Voorjaarsnota 2022

Rekenmachine Beeld: Beeldbank

In de Voorjaarsnota (hierna VJN) wordt vooruitgekeken naar wat voorgenomen maatregelen en beleidsontwikkeling gaan betekenen voor het lopende begrotingsjaar en komende begrotingsjaren. De gemeenteraad behandeld de VJN in een speciale raadsvergadering waarin de financiële kaders worden aangeven waarbinnen het college de verdere programmabegroting voor de aankomende jaren moet gaan opstellen.
 
Dit jaar was die behandeling in de raad eigenlijk vooral een formaliteit. Dat komt allereerst omdat de gemeente Renkum financieel gezien gewoon behoorlijk in de min staan. Veel van wat de gemeente wilde en wil gaan doen is gebonden aan het feit dat er nauwelijks of geen geld beschikbaar is om dat te gaan doen. De meicirculaire 2022 lijkt lucht te gaan bieden voor het financiële plaatje van de gemeente voor de korte en middellange termijn. Het gaat dan om incidentele gelden waar de raad iets over zouden kunnen zeggen. Het zou echter vreemd zijn dat als de gemeente de afgelopen jaren steeds de eindjes aan elkaar heeft moeten knopen en aan de inwoners vaak heeft moeten uitleggen dat veel niet meer kon, meer ging kosten of zou verdwijnen er nu dankzij de meicirculaire ineens wel van alles zou kunnen worden gedaan.
Daarbij zorgen grote ontwikkelingen die buiten onze gemeentegrenzen zijn ontstaan, zoals een oorlog niet ver hier vandaan maar ook de stikstof- en de klimaatcrisis, voor allerlei onvoorziene uitgaven en tekorten.
Zo staat de energiehuishouding op dit moment volledig op z’n kop; iets wat we enkele maanden geleden totaal niet hadden voorzien. De meicirculaire is in die wereld
van vandaag een zeer onzekere financiële fundering voor de toekomst. Wat D66 Renkum betreft kan de gemeente Renkum het zich niet veroorloven op die fundering een ruimer bemeten uitgavenpatroon te gaan bouwen.
 
Naast de onzekerheden die er zijn over de huidige en toekomstige financiële positie van de gemeente zitten we ook in een situatie waarbij er nog maar net een nieuw college is aangetreden. Dat college moet wat D66 Renkum betreft de tijd krijgen om beleid te gaan maken. In de raadsvergadering van 29 juni gaf D66 Renkum het college dan ook mee vooral snel en voortvarend aan de slag te gaan met het opstellen van beleid, het oppakken van de taken die gedaan moeten worden en het vormgeven en uitvoeren van plannen. Dat er veel grote, maatschappelijk schurende onderwerpen spelen vraagt vanuit de gemeente om daadkrachtig en met lef uitgedragen beleid, zoals de druk op het wonen en de voorzieningen, het veranderende klimaat en de energiehuishouding, het daadwerkelijk betrekken van inwoners bij wat er speelt in de gemeente en het blijven vormgeven aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen en eerlijke kansen krijgt. Het voortbestaan van onze gemeente en het krijgen van een duurzaam levensvatbare gemeentelijke organisatie zijn zaken waar het nieuwe college snel mee aan de slag moet gaan. Bij de Begrotingsraad in september, waar de Perspectiefnota op de agenda staat, bepalen we als fractie dan wel of de ingezette koers ons bevalt.