Roosendaal de groene en dynamische gemeente

De groene gemeente
Wij ambiëren een duurzame gemeente Roosendaal, een gemeente die groen is, zodat onze kinderen en wij in
een gezond Roosendaal kunnen leven, studeren en werken. Een gemeente Roosendaal met overal gezonde
lucht met veel bomen en planten zodat ook voor onze dieren een gezonde leefomgeving wordt gecreëerd.
Om dit te bereiken vraagt dit om de nodige beleidsmatige wijzigingen door te voeren zoals een lokaal
Roosendaals energiesysteem waarbij maximaal gebruik gemaakt wordt van opgewekte hernieuwbare
energie uit onder andere zonnepanelen en windmolens.
Groene wijkraden
Wij willen dat alle Roosendalers mee kunnen doen met het verduurzamen, dit staat los van inkomen of
vermogen. De gemeente Roosendaal heeft hierin een coördinerende en leidende rol zodat heldere doelen
worden gesteld en lokale initiatieven worden gesteund. Wij willen ervoor zorgen dat de komende jaren vele
duizenden woningen van Roosendalers met een laag inkomen worden verduurzaamd zodat ook zij profiteren
van lagere energierekeningen. Dit doen we in samenwerking met de lokale en regionale wooncorporaties
door ons te richten op woningen van Roosendalers met de laagste inkomens met een laag energielabel. Wij
hebben de ambitie om innovatieve technieken in te brengen door als het mogelijk is ervoor te zorgen dat
Roosendalers gasvrij wonen door warmtepompen en warmtenetten te gebruiken. Om dit te bereiken
onderzoeken wij innovatieve en schone oplossingen zoals riothermie, aquathermie en aardwarmte. Wij
willen te allen tijde ervoor zorgen dat klimaatwinst wordt geboekt door CO2-emissies te reduceren.
Wij streven ernaar dat de gemeente Roosendaal de Roosendalers bijstaat in de strijd tegen
klimaatverandering. De gemeente Roosendaal moet dit doen door goed te luisteren naar de zorgen van de
burgers, te helpen met gerichte oplossingen voor de specifieke situaties en te coördineren door Roosendalers
mee te laten praten, mee te laten beslissen en mee te laten profiteren in positieve acties in hun wijk. Dit kan
gedaan worden door groene wijkraden op te richten. De bewoners nemen zitting in de groene wijkraden en
vinden samen met het gemeentebestuur gerichte klimaat- en energievriendelijke oplossingen. De groene
wijkraden zorgen voor een betere informatievoorziening door Roosendalers te stimuleren de noodzakelijke
stappen te zetten om te verduurzamen wat leidt tot een gezonder binnenmilieu en besparing op de
energierekening met hoger comfort.
Zo willen wij ervoor zorgen dat alle wijken en dorpen van de gemeente Roosendaal vertegenwoordigers
hebben in de groene wijkraden zodat samen een gemeente Roosendaal wordt gebouwd waar we zuinig
omgaan met energie. Door juist van onderaf te werken vergroten we het draagvlak. Door juist de voorkeur te
geven aan in de gemeente Roosendaal ruimtelijk inpasbare oplossingen waar Roosendalers zeggenschap
over hebben, zoals zonnepanalen op daken en winderenergie op bedrijventerreinen, creëren wij een groene
gemeente Roosendaal. Een gemeente Roosendaal waar het besef en bewustzijn over de aanpak van het
energievraagstuk aanwezig is bij het Roosendaalse volk. De gemeente Roosendaal geeft vanzelfsprekend
zelf het goede voorbeeld door alle gebouwen die in eigendom zijn te voorzien van zonnepanelen en
vergroening.
