Roosendaal de sociale gemeente

D66 Roosendaal streeft ernaar om alle Roosendalers de kans te geven om hun talenten te ontdekken,
optimaal te ontplooien en gezond te leven in een sociale gemeente waar het best mogelijke onderwijs, zorg
en welzijn wordt aangeboden. Wij willen dat alle Roosendalers binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal
een actief en gezond leven kunnen leiden. Onze ambitie is om de komende vier jaar ervoor te zorgen dat in
alle wijken en dorpen van de gemeente Roosendaal passende en adequate hulp met begeleiding op maat, met
goede voorlichting en preventie & toegang tot zorg voor elkaar gekregen wordt.
Onderwijs
Elk Roosendaalse kind krijgt wat D66 Roosendaal betreft de kans om de eigen dromen waar te maken.
Ontwikkelen, leren en zich optimaal ontplooien is een onderdeel van het leven en noodzakelijk om meer
gelijke kansen te creëren in de samenleving. Wij willen af van de negatieve Roosendaalse traditie dat in
welke wijk en in welk gezin een kind geboren wordt bepaalt wat de verdere levensloop wordt. Wij willen
achterstanden in het onderwijs aanpakken door kwaliteitsinjecties te doen. Zo willen wij werk maken van
welzijn, ontwikkeling en optimale ontplooiing van de Roosendaalse kinderen zodat zij in de gemeente
Roosendaal het best mogelijke onderwijs aangeboden krijgen.
Taalachterstand
De eerste levensjaren van een kind zijn essentieel in de ontwikkeling. Helaas is het zo dat niet ieder kind van
thuis uit dezelfde basis mee krijgt. Dit zorgt ervoor dat kansenongelijkheid al begint in de wieg. Binnen de
gemeentegrenzen van Roosendaal zien wij dat kinderen voordat zij naar de basisschool gaan al een
taalachterstand hebben. Dit zorgt meteen voor een valse schoolstart voor deze Roosendaalse kinderen.
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat eenmaal begonnen met achterstand het moeilijk blijkt om deze
later nog in te halen. De impact hiervan draag je je hele leven mee. Dit zorgt ervoor dat er een toename is in
Roosendalers met een taalachterstand. Er zijn te veel Roosendalers die niet goed Nederlands spreken,
onvoldoende kunnen lezen en/of schrijven, of slecht met de computer overweg kunnen. Taalvaardigheid en
digitale ontwikkeling zijn, zeker in dit huidig sterk gedigitaliseerde tijdperk, essentieel om mee te kunnen
doen in de samenleving. Wij zullen daarom laaggeletterdheid bestrijden binnen de gemeentegrenzen van
Roosendaal.
Wij zijn ervan overtuigd dat taalachterstanden het beste zo vroeg mogelijk moeten worden weggewerkt. Een
achterstand die eenmaal is ontstaan, is lastig in te halen. Daarom willen wij binnen de gemeentegrenzen van
Roosendaal bij Roosendaalse kinderen bij wie taalachterstanden dreigen te ontstaan extra ondersteuning
bieden via de voorschool. Daarnaast willen wij dat de gemeente Roosendaal meer initiatieven ondersteunt
om digitale laaggeletterdheid tegen te gaan. Door samenwerking te promoten tussen scholen, bibliotheken,
maatschappelijke organisaties, grote boekhandels, het bedrijfsleven en vrijwilligers willen wij veel
Roosendalers bereiken en de aanpak zo efficiënt mogelijk krijgen.
Voor wat betreft de communicatie willen wij ons ervoor inzetten dat de gemeente Roosendaal begrijpelijk
en toegankelijk wordt voor alle Roosendalers. Dat wil zeggen dat brieven van de gemeente Roosendaal
altijd in begrijpelijke taal zijn en dat zaken zo nodig telefonisch extra toegelicht worden als het toch
onduidelijk blijkt. Voor Roosendalers die niet digitaal vaardig zijn moet persoonlijke hulp geboden worden.
Gelijke kansen
Kwalitatief goed onderwijs moet toegankelijk zijn voor alle Roosendaalse kinderen. Niet elk Roosendaals
kind ontwikkelt zich op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Onderwijs van goede kwaliteit is onderwijs
dat het beste uit elk Roosendaals kind haalt. D66 Roosendaal wil voorkomen dat een gemiste eerste kans
ook meteen de laatste kans was. We bieden Roosendaalse kinderen meer kansen om succesvol door te
stromen. Zo gaat geen talent verloren. Wij beginnen daarmee door erop in te zetten dat elk Roosendaalse
kind elke dag door de week een rijke en gezonde schooldag krijgt. Niemand kan namelijk leren, zich
Ambitie en visie voor de gemeente Roosendaal – vooruitgang voor alle Roosendalers
Verkiezingsprogramma 2022- 2026 D66 Roosendaal 14
ontwikkelen en zich optimaal ontplooien als hij/zij met honger in de klas zit. Met een rijke en gezonde
schooldag krijgen alle Roosendaalse kinderen de mogelijkheid om op school te ontbijten en te lunchen.
