Motie ‘Visie over onderzoeke naar ruimte voor natuur inclusieve landbouw’

Veld & Beek Beeld: website veld en beek

D66 Renkum diende bij de raadsvergadering van 25 mei samen met CDA en VVD de motie ‘Visie over onderzoek naar ruimte voor natuur inclusieve landbouw’ van PvdA mee in, waarin aandacht werd gevraagd voor natuurinclusieve landbouwbedrijven. Alle partijen steunden uiteindelijk de motie, maar met dit stukje geven we als fractie een inkijk in de totstandkoming van de motie en de rol die wij als D66 Renkum daarin speelden.
Een aantal fracties was recent langsgegaan bij de natuurinclusieve boerderij ‘Veld en Beek’. De beheerder/eigenaar van deze boerderij, Jan Wieringa, had een succesvol pleidooi gedaan bij de aanwezige partijen om het voortbestaan van zijn boerderij te verdedigen. Hij had namelijk aangegeven dat zijn boerderij vanwege de provinciale plannen voor natuurontwikkeling, het zogenaamde
Natuurbeheerplan 2023, waarschijnlijk zou ophouden te bestaan. Het stuk grond dat hij pacht zou daarbij worden omgezet in natuur. Naar aanleiding van het bezoek van de fracties werd door de PvdA de motie opgezet.
 
Met de motie werd het college opgeroepen om een zienswijze (bezwaar) in te dienen bij de provincie, waarbij Renkum de provincie oproept om te onderzoeken of er ruimte is voor natuurinclusieve landbouw in onze gemeente. De indieners van de motie, waaronder dus ook D66 Renkum, zouden het zonde vinden als dit soort landbouw geen plek zou krijgen in het Renkumse landschap. Met het aangekondigde onderzoek is er nog geen zekerheid voor de natuurinclusieve landbouw in Renkum, maar het signaal is in ieder geval gegeven dat wij in Renkum allemaal voorstander zijn van dit type ‘boeren’.
 
Voordat de motie werd ingebracht vroeg D66 aan de opstellers ervan of er iets kon worden toegevoegd. We wilden namelijk een duidelijk doel beschrijven voor de natuurinclusieve landbouw. Je wilt met een onderzoek namelijk iets concreets bereiken. Wij stelden voor als doel toe te voegen: biodiversiteit volgens EU-normen verzorgen en een betere toekomst schetsen voor de boeren die druk vanuit de maatschappij ervaren. De mede-indieners van de motie konden zich vinden in dit standpunt van D66 Renkum, maar aangezien het voorstel van D66 in de raad tot discussie zou kunnen leiden en er nog maar één dag tijd was om de motie op te stellen voordat de bewaartermijn bij de provincie verliep is het doel uiteindelijk niet in de motie terecht gekomen. Soms is de conclusie dat je veel energie steekt in het goed beschrijven van zaken, maar dat je pragmatisch moet zijn en moet concluderen: we hebben liever iets dan niets.

Kernelementen natuurinclusieve landbouw Beeld: Rijksoverheid