Gezonde leefomgeving
Wij willen dat alle Roosendalers gezonde lucht kunnen inademen. Op elke plek en op elk moment binnen de
gemeentegrenzen van Roosendaal. Door te veel roet en fijnstof is de lucht in onze gemeente nu nog niet op
elke plek gezond genoeg. Dat maakt mensen ziek. Eén op de acht Nederlanders sterft vroegtijdig aan de
gevolgen van luchtvervuiling. Kinderen, ouderen en mensen in steden zijn extra kwetsbaar. Ook in de
gemeente Roosendaal moet de luchtkwaliteit worden verbeterd. Om dit te bereiken willen wij onderzoeken
of voertuigen met een dieselmotor op termijn uit de drukst bewoonde delen van onze gemeente geweerd
moeten worden. Hiermee willen wij als effect en noodzaak aantoonbaar zijn de belangrijkste veroorzakers
Ambitie en visie voor de gemeente Roosendaal – vooruitgang voor alle Roosendalers
Verkiezingsprogramma 2022- 2026 D66 Roosendaal 24
van luchtvervuiling door roet binnen het bebouwd gebied weren. Het is niet ons doel om automobiliteiten te
hinderen, wij willen slechts schone lucht voor alle Roosendalers waarborgen.
Daarnaast willen wij dat bij aanbesteding voor openbaar vervoer duurzaamheid een grotere rol gaat spelen.
Geen diesel maar elektrisch, waterstof of hernieuwbare biobrandstof moet de norm worden. Elektrische
auto’s vormen nu al een alternatief voor fossiele brandstof. Naar verwachting zal deze techniek in de
toekomst sterk verbeteren en steeds meer gemeengoed worden. Om de volle milieuwinst van elektrische
auto’s te kunnen benutten dient de gemeente Roosendaal de aanleg van voldoende laadpalen te stimuleren.
Uiteraard leveren deze laadpalen uitsluitend écht groene stroom. De eigen voertuigen van de gemeente
Roosendaal moeten ook verduurzamen. Bij vervanging moet indien mogelijk gekozen worden voor een
duurzaam alternatief.
Meer groen
Roosendalers willen graag wandelen, sporten, fietsen of picknicken in het groen. Hoe fijn dat is, hebben we
tijdens de Coronacrisis allemaal extra goed ervaren. Wij willen daarom meer groen binnen de
gemeentegrenzen van Roosendaal. Alle Roosendalers moeten op maximaal 500 meter van zijn of haar huis
groen kunnen vinden om te recreëren. Een gezonde natuur vormt de basis voor een gezonde gemeente.
Bomen zorgen voor schonere lucht, bijen bestuiven bloemen, vleermuizen eten muggen en groen is
aantoonbaar goed voor ons welzijn. Wij hebben de natuur en bomen in onze gemeente dus heel hard nodig.
Natuur en bomen mogen dan ook niet verdwijnen uit de gemeente Roosendaal. Wanneer dit
noodzakelijkerwijs toch gebeurt moet elders even veel grond voor natuur ingericht worden en een gelijk
aantal bomen geplant worden. Wij willen dat de meest grijze straten en pleinen in de gemeente Roosendaal
vergroenen door bomen te planten en parken in te richten. Er moet kritisch onderzoek gedaan worden naar
een evenwichtige aanplant-beleid van openbaar groen binnen de gemeentegrenzen zodat vogels, bijen,
vlinders en andere dieren voldoende ruimte en leefgebied krijgen, ook in bebouwd gebied.
Afvalbeleid
Wij zien afval als een grondstof. Wij willen zo weinig mogelijk weggooien en zoveel mogelijk
hergebruiken. Zo maken we onze economie afvalvrij, gebruiken we minder nieuwe grondstoffen en hoeven
we minder afval te verbranden. Dit staat bekend als circulaire economie. In een wereld waar grondstoffen
alsmaar schaarser worden is een circulaire economie noodzakelijk om ook in de toekomst te kunnen leven
zoals we gewend zijn. Om dit te bereiken willen wij dat de gemeente Roosendaal zo veel mogelijk doet om
te voorkomen dat herbruikbare materialen in de verbrandingsoven verdwijnen.
