Inleiding

Ons voor Roosendaal en alle Roosendalers inzetten is de verplichting van D66 Roosendaal voor de komende vier jaar. Wij hebben ambitie en visie, en zijn resultaatgericht en optimistisch, hebben lef en zijn niet bang om politiek gevoelige situaties beleidsmatig aan te kaarten, zodat oplossingen worden gevonden in uw belang.
In dit verkiezingsprogramma vindt u onze plannen voor de gemeente Roosendaal voor de periode 2022-
Onze plannen zijn progressief, ambitieus, realistisch en met visie en haalbaarheid opgesteld, zodat in de komende vier jaar de uitgangspunten zoveel als mogelijk kunnen worden verwezenlijkt.
Wij hebben vijf uitgangspunten waarop onze plannen zijn gebaseerd. Deze uitgangspunten zijn als volgt:
Roosendaal de groeiende gemeente;
Roosendaal de sociale gemeente;
Roosendaal de veilige gemeente;
Roosendaal de groene en dynamische gemeente;
Roosendaal de bestuurlijk transparante, toegankelijke en dienende gemeente.

Roosendaal de groeiende gemeente
De gemeente Roosendaal groeit in zowel demografisch als economisch opzicht. Om die groei zo goed als mogelijk in uw belang beleidsmatig te reguleren, is het noodzakelijk om te beschikken over ambitie en visie.
Ambitie om ondernemers, innovatie en lokale werkgelegenheid te stimuleren. Visie om grote
problematische vraagstukken, zoals het enorme tekort aan woningen, op te lossen. Om ervoor te zorgen dat de gemeente Roosendaal bruisend blijft en de voorzieningen meegroeien met de toename van het aantal inwoners, is het noodzakelijk om slimme keuzes te maken. Keuzes die beleidsmatig ervoor zorgen dat de gemeente Roosendaal aantrekkelijk blijft om te studeren, te wonen en te ondernemen. D66 Roosendaal staat voor een gemeente die toekomstbestendig is. Een gemeente die innovatie stimuleert en die groen en leefbaar is.
Roosendaal de sociale gemeente
Wij streven ernaar dat de gemeente Roosendaal een sociale gemeente is waar er gelijke kansen zijn voor alle Roosendalers, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, ontplooien en hun dromen kunnen
verwezenlijken. In een kansrijke gemeente zijn er gelijke kansen voor alle inwoners. Het is niet relevant wie je ouders zijn of waar je bent geboren. Wat wel relevant is, is wat je talenten, ambities en dromen zijn. Het maakt niet uit of je jong of oud bent, praktisch of theoretisch aangelegd bent. In een sociale gemeente wordt beleidsmatig kansengelijkheid onder alle inwoners gestimuleerd, wordt er goed onderwijs verzorgd en wordt armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid bestreden. Wij willen dat iedere Roosendaler het beste uit zichzelf kan halen. Dit willen wij bereiken door politiek ervoor te zorgen dat de gemeente Roosendaal investeert in gelijke kansen, zodat Roosendalers die het financieel lastiger hebben of voor wie de
mogelijkheden niet voor het oprapen liggen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Wij laten iedereen vrij in hun keuzes, in hun mogelijkheden en in hun ambities. Wij laten niemand vallen, ondersteunen beleidsmatig waar nodig en helpen, zodat de Roosendalers het optimale uit zichzelf kunnen halen.

