Woondeal 2.0 Regio Arnhem-Nijmegen

Woondeal 2.0 - Beeld: Regio Arnhem-Nijmegen

In 2020 zijn gemeenten binnen de Groene Metropoolregio (GMR), provincie Gelderland en het Rijk een langjarig partnerschap
aangegaan voor een beter werkende woningmarkt. Ze sloten de zogeheten woondeal. In de woondeal staan afspraken over continuïteit en versnelling van de bouwproductie, verstedelijking en gebiedsontwikkeling, huisvesting van aandachtsgroepen, klimaatadaptieve, conceptuele en circulaire woningbouw en leefbaarheid.
 
Met deze woondeal liep de regio een beetje voor op de andere regio’s in het land. Het kabinet heeft de ambitie om landelijk 900.000 woningen tot en met 2030 te realiseren. Daarvoor worden nu door het hele land woondeals gesloten en actualiseren wij de onze met Woondeal 2.0.
 
Door als gemeente mee te doen aan deze woondeal committeren wij ons aan de afspraak dat van alle nieuwe huizen die we bouwen 2/3 deel betaalbaar is. Afgelopen raadsvergadering heeft de raad besloten dat we de woondeal gebruiken als uitgangspunt bij de herijking van lokaal ruimtelijk en volkshuisvestelijk beleid. Op dit moment is het niet nodig om lokaal beleid aan te passen. Maar in de toekomst kan de provincie handhaven zodat wij ons aan de woondeal houden als gemeente Renkum.
 
Als fractie D66 Renkum blijven we het college controleren op het handelen conform de afgesproken kaders. Het is en blijft belangrijk dat we zorgen voor voldoende betaalbare woningen in onze gemeente.
De provincie gaat een belangrijkere rol spelen op de woningmarkt, dus daarom is het van belang dat u gaat stemmen bij de provinciale statenverkiezingen!