Onderzoek naar toekomstscenario’s en bestuurskracht gemeente Renkum

Voorkant rapport Berenschot - Beeld: Berenschot

In mei 2021 heeft de raad ingestemd met een onderzoek door bureau Berenschot naar toekomstscenario’s voor de gemeente Renkum en een bestuurskrachtmeting. Aanleiding voor dit onderzoek was dat de gemeente, mede door een nijpende financiële situatie, al een tijd worstelt met het in stand houden van de voorzieningen voor haar inwoners en medewerkers. Berenschot heeft op 25 januari het onderzoeksrapport ‘De bestuurskracht van de gemeente Renkum’ gepresenteerd en adviseert daarin dat de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college een concreet traject voor een toekomstperspectief vorm moeten gaan geven. De D66-fractie is van mening dat Berenschot een helder en betrouwbaar beeld van de huidige bestuurskracht van Renkum heeft gegeven, een juiste analyse heeft gemaakt van wat er in Renkum speelt en met goede conclusies en aanbevelingen is gekomen.

D66 Renkum gaf tijdens de raadsvergadering van 26 januari aan dat na de verkiezingen van 16 maart, als de kiezer heeft gesproken, het rapport vanuit de dan geldende politieke werkelijkheid moet worden beschouwd en van een plan van aanpak moet worden voorzien. Die politieke werkelijkheid wordt ook bepaald door de Rijksoverheid. Als vanuit daar de verdeelsleutel van bijvoorbeeld het Gemeentefonds anders wordt, heeft dat gevolgen voor de bestuurskracht van de gemeente Renkum. De nieuwe raad moet dan ook keuzes gaan maken, waarbij het rapport van Berenschot dus al bij de totstandkoming van het nieuwe college de belangrijkste bouwsteen voor de bestuurlijke koers die de toekomst van onze gemeente zal gaan bepalen.
 
De fractie van D66 verwacht daarbij dat de meningen en verwachtingen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Renkum van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wordt geluisterd en dat die actief worden meegenomen. D66 gaf in de raad aan dat zij wil dat daarbij dan wel voortdurend het eerlijke verhaal wordt verteld, namelijk dat we in onze gemeente bestuurlijk aan de toppen van ons kunnen zitten en er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Niets doen is geen optie; het rapport van Berenschot bevestigt dat verhaal. Uitgangspunt voor D66 Renkum zal steeds zijn dat we als gemeente voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen de beste overheid moeten zijn die we kunnen zijn. De vorm waarin we de daarvoor benodigde bestuurlijke kracht dan gieten moet daaraan altijd ondergeschikt zijn. Men moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente in staat is te voldoen aan de eisen die vanuit de samenleving aan een betrouwbare lokale overheid worden gesteld. D66 Renkum zoekt daarbij waar dat kan zoals altijd samenwerking over onze gemeentegrenzen heen; regionaal en nationaal. Van belang daarbij is dan de democratische controle die inwoners moeten ervaren. Ook moet het college fatsoenlijk in staat worden gesteld de gemeente te besturen en moet de gemeentelijke organisatie de taken uit kunnen voeren die uitgevoerd moeten worden.
De gemeenteraad, die bij dat alles het controlerende en aansturende bestuurs-orgaan is, zal dus meteen na de verkiezingen van 16 maart zijn aan de slag moeten gaan met een ingewikkeld en complex vraagstuk dat de toekomst van Renkum zal gaan bepalen.