Perspectiefnota 2022 – 2026

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Om het huishoudboekje op orde te houden, publiceert de gemeente elk jaar de Perspectiefnota, de begroting, diverse jaarstukken en tussentijdse rapportages in de vorm van de Voorjaarnota en de Najaarsnota. Deze stukken zijn met elkaar verbonden en worden elk jaar opnieuw samengesteld of geactualiseerd en vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.
Tijdens een speciale commissievergadering op 20 september en de raadsvergadering op 28 september (klik op de links om deze terug te kijken) stond de Perspectiefnota 2022-2026 centraal. Daarin heeft het college thema’s aangegeven die zij wil aanpakken en heeft ze deze geprioriteerd, gefaseerd en financieel vertaald.
 
Tijdens de bespreking van de Perspectiefnota gaven we als fractie van D66 Renkum aan dat we kunnen concluderen dat er hard wordt gewerkt in het gemeentehuis. We proberen veel met elkaar voor elkaar te krijgen, ook tegen de crisesstroom in. En ja, dat kan altijd beter. En ja, het is ook de bedoeling dat het bestuur van een gemeente via de lokale politiek tegen de stroom in toch dat gaat doen wat nodig is. Maar gaan we met alles wat er op ons afkomt ook daadwerkelijk voor elkaar krijgen wat nodig is? We gaven als fractie aan dat we een beeld naar voren zien komen van een gemeentelijke organisatie die continu onder druk staat en toch haar werk moet zien te doen. We maken ons daar echt zorgen over. De gemeentelijke organisatie duurzaam en toekomstbestendig krijgen is eigenlijk al vele jaren een grote zorg. De organisatie goed op orde krijgen is volgens de fractie van D66 Renkum de sleutel tot het aanpakken van al het andere dat moet worden aangepakt. Dat de Perspectiefnota 2022-2026 alleen richtinggevend is past daar wat ons betreft bij: een aanpak van onderwerpen en maatschappelijke problemen is op dit moment eigenlijk niet hard vast te leggen. Niets is zeker. De organisatie kan echter alleen doen wat nodig is als er enige zekerheid is. Zekerheid qua financiën en qua beschikbaarheid van kennis en mankracht. Die zekerheid is er nu niet en iedereen ervaart dan ook dat de gemeente steeds meer moeite moet doen om de zekerheid te bieden dat zij er voor haar inwoners en samenleving is op de terreinen die die inwoners dagelijks direct raken: financiële bestaanszekerheid, huisvesting, dienstverlening, bereikbaarheid en een veilige, duurzaam beschermde leefomgeving.
 
De Perspectiefnota zoals die door het college is geleverd, geeft wat D66 Renkum richting en die richting is wat de fractie betreft wel min of meer de goede. Maar richting is volgens ons niet het echte probleem. Het echte probleem is uitvoering kunnen geven aan die richting en daar heb je de juiste mensen en geld voor nodig. En die zijn er allebei steeds minder. Wat de fractie van D66 Renkum betreft moet daarom het borgen van een duurzame, toekomstbestendige organisatie prioriteit krijgen boven alles, zodat van daaruit gewerkt kan worden aan al het andere.  Als dat niet lukt moeten we eens hard gaan nadenken over de vraag hoe we de toekomst van de gemeente voor ons zien en wat er nodig is om die toekomst die we willen voor elkaar te krijgen. Starten met het uitwerken van het rapport “De bestuurskracht van de gemeente Renkum” van bureau Berenschot van januari 2022 is dan ook hard nodig.
 
Op basis van de uitkomsten van het raadsdebat wordt een meerjarenbegroting opgesteld en in het najaar aan de raad voorgelegd. Het college heeft daarmee vervolgens de opdracht de uitvoering van de plannen vorm te geven binnen de gestelde kaders door de raad en rapporteert hierover, onder andere in de Voorjaarsnota, de Najaarsnota en de jaarstukken.