Natuurinclusieve landbouw

Beeld: Fedor Cuppen

De motie ‘Natuurinclusieve landbouw’ die tijdens de Begrotingsraad werd ingediend sluit perfect aan bij het standpunt dat D66 Renkum al jaren laat horen ten aanzien van natuur- en landschapsinclusief bouwen en gebruik maken van onze groene woon- en leefomgeving (zie bijvoorbeeld ook nieuwsbrief 8 van juni 2022). Het toestaan en mogelijk houden van menselijke activiteiten in de landelijke omgeving waarin we wonen en leven én tegelijkertijd het actief behouden en beschermen van natuur- en landschapswaarden zal altijd een precaire en fragile balans vragen in de ruimtelijke afwegingen die gemaakt moeten worden. Landbouw en natuur zijn al eeuwenlang met elkaar verbonden en verweven. We kunnen dus niet zomaar zeggen en toestaan dat de één ten koste van de ander letterlijk en figuurlijk meer ruimte mag gaan innemen. Juist die activiteiten en maatregelen die ervoor zorgen dat zowel natuurinclusieve landbouw als de natuur- en landschapswaarden worden behouden en beschermd, moeten worden gestimuleerd. Wat D66 Renkum betreft moeten de natuurinclusieve boerenbedrijven en de natuur-, landschap- en landgoederenorganisaties daarom goed met elkaar in verbinding staan en samenwerken aan een op de toekomstgericht behoud van onze leefwereld waarin duurzame landbouw en andere activiteiten mogelijk blijven binnen de natuurlijke en landschappelijke context waarin zij plaatsvinden. De gemeente moet daarbij de juiste positie en rol innemen en die is wat D66 Renkum betreft ondersteunend, beleidsvormend en op regieniveau. Wij dienden de motie dan ook mee in vanuit de volle overtuiging dat we zo aan al deze ambities bijdragen.