MCF Doelum Renkum

Doelum - Beeld: Gemeente Renkum

Multifunctioneel Centrum (MFC) Doelum in Renkum heeft op dit moment grote financiële tekorten. Naast de hoge kosten voor energie heeft het centrum ook te maken met het feit dat ingehuurde, betaalde krachten nodig zijn om een tekort aan vrijwilligers op te kunnen vangen. Bij het oprichten van Doelum is ooit afgesproken dat het complex zo zou worden opgezet dat de organisaties die bij
Doelum betrokken zijn zelf het grootste deel van de exploitatie van het complex organiseren. Als dat niet het geval zou zijn geweest was het namelijk niet gelukt om de realisatie van het MCF Doelum financieel rond te krijgen. Dat de organisaties het nu laten afweten, al dan niet om begrijpelijke redenen, betekent dat de gemeente hierdoor een forse rekening krijg gepresenteerd en tot nu toe de tekorten op de exploitatie heeft aangevuld. Als de gemeente dat structureel moet gaan doen is dat niet in lijn met de afspraken die ooit zijn gemaakt. Ook is het niet eerlijk ten opzichte van andere (sport)accommodaties en verenigingen die geen steun ontvangen voor beheerkosten en/of het inhuren van betaalde krachten.
 
Samen met de fracties van Gemeente-belangen en VVD heeft de fractie van D66 Renkum tijdens de raadsvergadering van 23 november de motie vreemd ‘Exploitatie Doelum’ ingediend. Daarmee wordt het college opgeroepen opnieuw in gesprek te gaan met het bestuur van MFC Doelum en niet verder te gaan met eventuele uitbreidingen van het takenpakket van Stichting MFC Doelum totdat duidelijk is hoe de exploitatie
weer in lijn wordt gebracht met de gemaakte afspraken. Daarnaast heeft D66 Renkum in de motie ingebracht dat het niet zo moet zijn dat er binnen onze gemeente nog meer situaties ontstaan of aanwezig zijn waar hetzelfde als voor MFC Doelum kan gaan gelden. Vandaar dat we om meer inzicht hebben gevraagd over de huidige en toekomstige situatie in de gemeente. De motie werd aangenomen door de raad.