee dat
problemen zich herhalen of verplaatsen. Wij stimuleren ontmoetingen in wijken en werken samen aan een
schoon en verlicht straatbeeld voor het verbeteren van het veiligheidsgevoel. In wijken met lagere veiligheid
willen wij extra politiecapaciteit inzetten. De politie-inzet moet aangevuld worden met speciale teams op het
gebied van werk, inkomen, toezicht en handhaving. Juist in kwetsbare wijken moeten we zorgen voor een
laagdrempelig en zichtbaar lokaal gemeentebestuur.
Wij zijn zeer kritisch ten aanzien van ineffectieve beleidsmaatregelen die onnodige inperkingen
teweegbrengen van de persoonlijke levenssfeer. Daarom willen wij enkel veiligheidsmaatregelen invoeren
die ten dienste staan van de vrijheid van alle Roosendalers. Wij kiezen voor effectieve
veiligheidsmaatregelen in plaats van schijnveiligheid. Wij kiezen op de eerste plaats voor het voorkomen
van criminaliteit, ook door diepere oorzaken van criminaliteit en overlast te bestrijden.
Jeugdcriminaliteit
Via persoonsgericht beleid op maat willen wij risicojongeren binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal
ervan weerhouden dat zij het slechte pad op gaan. Dit willen wij doen door een preventieve lokale aanpak te
ontwikkelen die inzet op gedragsregulering, agressietraining en voorlichting over kansen die het onderwijs
biedt. Wij richten hiervoor een sociaal netwerk op dat helpt om de risicojongeren op maat te begeleiden. Wij
willen risicojongeren via het sociale netwerk verbinden aan onder andere sportactiviteiten en kunst die een
alternatief vormen voor de straatcultuur, drugshandel en intimidatie.
Daarnaast willen wij de rol van de ouders en verzorgers versterken door het bieden van beleidsmatige
ondersteuning gericht op het oplossen van gezinsproblematieken die ervoor zorgen dat jongeren niet tot de
risicojongeren-groep gaan behoren. Wij zien namelijk dat te veel Roosendaalse jongeren verzeild raken in
drugsnetwerken. De verleiding voor de vaak perspectiefloze risicojongeren is simpelweg te groot. Dit ligt
aan een gebrek aan perspectief, maar ook aan het feit dat er gemakkelijk veel geld mee valt te verdienen.
Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat de gemeente Roosendaal er alles aan doet om te voorkomen dat
risicojongeren zich laten verleiden om de drugscriminaliteit in te gaan. Om dit te doen slagen hebben de
Roosendaalse risicojongeren een perspectief nodig.
Via voorlichting willen wij duidelijk maken dat het volgen van een opleiding en het daarna vinden van een
baan altijd een betere keuze is dan het criminele pad op te gaan. Een carrière in de criminele wereld eindigt
bijna altijd in een slechter leven, door moord of lange celstraffen. Wij willen dat het niet-criminele pad de
makkelijke en voor de hand liggende keus is voor risicojongeren. Dit moet bereikt worden door de
risicojongeren zich thuis te laten voelen in de gemeente Roosendaal, zich opgenomen te voelen in de
maatschappij en een toekomstperspectief te hebben wat ervoor zal zorgen dat het criminele pad niet snel
Ambitie en visie voor de gemeente Roosendaal – vooruitgang voor alle Roosendalers
Verkiezingsprogramma 2022- 2026 D66 Roosendaal 19
wordt gekozen. Het voorkomen gaat wat D66 Roosendaal betreft hand in hand met repressie. Wij vinden dat
de gemeente Roosendaal sleutelfiguren in de drugsnetwerken die bekend zijn bij politie en justitie moet
aanspreken op de gevolgen van hun handelen. Een grotere pakkans draagt namelijk bij aan preventie. Tot
slot moet de gemeente Roosendaal samenwerken met scholen, bedrijven, wijken en politie om sneller te
kunnen handelen in het voorkomen van jeugdcriminaliteit.
