Raadsagenda 2022-2026

Agenda - Beeld: Beeldbank

Na de gemeenteraadsverkiezing van maart kwam vanuit de coalitie de wens naar voren om als raad het voortouw te nemen bij de uitwerking van een aantal thema’s voor de nieuwe raadsperiode. In de raadsvergaderingen van 20 april en 29 juni heeft
de raad gesproken over die thema’s, toen nog onder de noemer ‘Raadsperspectief 2022-2026’. Op 29 juni heeft de raad besloten om de term ‘Raadsperspectief’ te vervangen door ‘Raadsagenda’ en een sessie te organiseren voor raads- en commissieleden om gezamenlijk te bepalen welke onderwerpen moeten worden opgenomen in de Raadsagenda 2022-2026.
 
De Raadsagenda is een instrument om de raad meer verantwoordelijkheid te laten nemen bij het initiëren en uitwerken van een aantal belangrijke thema’s. Zo wordt de kaderstellende rol van de raad versterkt. Het uitwerken van thema’s gebeurt in werkgroepen en moet de samenwerking tussen de raadsfracties en tussen raad en organisatie verbeteren.

Op vrijdag 30 september kwam de raad bij elkaar voor een bijeenkomst in het Renkums Beekdal met als doel te komen tot een definitieve selectie van onderwerpen voor de Raadsagenda. Om te komen tot deze selectie golden een aantal criteria. Zo moest een onderwerp bijvoorbeeld door alle partijen belangrijk worden gevonden, ondanks dat er verschillend over kon worden gedacht en moest het gaan om een maatschappelijk relevant onderwerp met een belang voor de hele gemeente. Na een aantal gespreksronden kwamen uiteindelijk drie onderwerpen overtuigend naar voren die de Raadsagenda de aankomende jaren zullen bepalen: ‘Inwonersparticipatie/zeggenschap inwoners/ burgerberaad’, ‘Sturen op de woningmarkt’ en ‘Dorpsgericht werken’. Er zijn werkgroepen ingesteld waarin raadsleden uit diverse fracties starten met het opstellen van een startnotitie voor de drie genoemde thema’s. Dat betekent dat iedere werkgroep een plan van aanpak opstelt, inclusief planning, en de raad hierover informeert.

Tijdens de raadsvergadering van 21 december is de raadsagenda door de raad vastgesteld. De aankomende jaren zullen we in deze nieuwsbrief regelmatig terugkomen op de verdere ontwikkelingen vanuit de raadsagenda.