Roosendaal de bestuurlijk transparante, toegankelijke en dienende
gemeente

Wij willen de Roosendaalse burgers dichter bij het gemeentebestuur brengen. Vernieuwing van het
bestuurlijke proces is van essentieel belang om de democratie te waarborgen. Wat voor democratie hebben
wij in de gemeente Roosendaal als de Roosendalers niet weten wat het gemeentebestuur doet en niet weten
wat de indringende keuzes voor gevolgen met zich mee brengen voor hun dagelijkse leven? Onze inzet is
dan ook om voor de komende gemeenteraadsperiode van 2022-2026 te investeren in de transparantie, de
communicatie en de toegankelijkheid, zodat het gemeentebestuur doet wat het moet doen, namelijk het
optimaal bestuurlijk dienen van alle Roosendalers. Dat kan alleen als de Roosendalers het gemeentebestuur
beter kunnen controleren door meer en dichterbij betrokken te raken bij de politieke macht, die nu nog is
voorbehouden aan een te kleine groep Roosendalers.
De bestuurlijk transparante gemeente
Wij staan voor een gemeente Roosendaal met actief burgerschap, waar Roosendalers kunnen meedenken,
meedoen en meebeslissen. Wij willen dat de Roosendalers meedoen om bij te dragen aan het bestuurlijk
proces. De komende vier jaar worden belangrijke onderwerpen behandeld die grote uitdagingen meebrengen
en waar indringende keuzes gemaakt worden. Wij willen ons ervoor inzetten dat deze keuzes niet alleen
worden gemaakt door ambtenaren en wethouders, maar met invloed van alle Roosendalers. Dit kan alleen
gedaan worden als het gemeentebestuur transparanter wordt. Het gemeentebestuur heeft namelijk de
verantwoordelijkheid om alle Roosendalers te betrekken in het keuzeproces. Wij willen dat de gemeente
Roosendaal transparant is over de mate van invloed die de insprekende Roosendalers hebben op een plan.
Aan het slot van het besluitvormingsproces moet de gemeente Roosendaal duidelijk toelichten waarom
suggesties van Roosendalers wel of niet zijn overgenomen.
Heldere procedures en minder regels
De gemeente Roosendaal kan transparanter gemaakt worden met heldere procedures en minder regels. Een
goed gemeentebestuur is in onze visie transparant en controleerbaar. Bij politieke macht hoort immers
tegenmacht. Hier staan wij voor. Controle wordt niet alleen uitgevoerd door de gemeenteraad, maar ook
door de media en burgers, individueel of in collectieve initiatieven. Om Roosendalers in staat te stellen het
gemeentebestuur te controleren, moet de gemeente Roosendaal in begrijpelijk Nederlands communiceren.
Bij communicatie met specifieke doelgroepen dient de gemeente Roosendaal zicht pragmatisch op te stellen.
Soms kan het beter zijn communicatie naar deze doelgroepen ook in andere talen dan het Nederlands aan te
bieden. Wij willen innovatieve bestuursprocessen invoeren zodat het gemeentebestuur gemakkelijker
gecontroleerd kan worden door de Roosendalers. Dit kan gedaan worden door meer te investeren in lokale
journalistiek zodat de onafhankelijkheid van de journalistiek in hun controlerende functie wordt versterkt.