Tevens willen wij verwezenlijken dat er gezonde betaalbare schoolkantines komen met minder fastfood
opties.
Laptop en vrijwillige ouderbijdrage
De coronacrisis heeft ons laten zien dat een goed werkende laptop voor ieder kind van groot belang is. De
realiteit is dat niet alle Roosendaalse ouders een goed werkende laptop voor hun kind of kinderen kunnen
aanschaffen. Wij willen ons inzetten om samen te werken met de gemeente Roosendaal in samenwerking
met Roosendaalse onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven om ervoor te zorgen dat iedere leerling of
student een laptop beschikbaar krijgt voor studiedoeleinden als de ouders dat vanwege financiële redenen
niet kunnen aanschaffen.
Een gevoelig onderwerp blijft de vrijwillige ouderbijdrage voor veel Roosendaalse ouders en
onderwijsinstellingen. Wij willen voor elkaar krijgen dat de gemeente Roosendaal er actiever op gaat
toezien dat het karakter van de vrijwillige bijdrage als echt vrijwillig gewaarborgd is en dat dit nooit een
reden mag zijn voor uitsluiting van het Roosendaalse kind.
Studenten
Jongeren hebben binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal de mogelijkheid om door te leren in wat het
beste bij hen past. Het grote aanbod van mbo-opleidingen en de tweejarige praktijkgerichte hbo-opleidingen
zorgt ervoor dat Roosendaal de potentie heeft om een levendige onderwijsgemeente te worden, waar
talenten zich kunnen ontplooien en worden ontdekt. Daarvoor is het nodig dat studenten een kamer vinden
en dat er een breder studieaanbod van mbo- en hbo-opleidingen wordt bewerkstelligd.
Het mag in de gemeente Roosendaal niet zo zijn dat studenten geen kamer vinden, of geen geschikte
stageplek krijgen. Toch komt dat nog steeds voor, met alle gevolgen van dien. Talenten gaan daardoor
verloren. Studenten raken achterop in hun opleiding, of missen de werkervaring die ze nodig hebben voor
een goede start van hun loopbaan. Om het studieklimaat in de gemeente Roosendaal aantrekkelijker te
maken zetten wij er dan ook op in dat er meer studentenkamers komen, meer stageplekken beschikbaar
komen en dat het huidige aanbod praktijkgerichte hbo-opleidingen wordt vergroot. Dit zal ervoor zorgen dat
Roosendaal in de regio West-Brabant een grote onderwijsgemeente wordt met als gevolg dat veel studenten
hierheen komen.
Dit willen wij bereiken door er allereerst voor te zorgen dat de gemeente Roosendaal in gesprek treedt met
de onderwijsinstellingen om het aanbod aan opleidingen te vergroten zodat meer studenten in Roosendaal
gaan studeren. Ten tweede willen wij beleidsmatig ervoor zorgen dat er meer studentenkamers komen zodat
de studenten zich in de gemeente Roosendaal kunnen vestigen. Zie voor meer informatie over hoe wij dat
willen doen de hoofdstuk ‘Roosendaal de groeiende gemeente’. Ten derde willen wij bereiken dat de
gemeente Roosendaal zelf structureel meer stageplaatsen creëert voor alle onderwijsniveaus en actiever een
verbindende rol speelt tussen de verschillende Roosendaalse onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.
Een gebrek aan stageplaatsen is niet het enige probleem waar Roosendalers tegenaanlopen, ook
stagediscriminatie is een groot probleem. Om dit op te lossen is een gerichte ontwikkeling van beleid nodig
wat voor bewustwording van het probleem zorgt. Een intensieve samenwerking tussen de gemeente
Roosendaal, de Roosendaalse onderwijsinstellingen en het Roosendaalse bedrijfsleven is noodzakelijk om
dit samen op te lossen.
Ambitie en visie voor de gemeente Roosendaal – vooruitgang voor alle Roosendalers
Verkiezingsprogramma 2022- 2026 D66 Roosendaal 15
Zorg en Welzijn
Wij willen voorkomen dat zorgbehoevenden tussen wal en schip vallen. Wij streven ernaar dat Roosendalers
zoveel mogelijk zelfstandig verder kunnen, maar erkennen tegelijkertijd dat vele Roosendalers blijvende
hulp nodig hebben. Ons uitgangspunt is dan ook dat elke Roosendaler de hulp krijgt die nodig is een
menswaardig bestaan te kunnen leiden.
Gezonde levensstijl
D66 Roosendaal wil zo vroeg mogelijk beginnen met campagnes over een gezonde levensstijl door in te
zetten op lokaal beleid dat alcoholgebruik, roken en te veel suiker- en zoutinname doet verminderen. Een
campagne die door de gemeente Roosendaal beschikbaar gesteld wordt aan de Roosendalers waarin
toegelicht wordt hoe een gezonde levensstijl doorslaggevend is voor de ontwikkeling. Bijvoorbeeld door in
te gaan op een breed scala onderwerpen als seksualiteit, seksuele gezondheid, ongewenste zwangerschap,
seksuele diversiteit, ongezonde voedingspatronen, roken, alcohol- en drugsgebruik.
