Meer commissieleden maken het makkelijker, beter en leuker

Toenemende werkdruk, toenemend (direct en indirect) agressief gedrag richting politici, afnemende bereidheid om raadswerk te doen:
als we niets doen zal de belangstelling voor raadswerk, ook in Renkum, nog verder gaan afnemen. De fractie van D66 Renkum uitte tijdens de raadsvergadering van 1 maart 2023 dan ook haar zorgen voor het lokale bestuur van onze gemeente. De Renkumse politiek wordt steeds meer iets van een kleine club raads- en commissieleden die steeds meer en ingewikkelder raadswerk moeten doen. Daarbij ook nog tijd vinden voor het verbinden van dat raadswerk aan dat wat er in de wereld buiten het gemeentehuis plaatsvindt wordt ook steeds moeilijker. De fracties zijn teveel tijd kwijt met het “gewone” raadswerk en er zijn steeds minder inwoners die zich nog willen inzetten voor de lokale politiek. Die inwoners zijn steeds minder betrokken bij wat er in de gemeenteraad gebeurt; vaak totdat daar iets voor hen onvoordeligs wordt besloten en het hun direct persoonlijk raakt. D66 Renkum vindt daarom dat het raadswerk makkelijker, beter en leuker moet worden gemaakt zodat de raadsleden inwoners weer meer kunnen gaan betrekken bij het raadswerk.

Door meer inwoners de kans te geven actief deel te nemen aan de raadsvergaderingen en -bijeenkomsten komen er meer mogelijkheden voor het werven, enthousiasmeren en behouden van geschikte kandidaten voor dat raadswerk. Zo zorgt de zittende raad voor een mooie, zorgvuldige en vloeiende overdracht van haar belangrijke werk naar de toekomstige Renkumse gemeenteraden.

Meer actieve fractieleden zorgen voor een betere verdeling van werkzaamheden en een vergroting van kennis en ervaring binnen de fracties. Zo wordt het lokaal bestuur voor iedereen aantrekkelijker, de kwaliteit van het raadswerk beter en de drempel om lokaal politiek actief te worden kleiner.

Omdat raadsleden ook gewoon mens zijn met een leven buiten de lokale politiek, zorgt het betrekken van meer mensen bij de gemeenteraad ervoor dat raadsleden beter kunnen zorgen voor elkaar. Zo blijft het raadswerk aantrekkelijk en leuk om te doen en wordt het niet alleen nu, maar ook in de toekomst iets waar mensen zich aan willen verbinden.

Om het raadswerk makkelijker, beter en leuker te maken door meer inwoners te betrekken bij dat raadswerk hebben we als fractie D66 Renkum een motie ingediend tijdens de raadsvergadering van 1 maart. Met die motie wordt het mogelijk om het maximaal aantal niet-raadsleden dat als commissielid aan een fractie verbonden mag zijn uit te breiden tot vier. De motie werd met steun van CDA, VVD en GroenLinks aangenomen. Vanaf de zomer van 2023 kunnen er dus meer commissieleden worden geïnstalleerd en wordt de lokale democratie nu en voor de toekomst beter in de Renkumse gemeenteraad geborgd.

Als fractie van D66 Renkum hopen we ook onder onze leden te bewerkstelligen dat zij zich melden voor een actieve bijdrage aan het raadswerk omdat het makkelijk, goed en leuk is om te kunnen doen.
Hebt u vragen hierover of wilt u een keer zelf ervaren waar de fractie mee bezig is, neem dan gerust contact op met ons. Dat kan via [email protected] en/of ons persoonlijk te benaderen.

Gemeentehuis - Beeld: Fedor Cuppen