Voorkomen radicalisering
Wij willen koste wat het kost voorkomen dat Roosendalers radicaliseren. Dit willen wij bereiken door
samen met wijkagenten, jongerenmedewerkers, scholen en hulpverleners/begeleiders en religieuze tehuizen
radicalisering vroegtijdig te signaleren en terug te dringen. Via inzet van een integrale veiligheidsaanpak,
een preventieprogramma met cultuur en sport en een netwerk van lokale sleutelfiguren willen wij alle
ondermijningen van onze democratische rechtsstaat vermijden. Wij willen de vrijheden en de open
samenleving die we hebben koste wat het kost waarborgen.
Digitale veiligheid
Opgroeien in veiligheid betekent ook dat je je digitaal veilig moet voelen. Zo vindt D66 Roosendaal dat
iedereen moet kunnen profiteren van het internet, zonder daarbij slachtoffer te worden van digitale
criminaliteit. Ook willen wij dat zorgvuldig wordt omgegaan met onze gegevens, bijvoorbeeld door de
gemeente Roosendaal en andere overheidsinstellingen. We kunnen hierbij niet achter de feiten aanlopen,
terwijl de digitalisering zich verder ontwikkelt. Ook de gemeente Roosendaal maakt steeds vaker gebruik
van data bij haar taken. Het is van groot belang dat dit op een zorgvuldige wijze gebeurt. Hier hoort bij dat
we niet willen dat de gemeente Roosendaal ons onnodig in de gaten houdt, bijvoorbeeld via sociale media of
camera’s. In grote mate draait het waarborgen van digitale veiligheid om kennis, kunde en weerbaarheid. Bij
de gemeente Roosendaal, maar ook bij Roosendalers zelf.
Cybercriminaliteit is een groot, moeilijk te overzien en grensoverschrijdend probleem. Toch ligt in de
preventie hiervan volgens ons een rol voor de gemeente Roosendaal. Ten eerste moet de gemeente
Roosendaal zelf het goede voorbeeld geven, door de eigen cyberveiligheid goed op orde te hebben.
Daarnaast ligt er een taak voor de gemeente Roosendaal bij het informeren van Roosendalers en
Roosendaalse bedrijven over het verhogen van de eigen digitale veiligheid. Dit begint al op school, met
lessen over het beschermen van persoonlijke gegevens, uitleg over het principe van cybercriminaliteit en
over cyberpesten, gericht op preventie.
Privacy is namelijk een groot goed. De maatregelen die de gemeente Roosendaal inzet om onze veiligheid te
waarborgen, moeten wat ons betreft altijd worden afgewogen tegen het belang van privacy. Zo zijn we
terughoudend in het plaatsen van camera’s. Wanneer deze wel worden geplaatst, wordt geen
gezichtsherkenningstechnologie gebruikt. Tevens zijn we alert op het oneigenlijk gebruik van algoritmes.
Mensen die meer afhankelijk zijn van de gemeente Roosendaal, bijvoorbeeld Roosendalers die gebruik
maken van de bijstandsuitkering, worden veel vaker digitaal gecontroleerd dan andere Roosendalers. Wij
willen daar zeer terughoudend mee omgaan. In bredere zin willen we dat de gemeente Roosendaal hierop
een lokale beleidsvisie ontwikkelt die aangeeft hoe we waarborgen dat op een verantwoorde manier met
persoonsgegevens van Roosendalers wordt omgegaan, via systemen en door medewerkers bij de gemeente
Roosendaal zelf. Verder pleiten wij voor een onafhankelijke externe Ethische Commissie. De Ethische
Commissie zal fungeren als klankbord bij de besluitvorming met betrekking tot ethische vraagstukken zoals
bijvoorbeeld de inzet van nieuwe technologieën of het innovatiever gebruiken van beschikbare data.
