Jaarstukken 2022, Voorjaarsbrief 2023 & Kadernota 2024

De fractie van D66 Roosendaal heeft zich ingezet voor:

1. het terug op gang brengen bouwstilstand in Roosendaal om de noodzakelijke woningbouw weer volgens agenda te krijgen;
2. MBO- en HBO agenda te introduceren in Roosendaal om het onderwijs en kansengelijkheid te bevorderen;
3. Invloed geven aan inwoners bij veranderingen en besluitvormingsprocessen in hun directe omgeving;
4. Gevolgen tekort in gemeentefonds vanaf 2026 door wijzigingen financiering van het Rijk mee te nemen in de toekomstige financiële plannen;
5. Inzet extra cameratoezicht van het College om veiligheidssituatie te verbeteren zonder schendingen van privacyrechten van inwoners;
6. Aanpak verkeersasociaal gedrag effectief en rechtvaardig te houden zonder willekeurige profilering en discriminatie van specifieke groepen;
7. Situatie AMV’ers in Roosendaal na noodoproep NIDOS.

Onze fractie is tevreden dat een MBO- en HBO agenda komt in Roosendaal, dat mogelijkheden worden onderzocht om de bouwstilstand te doorbreken, dat de privacyrechten van inwoners wordt gewaarborgd bij het inzetten van cameratoezicht & dat een objectieve en rechtvaardige handhaving wordt gehanteerd bij verkeersasociaal gedrag.

Voor Roosendaal, voor alle Roosendalers!