Wij streven er ook naar dat zwerfvuil, overvolle containers en plastic afval met kroonringen aan
lantaarnpalen die het straatbeeld overheersen wordt aangepakt. De gemeente Roosendaal moet onzes inziens
schoner worden door op een laagdrempelige en efficiënte wijze de verzameling van afval te coördineren.
Wij willen meer geld uittrekken om de gemeente Roosendaal schoner te krijgen. Hiermee kunnen wij meer
vuilniswagens laten rijden die vaker afval en vuilniscontainers legen met als gevolg dat het straatbeeld
verbetert. Wij willen daarnaast meer ondergrondse afvalcontainers waar Roosendalers zelf hun afval kunnen
weggooien. Dit voorkomt veel zwerfaval. Tegelijkertijd willen wij met een lokale campagne Roosendalers
stimuleren om beter om te gaan met hun afval.
Ambitie en visie voor de gemeente Roosendaal – vooruitgang voor alle Roosendalers
Verkiezingsprogramma 2022- 2026 D66 Roosendaal 25
De dynamische gemeente
De komende vier jaar willen wij ons inzetten om de gemeente Roosendaal levendiger te maken en te
veranderen in een gemeente die bruist. De gemeente Roosendaal moet een aantrekkelijke plek worden die
uitnodigt tot ontmoeting, tot inspiratie, tot ontplooiing, tot dialoog, tot ondernemerschap en tot voldoende
activiteiten, een goed uitgaansleven en andere culturele initiatieven die Roosendaal laten bruisen. Wij willen
daarnaast de winkelleegstand in de binnenstad aanpakken zodat een florerende binnenstad kan worden
bereikt. Ons uitgangspunt is om een goede balans te vinden tussen wonen, werken en vermaak zodat alle
Roosendalers zich thuis voelen in de gemeente Roosendaal en waar mensen graag naartoe komen.
Cultuur
Cultuur bepaalt het gezicht van de gemeente Roosendaal. Cultuur heeft niet alleen invloed op hoe
Roosendalers in de gemeente Roosendaal met elkaar omgaan, met de sociale samenhang, maar het maakt de
gemeente Roosendaal ook aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te ondernemen of van buitenaf te
bezoeken. Ook culturele evenementen en festivals geven sfeer aan de gemeente en kunnen zelfs voor
landelijke bekendheid zorgen.
Door cultuurbeleid gericht in te zetten kan de gemeente Roosendaal een eigen cultureel profiel creëren, een
uithangbord voor onze gemeente. Cultuur is ook een investering in mensen. Cultuur spreekt tot de
verbeelding en prikkelt mensen om kritisch na te denken. Wij maken daarom een vuist voor een sterk
cultuurbeleid dat iedereen toegang geeft tot verschillende vormen van cultuur. Dit draagt bij aan de
ontwikkeling van het individu en een gevoel van verbondenheid met onze gemeente Roosendaal.
Wij pleiten voor een kwalitatief en divers cultureel aanbod, waarin het culturele profiel van de gemeente
Roosendaal duidelijk naar voren komt. Centraal staat daarin dat de gemeente Roosendaal keuzes moet
maken. Waar we door samenwerking in de regio ons cultuuraanbod kunnen versterken doen we dat.
Particuliere initiatieven en cultureel ondernemerschap worden met open armen ontvangen en gestimuleerd.
Door samen te werken met onze buurgemeenten en andere lokale en provinciale overheden kunnen we ons
cultuurbeleid op elkaar afstemmen en elkaar aanvullen. Op die manier versterken geldstromen elkaar
mogelijk ook en kan het cultuuraanbod beter aansluiten op de vraag van de inwoners.
Evenementen
Na de corona-uitbraak is duidelijk gebleken hoeveel behoefte Nederlanders hebben aan evenementen en
festivals. Zowel jongeren als ouderen voelen zich aangesproken door de sfeer en het aanbod van muziek,
dans en optredens. Voor veel kunstenaars en artiesten zijn evenementen en festivals een kans om hun werk
aan een groot en divers publiek te laten zien of horen. Voor dat publiek zijn festivals een laagdrempelige
manier om kennis te maken met kunst en cultuur.
