Fair Practice Code

Kunst buiten Beeld: Onbekend

Toen de fractie, het bestuur en diverse leden van D66 Renkum enige tijd
geleden een wandeling maakte op de HES spraken zij met kunstenaars over
hun huisvesting en het belang van hun bijdrage aan de maatschappij en onze
samenleving. De kunstenaars gaven aan dat zij wel regelmatig voor van alles
worden gevraagd (“Dan is toch mooie exposure voor je werk”) maar dat ze er vanuit
economisch oogpunt beschouwd vaak niet veel voor terugkrijgen. Corona legde dat patroon nog eens extra bloot en zelfs nu de maatschappij weer open is gegaan, hebben veel kunstenaars het nog steeds zwaar.
 
De Sociaal Economische Raad en de Raad voor Cultuur hebben geconcludeerd dat kunst, cultuur en creatieve vakken in Nederland weliswaar hoogwaardig en internationaal toonaangevend zijn, maar dat er tegelijkertijd ook sprake is van uitholling van de arbeidsmarkt voor deze sector. En dat is zorgelijk, ook in de gemeente Renkum die zich erop voorstaat een kunstenaarsgemeente te zijn.
 
De Fair Practice Code en de uitgangspunten die eraan ten grondslag liggen zorgen ervoor dat er voor kunstenaars, makers en anderen die werken in het culturele en creatieve veld een eerlijke vergoeding staat tegenover hun geleverde bijdrage bij een evenement of project. Het biedt een kader op welke (voor)waarden dat moet gebeuren. De gedragscode vormt zo een referentiekader van waaruit vooraf en als reflectie en evaluatie achteraf een geleverde bijdrage financieel gewaardeerd moet worden. D66 Renkum vindt dat Renkumse samenleving en de gemeente zich bewust moeten worden van het feit dat een goede eerlijke waardering van de culturele en creatieve sector vorm moet krijgen, zowel in immateriële als materiële zin. De Fair Practice Code is bedoeld als handvat voor alle kunstzinnige en culturele professionals om de dialoog te voeren, om zichtbaar te maken wat er beter kan en daadwerkelijk verbeteringen door te voeren. Ook in Renkum!
 
Als we met elkaar voortdurend zeggen dat we een kunsternaarsgemeente zijn dan moeten we dat ook met elkaar van een gedragen, betrouwbaar kader gaan voorzien. Zeker aangezien kunstenaars en andere creatieve vakmensen vanuit economisch oogpunt een belangrijke bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente, o.a. v.w.b. toerisme. D66 Renkum wilde daarom, samen met het CDA, met een motie het college oproepen de Fair Trade Code op te nemen in de nieuwe Cultuurnota die eind van het jaar
behandeld zal worden in de raad. Daarmee wordt recht gedaan aan de bijdrage die de kunst-, culturele – en creatieve sector in onze gemeente levert, ook vanuit economisch perspectief. Ook willen D66 Renkum en het CDA dat de gemeente met de mensen die in Renkum werken in de kunst-, culturele – en creatieve sector in gesprek gaat over een voor hen toekomstbestendige, duurzame en eerlijke arbeidsmarkt. De wethouder heeft tijdens de raadsvergadering van 29 juni aangegeven zich te gaan verdiepen in de Fair Trade Code en er na het zomerreces op terug te komen. Dat wachten we even af. De motie werd daarom vooralsnog niet ingediend. Wordt vervolgd …
 

Logo Fair Practice Code Beeld: Fair Practice Code