Weverstraat Oosterbeek - Beeld: Dorien Firet

Wonen in Renkum

Renkum is een woongemeente met een dorps karakter. Hier een passende en betaalbare woning vinden is voor steeds meer mensen niet eenvoudig. Er is scheefgroei ontstaan: tussen huurders en kopers, tussen starters en bezitters, tussen bestaande inwoners en nieuwe inwoners.

Wij vergroten de kansen op de Renkumse woningmarkt voor iedereen

Nieuwe bouwplannen moeten leiden tot betaalbare koop- en huurwoningen voor de doelgroepen op de woningmarkt waar de woningvraag het grootst is: jongeren en starters. We bouwen in onze gemeente het aantal woningen dat we in de regio hebben afgesproken. Dat betekent dat er 300 woningen worden gebouwd in de periode 2022-2026. We kiezen zorgvuldig woningbouwlocaties, waarvoor eerst een plan op hoofdlijnen wordt opgesteld, waarin duidelijk wordt waar welke woningen de komende jaren worden gebouwd. De doorstroming op de woningmarkt wordt verbeterd, bijvoorbeeld door het splitsen van woningen, het bouwen van woningen bij bestaande woningen en het mogelijk maken van nieuwe, alternatieve woonvormen als tiny houses, ecologische woningen en parapluwoningen. Herontwikkeling van locaties binnen de dorpskernen vindt eerst plaats, voordat aan de randen van de dorpen wordt gebouwd. We stimuleren de gezamenlijke ontwikkeling van woningbouw door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Wij geven bij elk ruimtelijk plan duidelijk aan hoe participatie plaatsvindt

Er wordt zoveel mogelijk ruimte gegeven aan ideeën en initiatieven van inwoners voor het ruimtelijk domein, zonder dat dit leidt tot NIMBY-situaties. Voor elk ruimtelijk plan dat in de gemeente Renkum wordt ontwikkeld, wordt vooraf duidelijk gemaakt hoe inwoners en belanghebbenden kunnen participeren in het planproces. Dat gebeurt door voor elk voorstel en per ontwikkelingslocatie aan te geven welk niveau van participatie geldt. We vinden het belangrijk dat alle belangen zichtbaar op tafel liggen voordat er als gemeente een beslissing wordt genomen, ook als daarmee de beslissing lastiger wordt gemaakt.

Goed wonen is meer dan het hebben van de juiste woning. Ook de omgeving waarin hun woning staat maakt dat mensen ergens prettig wonen. Bij het opstellen van ruimtelijk beleid en het daarbij maken van keuzes vinken we geen protocol af, maar maken we zorgvuldige, inhoudelijke afwegingen. De bereikbaarheid van basisvoorzieningen, de mogelijkheden om elkaar te kunnen ontmoeten en de kans krijgen om te kunnen ontspannen moeten worden gekoesterd en geborgd. Een duurzame wisselwerking tussen menselijke activiteiten, de aanwezige natuur en het omringende landschap is niet vanzelfsprekend. De inbedding van de dorpen in hun natuurlijke omgeving en het omringende landschap moet worden beschermd door continue te werken aan een gezonde, veilige leefomgeving, waarin mensen hun levens kunnen inrichten op de manier waarop zij dat willen. Binnen de grenzen die daarbij vanuit de natuur en het landschap worden aangegeven en waar mogelijk met extra impuls in natuur en landschap middels natuur- en landschapsinclusief bouwen.

Wij dragen zorg voor de Renkumse cultuurhistorie en monumenten

Onze gemeente kent een rijke cultuurhistorie. Van middeleeuwse kastelen tot de Airborne landingen in de Tweede Wereldoorlog. Het draagt bij aan de naamsbekendheid van onze gemeente. We gaan zorgvuldig om met deze rijke historie. Activiteiten die zich hierop richten worden ondersteund. Er wordt gewerkt aan het nog meer zichtbaar maken van de Renkumse geschiedenis. Op de basisscholen is er aandacht voor de Renkumse cultuurhistorie en geschiedenis, omdat het doorgeven van de Renkumse geschiedenis en cultuur aan de volgende generaties belangrijk is voor hun toekomst. Gebouwen of locaties die de Airborne geschiedenis markeren worden voortdurend geïnventariseerd en waar mogelijk beschermd. Gemeentelijke monumenten worden zorgvuldig beschermd, waarbij wordt voorkomen dat ze worden beschadigd, verloederen of dat door verkeerde verbouwingen monumentale elementen verdwijnen. Initiatieven die gemeentelijke monumenten een duurzaam tweede leven geven zodat ze behouden blijven voor de toekomst, worden ondersteund.