Ambitie en visie voor de gemeente Roosendaal – vooruitgang voor alle Roosendalers
Verkiezingsprogramma 2022- 2026 D66 Roosendaal 20
Criminaliteit en drugsbeleid
Wij staan voor een veilige woon- en werkomgeving, waar adequaat gereageerd wordt door de gemeente
Roosendaal op wijken die potentieel onveilig zijn en op Roosendaalse ondernemingen die wet- en
regelgeving ondermijnen en criminelen die denken vrij spel te hebben. Wij willen georganiseerde
criminaliteit en ondermijnende criminaliteit, zoals drugshandel en witwassen bestrijden door een betere
samenwerking met veiligheidsorganisaties en gemeenten in de regio West-Brabant te creëren. Wij zijn er
voorstander van om softdrugs te legaliseren, zodat Roosendalers de vrijheid hebben om op een veilige
manier, onder toezicht en met goede voorlichting cannabis te kunnen consumeren, zodat onder andere
illegale straathandel in het openbaar wordt teruggedrongen.
Afpakken crimineel geld
Wij willen voorkomen dat de onderwereld naar boven komt via legitieme ondernemingen. In tijden van
crisis kan het namelijk verleidelijk zijn om geld aan te nemen van criminelen, daarom willen wij een extra
budget reserveren om Roosendaalse ondernemers ook na de coronacrisis te blijven ondersteunen, als de
landelijke hulp wegvalt.
Wij zijn er tegen dat vastgoed binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal wordt misbruikt door criminelen
en criminele organisaties. Wij willen dat de gemeente Roosendaal investeert in samenwerking met
makelaars en lokale ondernemers door een integer-vastgoed convenant op te stellen. In het convenant geven
de direct betrokken partijen aan samen te werken door het signaleren en terugdringen van verdachte
praktijken zoals uitbuiting van huurders, mensenhandel en drugslabs in panden.
Crimineel geld moet worden afgepakt van de criminelen en criminele organisaties door het confisqueren en
door het intrekken van vergunningen of het sluiten van panden. Vanzelfsprekend wordt dit enkel gedaan als
het noodzakelijk is voor de openbare orde en veiligheid binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal.
Drugsbeleid
De gemeente Roosendaal kent een uitzonderingspositie binnen Nederland. Geen enkele coffeeshop mag zich
nog vestigen binnen de gemeentegrenzen. Wij hebben begrip voor de achtergrond van dit huidige
Roosendaalse beleid. De vele drugstoeristen van over de grens die dagelijks de gemeente Roosendaal
aandeden, staan nog op ieders netvlies. Deze opzichtig zichtbare overlast is grotendeels verdwenen. Helaas
is daarvoor in de plaats illegale straathandel gekomen.
Vrijwel iedere Roosendaler ziet met grote regelmaat illegale drugsdeals in het openbaar. Op
parkeerplaatsen, op straat, zelfs in speeltuintjes. Daarnaast toont de drugsscan aan dat de sluiting van de
coffeeshops heeft geleid tot de vorming van machtige criminele drugsbendes, met bijbehorende
gewelddadige criminaliteit, intimidatie en ondermijning. Dit geeft een groot gevoel van onveiligheid onder
de inwoners van Roosendaal. Daarnaast is het aantal thuistelers niet gedaald, maar gestegen. Regelmatig
zijn er zelfs signalen dat dit onder druk of dwang gebeurt. Dit is voor ons onaanvaardbaar.
Wij willen ten minste één gedoogd en op termijn gelegaliseerd verkooppunt van softdrugs binnen onze
gemeentegrenzen. Een plaats waar zo veilig mogelijk, onder toezicht en met goede voorlichting cannabis
gekocht kan worden. De gebruiker kiest immers niet voor de gevaarlijke, overlast gevende, illegale dealer
wanneer er een legaal alternatief is. Wij willen dat wij als gemeente Roosendaal actief deelnemen aan pilots
omtrent legale wietteelt. De brandrisico’s van illegale teelt en de gerelateerde criminaliteit mogen niet
langer opwegen tegen de vermeende baten. Opsporing en bestraffen is in het geheel niet effectief gebleken.
Alleen middels regulering en legalisering kan de criminaliteit van de markt verdrongen worden.