Roosendaal de veilige gemeente
Het is noodzakelijk dat alle Roosendalers in alle wijken en dorpen van de gemeente Roosendaal in veiligheid kunnen leven zowel in psychische als fysieke gesteldheid. In een aantal wijken heersen er allerlei problemen die het veiligheidsgevoel onder druk zetten. Wij zullen ons hier weerbaar tegen maken, zodat het veiligheidsgevoel onder bewoners van alle wijken en dorpen omhoog gaat. Daarnaast willen wij politiek hard strijden tegen elke vorm van uitsluiting zoals racisme en discriminatie. Je afkomst, geaardheid of het geslacht mag op geen enkele wijze invloed hebben. Als je gediscrimineerd of racistisch bejegend wordt, ondermijnt dit vanzelfsprekend het veiligheidsgevoel. Het aantal meldingen van huiselijk geweld is gestegen en in toenemende mate is de digitale veiligheid van Roosendalers in het geding geraakt vanwege cybercriminaliteit en digitale fraude. Voor ons is veiligheid het fundament. Wij willen daarom de
veiligheidsproblematieken op een verantwoorde manier beleidsmatig aanpakken en daardoor ervoor zorgen dat de gemeente Roosendaal haar publiekrechtelijke bevoegdheden op het terrein van veiligheid op een efficiënte en transparante manier inzet in uw veiligheidsbelang. Wij willen wijkbewoners, scholen en de gemeente verbinden, zodat in hun belang het veiligheidsgevoel omhoog kan worden gehaald met een concrete aanpak van specifieke gesignaleerde veiligheidsproblematieken in de wijken.
Roosendaal de groene en dynamische gemeente
De inrichting van de openbare ruimte in de gemeente Roosendaal moet volgens ons nog groener worden.
Een groene wijk is goed voor de gezondheid van de Roosendalers, goed voor de aanpak van de
veranderende klimaatcrisis en is daarnaast milieuvriendelijk. Met meer groen wordt bijgedragen aan een beter leefklimaat en wordt ook ruimte gecreëerd voor planten en dieren in de gemeente Roosendaal. Wij willen daarom de komende vier jaar voor elkaar krijgen dat ‘meer groen’ de norm wordt. Onze ambitie is om er samen voor te zorgen dat de gemeente Roosendaal een groene gezonde gemeente wordt door de Roosendalers te betrekken bij het verduurzamen. Wij willen samen zuinig omgaan met onze omgeving door met name energie te besparen en meer te hergebruiken. Alle inwoners moeten daarbij worden betrokken zowel de particuliere als ondernemende Roosendalers. Wij zullen ons inzetten om ervoor te zorgen dat de gemeente Roosendaal start met grootschalige opwekking van stroom met zonnepanelen en windmolens, en ook dat het gebruik maakt van grote bedrijfsdaken in samenwerking met Roosendaalse ondernemers, zodat
zuinig omgegaan wordt met energie. Daarnaast is het ons streefpunt om in de gemeente Roosendaal toekomstgericht te bouwen, wat inhoudt dat de nieuwbouwwoningen innovatief zijn, met beperkt verbruik van energie.
Wij willen ons de komende vier jaar inzetten om het huidige straatbeeld te veranderen, zodat de gemeente Roosendaal als een aantrekkelijke, dynamische en bruisende gemeente wordt gezien met alle positieve gevolgen van dien. Veel winkels hebben het moeilijk en zichtbaar leegstaande panden in het centrum zorgen ervoor dat veel potentie verloren gaat. Dat is niet het beeld wat wij over vier jaar nog willen zien. Wij ambiëren een gemeente waar genoeg te beleven valt voor een breed publiek op het gebied van horeca, ondernemerschap, kunst, cultuur en evenementen. Om de huidige binnenstad aantrekkelijker, daadkrachtiger
en toekomstbestendiger te krijgen is het noodzakelijk dat de gemeente Roosendaal versoepelingen onderzoekt in de beleidsmatige en ambtelijke processen zodat het voor lokale ondernemers, horecaaangelegenheden en regionale evenementenbureaus gemakkelijker wordt om te ondernemen binnen de gemeentegrenzen. Daarnaast is een rijk aanbod van kunst en cultuur onmisbaar in het bruisend worden van de gemeente Roosendaal, daarom is onze inzet dat het Roosendaalse cultuuraanbod breed georiënteerd en toegankelijker wordt met meer steun vanuit de gemeente voor de kunstmakers. Ons standpunt is dan ook dat de gemeente Roosendaal de Roosendaalse kunst- en cultuurmakers waardering geeft in de vorm van het ondersteunen via bijvoorbeeld lagere huisvestingslasten voor culturele instellingen en door cultuureducatie van kwaliteit na te streven. Als cultuureducatie van kwaliteit binnen het onderwijscurriculum wordt opgenomen zal dit ervoor zorgen dat grote groepen Roosendaalse kinderen de kans krijgen om met kunst en cultuur in aanraking te komen, wat een verrijking teweeg brengt.

Roosendaal de bestuurlijk transparante, toegankelijke en dienende gemeente
Wij willen de Roosendaler en de lokale politiek dichter bij elkaar brengen zodat de wijk en haar bewoners meer invloed krijgen. Immers, de bewoners van de wijken weten zelf het beste wat er gebeurt en wat er nodig is. Dit willen wij verwezenlijken door voor alle 14 gebieden in Roosendaal, met inbegrip van de 5 dorpen, wijkraden op te richten. Het is van groot belang dat Roosendalers kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar het gemeentebestuur voor staat. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor de Roosendalers in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’. Wij willen dit achterhalen door de Roosendalers meer te betrekken bij de actuele lokale politieke gebeurtenissen. Naar rato per wijk nemen een x-aantal Roosendalers zitting in de wijkraden. Zij weten beter dan wie ook wat er speelt in de betreffende wijken en wat er nodig is. De input uit de wijkraden is essentieel voor het verbeteren van de communicatie tussen de gemeente en haar burgers. In vele landen heeft dit experiment gewerkt en wij willen dit in de gemeente Roosendaal ook laten slagen, omdat er vele signalen zijn binnengekomen dat de Roosendalers niet optimaal publiekelijk gediend worden door de gemeente vanwege communicatieruis.