Een bestuurlijk transparant gemeentebestuur dient ook integer te zijn. Integriteit is voor ons meer dan alleen
regels naleven. Bestuurders dienen zich bewust te zijn van mogelijke belangenconflicten en schijn van
belangenverstrengeling. Dit geldt ook voor raadsleden en ambtenaren. Hier staat tegenover dat zij
beschermd moeten worden tegen ontoelaatbaar gedrag uit de samenleving, zoals bedreigingen en
ondermijnende criminaliteit. Het onderwerp belangenverstrengeling moet bespreekbaar zijn. Het hebben van
bepaalde belangen als bestuurder, raadslid of ambtenaar is geen schande, mits dit op voorhand gemeld
wordt. Open en transparant belangen aankaarten en verantwoordelijkheden aan een ander overdragen of zich
van stemmen onthouden is de correcte manier om hier mee om te gaan. Dit verdient lof, en moet de regel
zijn. Bij misstanden binnen de gemeente Roosendaal zijn klokkenluiders essentieel om deze misstanden in
de openbaarheid te brengen en aan de kaak te stellen. Wij zijn voorstander van een deugdelijke
klokkenluidersregeling binnen het gemeentelijke systeem. Criminelen zetten steeds vaker bestuurders,
ambtenaren en raadsleden onder druk middels bedreiging en intimidatie. Dit is volstrekt onacceptabel. Wij
willen dat er altijd aangifte wordt gedaan bij de politie en dat de gemeente indien noodzakelijk zorgt voor
Ambitie en visie voor de gemeente Roosendaal – vooruitgang voor alle Roosendalers
Verkiezingsprogramma 2022- 2026 D66 Roosendaal 28
beveiliging. Wij zijn voor streng en effectief optreden tegen ondermijnende criminaliteit door criminele
organisaties.
De bestuurlijk toegankelijke en dienende gemeente
Het is van groot belang dat Roosendalers kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar het
gemeentebestuur voor staat. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor de
Roosendalers in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’
14 wijkraden
Wij willen de gemeente Roosendaal toegankelijker maken zodat het alle Roosendalers optimaal bestuurlijk
dient. Dit willen wij voor elkaar krijgen door Roosendalers direct te betrekken bij de actuele politieke
gebeurtenissen. Wij willen dat Roosendalers dichter bij de politiek staan en dat kan alleen voor elkaar
gekregen worden als er wijkraden komen. De Roosendalers woonachtig in de wijken weten beter dan wie
dan ook wat er speelt en wat er nodig is voor hun wijken. Wij hebben in de gemeente Roosendaal 14
gebieden, met inbegrip van 5 dorpen, deze 14 gebieden moeten door de oprichting van 14 wijkraden directer
bij de lokale politiek en gemeentebestuur betrokken worden. Wij zullen ons dan ook inzetten om de 14
wijkraden te laten oprichten in de gemeente Roosendaal. De wijkraden zijn een verbindende factor binnen
een wijk en zorgen voor een steviger contact tussen de gemeente Roosendaal en allen die bij de wijk
betrokken zijn. In de wijkraden gaan wijkinwoners, buurtnetwerken, ondernemers, maatschappelijke
organisaties en andere betrokkenen met elkaar in gesprek en aan de slag met belangrijke onderwerpen. Zoals
bijvoorbeeld het realiseren van meer groen in een wijk.
Wij willen dan ook de komende gemeenteraadsperiode aan de slag met de oprichting van de 14
Roosendaalse wijkraden. Hiermee leggen we meer invloed bij de wijken en haar bewoners. Wij willen
bereiken dat zoveel mogelijk Roosendalers kunnen mee praten en beslissen over hun eigen wijk. De lokale
wetgeving dient versimpelt te worden zodat alle Roosendalers actief in de wijkraden kunnen meedenken en
beslissen. Hiervoor dient geïnvesteerd te worden in een bestuursmodel voor de 14 wijkraden waardoor de
wijk echt aan zet is. De wijkraden moeten in het bestuursmodel de mogelijkheid krijgen om zelf direct
lokale voorstellen voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarvoor moet de gemeenteraad beleidsmatig een
nieuw raadsinstrument ontwikkelen, zodat daadwerkelijk aan de slag wordt gegaan met initiatieven van de
wijkraden. Per wijk wordt naar ratio van de hoeveelheid inwoners bepaald uit hoeveel leden de wijkraad zal
bestaan. Voor de 14 wijkraden moeten er in elke wijk ook een wijkraadontmoetingsplek beschikbaar gesteld
worden. Deze wijkraadontmoetingsplek heeft een publiekelijke functie zodat de inwoners van de wijken
vooral zelf inspraak kunnen gegeven aan de vergaderingen en initiatieven en zich meer dan welkom voelen
om hieraan deel te nemen.