In de campagne wordt gezond eten, sporten en bewegen centraal gesteld. Als Roosendalers gezond eten,
sporten en bewegen betekent dit investeren in gezond worden en gezond blijven. Onzes inziens mag de
gemeente Roosendaal een activerende en verbindende factor spelen in een gezondere levensstijl van de
Roosendalers. Gezond leven gaat over meer dan alleen gezond eten, sporten en bewegen. Het gaat over
actief zijn, over meedoen in de samenleving en over het hebben van een sociaal leven met familie en
vrienden. Dit zorgt voor onderlinge sociale cohesie binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal.
Jeugdzorg
Alle Roosendaalse kinderen verdienen het om gezond en veilig op te groeien en de kans te krijgen hun
talenten te ontwikkelen. Waar nodig bieden we zorg en ondersteuning, waarbij een actieve rol is weggelegd
voor het gezin, de school en het sociale netwerk van het Roosendaalse kind.
Jeugdzorg moet in de eerste plaats gericht zijn op de eigen kracht van het gezin. Door tijdige signalering,
gemeenschappelijke inzet op preventie en effectieve gezinshulp proberen we maatregelen met een grote
impact op het gezinsleven, zoals uithuisplaatsingen, zo veel mogelijk te voorkomen. Wanneer
uithuisplaatsing echter noodzakelijk is, moet dit zo snel en goed mogelijk gebeuren om langdurige
(traumatische) probleemsituaties bij het kind te voorkomen.
Wij willen dat hulp integraal georganiseerd is. De gemeente Roosendaal stuurt daarom actief aan op
samenwerking tussen de directbetrokken partijen. We organiseren de zorg voor het kind zo veel mogelijk in
verbinding met de school en zorgen voor de mogelijkheid om hulpvragen op school te stellen. Bij crisis
wordt zo snel mogelijk ingegrepen. Hulp en begeleiding zijn van hoog niveau. Begeleiding en nazorg zijn
erop gericht om kinderen en ouders in staat te stellen het normale leven zo goed mogelijk weer op te pakken
Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Voor Roosendalers die het zelf niet redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij willen
dat deze zorg goed, toegankelijk en cliëntgericht geleverd wordt. Voor ons is het belangrijk dat de toegang
tot zorg laagdrempelig is, met begrijpelijke informatie over de mogelijkheden en duidelijke
aanspreekpunten. Zorgverleners die bij een inwoner actief zijn moeten op de hoogte zijn van deze
aanspreekpunten, zodat zij de Roosendaalse inwoner snel op weg kunnen helpen.
De aanspreekpunten zijn ingericht om goede gesprekken te voeren met de zorgvrager, zodat de
ondersteuningsvraag helder en volledig in beeld komt. De indicatieprocedure is begrijpelijk en transparant.
Vrijwilligers en mantelzorgers geven de meest comfortabele vorm van zorg voor de Roosendalers. Met
liefde, dichtbij en vertrouwd. Wij willen dat de gemeente Roosendaal vrijwilligers en mantelzorgers zo goed
mogelijk ondersteunt om de last van hun belangrijke werk te verlichten. Wij vinden dat Roosendaalse
ouderen en gehandicapten in staat gesteld moeten worden zo lang mogelijk op prettige wijze thuis te blijven
Ambitie en visie voor de gemeente Roosendaal – vooruitgang voor alle Roosendalers
Verkiezingsprogramma 2022- 2026 D66 Roosendaal 16
wonen. Om dit mogelijk te maken moeten begeleiding, dagbesteding en de hulp in de huishouding op orde
zijn. Wij staan positief tegenover het slim gebruiken van nieuwe technologie om mensen langer
zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bieden. De gemeente Roosendaal moet ruimte bieden aan vrijwillige
experimenten met nieuwe technologieën, bijvoorbeeld in samenwerking met lokale ondernemers.
Wij staan voor een inclusieve samenleving voor mensen met een beperking. Waar mogelijk moet
toegankelijkheid gegarandeerd worden. Mensen met een beperking moeten op basis van gelijkwaardigheid
behandeld worden, met adequate maatregelen om volledige maatschappelijke participatie voor hen mogelijk
te maken.
Sociale integratie
Wij staan voor een inclusieve Roosendaalse samenleving. Een Roosendaal waarin Roosendalers van
verschillende leeftijden, verschillende achtergronden, verschillende levensovertuigingen en verschillende
geaardheden elkaar ontmoeten, naast elkaar wonen, samen lid zijn van verenigingen, samen werken en
samen recreëren, maar bovenal elkaar respecteren.
Daarom staan wij voor gemengde wijken, gemengde verenigingen en gemengde scholen. In deze inclusieve
samenleving integreren immigranten sneller en beter, krijgen alle jongeren gelijke kansen op school en op
de arbeidsmarkt, helpen buren elkaar, wordt discriminatie vervangen door wederzijds respect en begrip en
worden sociaaleconomische motieven voor radicalisering, criminaliteit en ongewenst gedrag weggenomen.
Hier zetten wij ons volledig voor in.