Wij geloven in een twee ledig lokaal Roosendaals beleid. Het is naïef te geloven dat gedogen, reguleren en
legaliseren alleen alle negatieve effecten van softdrugsgebruik zullen uitbannen. Naast decriminalisering
zijn ook intensieve voorlichting over de risico’s, handhaving op resterende criminele activiteiten en goed
toezicht op de resterende overlast van legale verkooppunten van groot belang. Wat ons betreft zal dit
Ambitie en visie voor de gemeente Roosendaal – vooruitgang voor alle Roosendalers
Verkiezingsprogramma 2022- 2026 D66 Roosendaal 21
gelegaliseerde verkooppunt geopend worden op een eenvoudig te bereiken en goed te beveiligen locatie op
een industrieterrein. Zo beperken we niet alleen de straathandel maar voorkomen we ook een terugkeer van
de overlast in de binnenstad. Met bestaande ondernemers worden afspraken gemaakt over adequate
handhaving bij overlast.
Ambitie en visie voor de gemeente Roosendaal – vooruitgang voor alle Roosendalers
Verkiezingsprogramma 2022- 2026 D66 Roosendaal 22
Discriminatie en diversiteit
Wij willen discriminatie binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal bestrijden door samen met
maatschappelijke organisaties, lokale ondernemers, onderwijsinstellingen en de politie te investeren in
gelijkheid. Wij willen ervoor zorgen dat de gemeente Roosendaal een gemeentelijke organisatie is waarbij
er ruimte en kansen zijn voor alle Roosendalers om zichzelf optimaal te ontwikkelen en te ontplooien. De
diversiteit en inclusie van de gemeente Roosendaal moet wat ons betreft duidelijk zichtbaar zijn in het
publiekelijke domein.
Rechtvaardige behandeling
Wij streven ernaar dat Roosendaalse ambtenaren, handhavers en politieagenten alle Roosendalers op een
eerlijke en rechtvaardige wijze behandelen en publiekrechtelijk dienen volgens de geldende wet- en
regelgeving om gelijke behandeling van alle burgers te waarborgen. Wij ondersteunen initiatieven die de
Roosendaalse politie en gemeentelijke handhavers met body- en dashcams te werk laat gaan. Hierbij zorgen
we ervoor dat de privacy van de gebruikers en de betrokken Roosendalers wordt beschermd met
vastgestelde waarborgen.
Wij willen er daarnaast voor zorgen dat alle Roosendalers in de oververhitte woonsector dezelfde kansen
krijgen om aan een woning te kunnen komen. Wij willen dan ook discriminerende verzoeken aan makelaars,
verhuurders en vastgoedbemiddelaars voorkomen en juridisch bestrijden. Dit willen wij bereiken door met
de vastgoedsector in gesprek te treden en duidelijke afspraken te maken zodat alle Roosendalers op een
gelijke, eerlijke en rechtvaardige wijze worden behandeld. Vanuit de gemeente Roosendaal kan dit als een
publiekscampagne worden ingezet om blijvend aandacht te vragen, zodat discriminatie in de woonsector
wordt teruggedrongen.
Diversiteit en toegankelijkheid
Wij moedigen diversiteit in de gemeente Roosendaal aan. Diversiteit in gemeentelijke organisaties leidt tot
betere resultaten, daarom blijven we ons doorlopend inzetten voor een inclusief werving- en selectiebeleid.
Wij maken ons hard voor een representatief gemeentelijk bestuur, dat is wat ons betreft breder dan de
man/vrouw dimensie. Wij zetten ons in om een veilige en inclusieve werkplek te bereiken.
Wij willen daarnaast dat publiekelijke gebouwen en ruimtes, zoals parken en pleinen, beter toegankelijk en
veiliger zijn ingericht dan nu het geval is. Roosendalers met een beperking moeten zonder extra
inspanningen de ingang en vluchtroutes van een publiek gebouw kunnen gebruiken. In de binnenstad
moeten er voldoende veilige oversteekplaatsen en tijd zijn om te kunnen oversteken.