Hiermee willen wij bereiken dat de Roosendalers meer te zeggen krijgen over aanpassingen en investeringen
in hun woonomgeving. Dit kan betekenen dat zij invullen hoe het groen en grijs vormgegeven wordt, maar
dit kan ook betekenen dat het beheer van een plantsoen of parkje op verzoek aan de wijkinwoners wordt
overgedragen. Bij het volledig overnemen van het onderhoud door wijkinwoners, wordt ook het budget aan
hen overgedragen zodat zij volledige vrijheid hebben bij het naar eigen inzicht invullen van het groen. Wij
willen de wijkinwoners direct de mogelijkheid bieden raadsvoorstellen op de agenda van de gemeenteraad te
plaatsen, wanneer het draagvlak hiervoor middels voldoende handtekeningen aantoonbaar is. We
verwachten van deze wijkinwoners dat zij dit voorstel zorgvuldig uitwerken, met heldere opdrachten aan het
bestuur en een deugdelijke dekking voor eventueel te maken kosten. Vanzelfsprekend voorziet de gemeente
Roosendaal in heldere uitleg over de regels en kaders waaraan deze raadsvoorstellen moeten voldoen.
Communicatie
Te vaak hebben wij vernomen dat de gemeente Roosendaal niet reageert op mails, op digitaal ingevulde
formulieren of op andere initiatieven van Roosendalers. De gemeente Roosendaal is er voor haar inwoners,
de Roosendalers. Daarom hebben onze Roosendalers het recht op goede dienstverlening. Roosendalers en
lokale ondernemers binnen onze gemeente Roosendaal moeten goed en snel geholpen worden.
Ambitie en visie voor de gemeente Roosendaal – vooruitgang voor alle Roosendalers
Verkiezingsprogramma 2022- 2026 D66 Roosendaal 29
Wij willen dat de gemeente Roosendaal op helder gecommuniceerde momenten ook buiten gangbare
kantooruren bereikbaar is. Wij willen dat de gemeente Roosendaal zich inzet om informatie en
dienstverlening ook in andere talen dan het Nederlands beschikbaar te stellen. Behoefte moet hierin leidend
zijn.
De informatie op de gemeentelijke website moet actueel, volledig en gemakkelijk te vinden zijn. Niet alle
inwoners zijn vaardig met het internet en dat betreft niet alleen onze ouderen. Daarom mag betere online
dienstverlening nooit een excuus zijn voor een minder kwaliteitsniveau van dienstverlening aan de balie of
aan de telefoon.
Burgerparticipatie
De invoering van wijkraden biedt een solide platform voor actieve burgerparticipatie in alle wijken, maar
juist wanneer plannen of initiatieven heel dichtbij komen, moeten Roosendalers er op kunnen rekenen dat zij
op tijd en actief betrokken worden.
Het actief betrekken van inwoners bij veranderingen in hun woonomgeving betekent dat D66 Roosendaal in
wil zetten op een transitie van informatie naar participatie. Wanneer het wegdek in de straat vernieuwd gaat
worden, het plantsoen aangepast wordt of een nieuwbouwontwikkeling op stapel staat, vindt D66
Roosendaal het vanzelfsprekend dat directe omwonenden een plaats aan tafel krijgen en mee mogen
beslissen over de ontwikkelingen die een directe impact hebben op hun leefomgeving.
Hierbij is het uitgangspunt dat we altijd streven naar passende en inclusieve participatie. Dat betekent dat
het vooraf glashelder moet zijn waarover meebeslist kan worden, hoeveel ruimte bestaat voor nieuwe
inbreng en dat de vorm, toonzetting en plaats van participatiebijeenkomsten (online of offline) passend en
uitnodigend zijn voor alle buurtbewoners.
Voor D66 Roosendaal maakt het inrichten van een goed systeem voor inclusieve burgerparticipatie bij
initiatieven in de eigen straat of buurt een integraal onderdeel uit van de aanstaande invoering van de
Omgevingswet.