Wij borgen de bereikbaarheid van de basisvoorzieningen

We willen dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen op de plek waar men wil. Basisvoorzieningen zijn bij voorkeur voor iedereen op korte afstand te bereiken. Duurzame verkeersverbindingen (openbaar vervoer, buurtbus, fiets) en verkeersvoorzieningen (elektrische laadpalen) worden gecreëerd waar ze ontbreken en in stand gehouden waar ze al bestaan. We willen 30 km zones in alle dorpskernen, waarmee de straten veiliger worden voor fietsers en wandelaars. Wegen met een snelheidslimiet van 50 km per uur worden een uitzondering in de bebouwde kom. Waar dit ingevoerd kan worden zonder extra maatregelen gebeurt dat zo snel mogelijk. Als er wel maatregelen nodig zijn voeren we deze uit in combinatie met geplande (weg)werkzaamheden. De gemeente ondersteunt (particuliere) initiatieven voor het plaatsen van laadpalen en deelauto’s in de wijken en bijvoorbeeld het huren van een deelauto via de huur van een appartement.

Wij investeren in natuur en landschap

Er komt meer ruimte voor de natuur, zowel in de dorpen zelf als daaromheen. Inwonersinitiatieven op dat vlak worden vanuit een positieve intentie benaderd, binnen de kaders van de Omgevingsvisie en -wet. Er wordt voortdurend grensoverschrijdend nagedacht over natuur en landschap: natuurbescherming en landschapsontwikkeling vinden plaats in samenwerking met omringende gemeenten, in regionale verbanden en met landelijke natuur- en landschapsorganisaties. Het project Gelders Arcadië is daar een goed voorbeeld van. De in de gemeente aanwezige landgoederen worden gekoesterd en beschermd doordat er landschapsinclusief omgevingsbeleid wordt opgesteld. Dat houdt in dat het landschap en de landgoederen een volwaardige plek krijgen in het omgevingsbeleid van de gemeente, zodat zij altijd aan de voorkant al worden meegenomen in besluiten over ingrepen in de ruimte. Dat betekent het borgen van landschappelijke waarden in de omgevingsvisie en lokale regelgeving. En afstemming tussen rijk, provincie en gemeente, zodat beleidsdossiers en financiën niet schuren maar elkaar versterken. Het vraagt een zorgvuldige inpassing van ruimteclaims in het landschap met oog voor het resulterende landschap en het aanwijzen van voor Renkum waardevolle landschappen en landgoederen om deze extra zorg te geven. Zo wordt de rijke afwisseling van landschappen die Renkum zo bijzonder maakt gekoesterd en bewaard. Bij nieuwe bouwplannen moeten de woningen niet alleen energiezuinig zijn, maar moet het bouwplan zelf op een duurzame, natuurinclusieve en circulaire wijze ontwikkeld en gerealiseerd worden. Dat betekent dat verplicht wordt gesteld dat het plan moet zorgen voor een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier. Voorbeelden hiervan zijn: het aanplanten van voldoende bomen en hagen, het aanleggen van groene daken of gevels.

Wij stimuleren de aanwezigheid van een lokale kunst- en cultuursector

Renkum wil graag een gemeente voor kunstenaars zijn. Het doorgeven van het heden aan de generaties van de toekomst is niet alleen een materiële kwestie. Kunst en cultuur staan niet op zichzelf, maar hebben betekenis voor de Renkumse gemeenschap. Dat wordt gekoesterd door kunst niet alleen zichtbaar te laten zijn in de musea, maar ook in de openbare ruimte, op scholen en in openbare gebouwen. Vanuit de visie op kunst en cultuur is het voor kunstenaars en culturele instellingen duidelijk waar mogelijkheden liggen om zich te profileren, zowel qua werkplek als qua wijze van naar buiten treden en welke rol de gemeente daarbij speelt. Initiatieven van inwoners om kunst en cultuur in de dorpen zichtbaar te maken worden ondersteund. Geschikte lege gebouwen en ruimtes kunnen worden gebruikt voor kunst en cultuur. In de nieuw te bouwen woningvoorraad moet ook ruimte worden gemaakt voor de combinatie wonen en kunst (atelierwoningen). Daarnaast kan de gemeente ook bemiddelen in het plaatsen van kunstenaars in leegstaande (winkel)panden. Naast de dorpsdichter komt er ook een dorpskunstenaar.

Wij creëren mogelijkheden voor recreatie en toerisme vanuit sociaal en economisch belang

Met respect voor de omgeving kunnen inwoners, lokale ondernemers, de verenigingen en toeristen de binnen de gemeentegrenzen aanwezige voorzieningen en terreinen gebruiken en benutten voor de activiteiten die zij willen ontplooien. De cultuurhistorische, natuurlijke en geschiedkundige waarden kunnen maximaal worden beleefd en naar buiten toe worden uitgedragen, passend bij het dorpse karakter en gericht op kleinschalige beleving. Samenwerking met bovengemeentelijke organisaties en buurgemeenten is vanzelfsprekend en wordt actief opgezocht. De Airborne geschiedenis kan meer dan nu het geval is een toeristische en economische component worden. We blijven daarbij samenwerking zoeken met de omliggende gemeenten. Maar ook particuliere initiatieven die de Airborne geschiedenis helpen herdenken en zichtbaar maken, zoals de activiteiten van Renkum Leeft en de White Ribbon Mile, worden blijvend ondersteund.