Dak met zonnepanelen - Beeld: D66 Renkum

Duurzaam Renkum

Klimaatverandering overkomt ons allemaal. Duurzaamheid is dus iets wat alle mensen aangaat en is daarmee ook een sociale transitie geworden die we samen moeten doormaken. Hoewel de klimaatverandering ons allemaal aangaat, zijn het vooral de jongere generaties die een wereld erven waar de gevolgen van het menselijk handelen tot grote problemen gaan leiden. Elk kind had altijd een redelijk goede kans om tenminste zover te komen als zijn/haar ouders, in een wereld die er beter voorstond dan voorheen. Maar dat is niet langer meer zo. Het wordt dus tijd dat er ook echt concreet iets gaat gebeuren. De tijd van praten over klimaatverandering is voorbij, het is tijd voor actie. Door iedereen en voor iedereen. De gemeente moet dichtbij de inwoners en ondernemers gaan staan en gesteund door hen haalbare en duurzame plannen gaan opstellen. Voor de gebouwen, de straten, de wijken, de dorpen en het gebied buiten de dorpen. Niet opgelegd van bovenaf, maar opgepakt van onderaf. Met zichtbaar resultaat.

Wij geven het klimaat een vaste plek op elke agenda

Bij elk beleidsvoornemen of initiatief worden maatregelen besproken die leiden tot een klimaatneutrale oplossing. Als dat niet lukt is het uitgangspunt dat dan moet worden gestopt met het voornemen of het initiatief. Het is dus “Ja het kan, mits het klimaatneutraal gebeurt.” De uitstoot van stikstof moet omlaag: de stikstofuitstoot is niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de gezondheid van mensen. De opening van vliegveld Lelystad wordt dan ook tegengehouden, de gemeente stimuleert natuur- en landschapsinclusieve landbouw waar dat kan en elektrisch autorijden wordt gepromoot. De gemeente geeft zelf ook het goede voorbeeld door bijvoorbeeld op alle gemeentelijke overheidsgebouwen zonnepanelen te plaatsen.

Wij gaan echt aan de slag met de energietransitie

Met een visie alleen wordt de klimaatverandering niet aangepakt. Er moet snel worden gehandeld. De gemeente werkt enthousiast en (pro-)actief mee aan het realiseren van de afspraken uit het Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie (RES). Dat betekent dat alle initiatieven om te komen tot de installatie van zonnepanelen op daken worden ondersteund. Voor 2025 worden op de twee potentiële locaties waar dat volgens de RES kan (boven Heelsum en boven Wolfheze) zonnevelden aangelegd. Daarbij vindt afstemming plaats met het Gelders Energie Akkoord (GEA), Natura 2000-afspraken en het Gelders Natuurnetwerk (GNN). In het kader van de RES worden alle mogelijkheden van de warmteproductie van Smurfit Kappa Parenco onderzocht en gebruikt voor de energietransitie. Verdere studies naar de mogelijkheden, maar ook gevaren van geothermie verdienen serieuze aandacht. Er vindt planvorming plaats voor de realisatie van een waterkrachtcentrale bij de stuw bij Driel. Alle opties voor een energietransitie binnen de gemeentegrenzen worden daarmee voortdurend en serieus beschouwd als mogelijkheden.

Wij verduurzamen onze woningen

Er wordt door de gemeente maximaal gestuurd om de woningmarkt duurzaam, natuurinclusief en toekomstbestendig te maken. Nieuw te bouwen woningen zijn gasloos, circulair gebouwd, bieden ruimte aan vogels en vleermuizen en voldoen aan de laatste duurzaamheidscriteria. Hoewel veel inwoners inmiddels zelfstandig aan de slag zijn gegaan met het duurzaam maken van hun bestaande woning, kunnen en willen nog te veel woningbezitters geen maatregelen nemen om hun woning energiezuinig en toekomstbestendig te maken. De gemeente gaat hen hierbij helpen door voorlichting en door het aanbieden van (rijks- of provinciale) subsidies om verduurzamingsmaatregelen te nemen. Het verduurzamen van huurhuizen van de woningbouwcorporaties mag niet leiden tot verhoging van de woonlasten en/of verslechtering van de leefomgeving van diersoorten zoals huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. We maken daarover afspraken met de woningbouwcorporaties.

Wij beschermen flora en fauna en streven naar een maximale biodiversiteit

Met te veel planten- en diersoorten gaat het niet goed. De gemeente voert daarom een volwaardig biodiversiteitsbeleid, gericht op behoud en duurzaam gebruik van alle vormen van biodiversiteit. Centraal staat het behouden en versterken van de biodiversiteit door bij alle activiteiten in de bebouwde omgeving natuurinclusief te werken, op het volledige grondgebied van de gemeente en in relatie tot de omringende gebieden. Inwoners zijn een belangrijke partij bij elke vorm van biodiversiteitsbeleid, rond hun eigen huis en tuin maar ook bij het gemeentelijk groenbeheer, bij het inventariseren van (dorps)natuur en als bron van kennis bij de beleidsontwikkeling. Ook bij de (her)inrichting van straten en pleinen in de dorpen staan vergroening en verbetering van de biodiversiteit hoog op de prioriteitenlijsten. Renkum doet mee en stimuleert de inwoners om mee te doen met het landelijke initiatief ‘Tegelwippen’. Bewoners worden ondersteund en gestimuleerd om tegels te verruilen voor groen. Intensieve veehouderij komt in Renkum niet voor en dat blijft zo.

Wij staan ook lokaal voor een duurzame, gezonde toekomst

De gemeente Renkum kan de klimaatverandering uiteraard niet zelf oplossen. Wel kunnen er lokaal initiatieven en activiteiten worden ontplooid die een bijdrage leveren aan een gezondere leefomgeving in de zes dorpen. We stimuleren een duurzame voedselproductie door het lokaal (biologisch) verbouwen en verkopen van voedsel. Schone lucht is niet vanzelfsprekend, dus uitstoot door bedrijvigheid wordt verminderd. Het stoken van hout kan leiden tot ongezonde uitstoot. We blijven inwoners hierop wijzen en geven voorlichting hoe een houtkachel het beste gestookt kan worden. Er wordt een nieuwe inventarisatie gedaan van waardevolle bomen in de gemeente en meer bomen krijgen een beschermde status. De openbare ruimte wordt waar dat kan (bijvoorbeeld bij een herinrichting) zodanig ingericht dat zij uitnodigt om te bewegen.