Wij vinden het daarom belangrijk dat evenementen en festivals ook in de gemeente Roosendaal de
noodzakelijke ruimte en gemeentelijke ondersteuning krijgen. Een evenement waar zoveel Roosendalers
samenkomen, is goed voor een gemeente, voor kunstenaars én voor de inwoners, vanzelfsprekend in
overeenstemming met de geldende coronamaatregelen. Het evenement of festival moet wel een divers
aanbod hebben dat verschillende Roosendaalse doelgroepen en leeftijden bereikt.
Een groot evenementen- en festivalaanbod biedt kansen voor de gemeente Roosendaal. Het maakt een
gemeente aantrekkelijker en bovendien neemt het belang van de creatieve economie steeds verder toe, wat
een rol kan spelen in het divers houden van onze arbeidsmarkt. Wij pleiten er dan ook voor om te investeren
in de evenementenbranche zodat het aanbod van activiteiten in de Roosendaalse gemeente een impuls krijgt.
Daarbij moet duurzaamheid niet worden vergeten. Alle evenementenlocaties moeten duurzaam ingericht
worden.
Ambitie en visie voor de gemeente Roosendaal – vooruitgang voor alle Roosendalers
Verkiezingsprogramma 2022- 2026 D66 Roosendaal 26
Horeca
Roosendaalse restaurants, winkels en cafés leveren een onmisbare bijdrage aan het levendig worden van de
gemeente Roosendaal. Ze bieden een plek voor ontmoeting en culturele verrijking onder de Roosendaalse
inwoners. Dat moeten wij koesteren. Wij willen voor de Roosendaalse horecasector versoepelingen in lokaal
beleid teweegbrengen zodat zij, die hevig onder druk hebben gestaan vanwege corona, een reëel toekomstperspectief krijgen.
Wij willen binnen de gemeentebegroting voldoende middelen vrij maken om Roosendaalse restaurants,
winkels en café-eigenaren financieel noodzakelijk te steunen als zij op omvallen staan. In zulke gevallen
zetten wij ons in, zodat de gemeente Roosendaal noodzakelijke financiële ondersteuning biedt om zodoende
tijdelijk een duwtje in de rug te geven. Daarna zou een horecaondernemer in de regel op eigen kracht verder
moeten kunnen. Hiervoor willen wij ons inzetten, omdat wij niemand laten vallen.
Leegstand
Bruisende winkelstraten zorgen voor belevenis, zorgen voor economische groei en zijn een ontmoetings- en
verblijfsplek. Leegstand in de binnenstad en in wijkcentrums helpt dan niet om levendigheid uit te stralen
van een gezonde en financieel bloeiende gemeente. Wij streven dan ook naar een leegstandsregister in de
gemeente Roosendaal waarbij eigenaren de plicht hebben leegstand te melden om vervolgens proactief te
zoeken naar een nieuwe gebruiker.
Wij willen door middel van betere samenwerking tussen de gemeente Roosendaal, winkeliers en andere
betrokkenen lokaal beleid ontwikkelen om leegstand aan te pakken. Wij willen leegstaande winkelpanden
ombouwen tot horeca, bedrijfsverzamelgebouwen of culturele plekken zodat een andere invulling tot
levendigheid leidt. Hiermee willen wij het winkelaanbod versterken.
Het winkelaanbod kan alleen versterkt worden als lokaal beleid is afgestemd met winkeliers zodat
gelanceerde gemeentelijke plannen daadwerkelijk efficiënt worden. Om de winkeliers eerder bij de lokale
gemeentelijke planvorming te betrekken wordt hiermee in een vroeger stadium de haalbaarheid van een plan
inzichtelijk. Veel Roosendaalse winkeliers hebben geweldige voorstellen voor de binnenstad, voor de
aanpak van leegstand en voor de bereikbaarheid. Wij vinden dat de gemeente Roosendaal ruimte moet
bieden aan deze voorstellen en waar nodig moet ondersteunen.