Bouwen “Binnen de bebouwde kom”

Bebouwde kom Beeld: Fedor Cuppen

Het beleid van de gemeente Renkum is erop gericht om nieuwbouw (van woningen) in principe alleen binnen de dorpen te laten plaatsvinden. Op de vraag van D66 Renkum of er
daadwerkelijk nooit meer buiten de bebouwde kom gebouwd kan/mag worden was het antwoord van het college dat het uitgangspunt is dat alle nieuwe woningen binnen de dorpen worden gerealiseerd. Dat was voor de fractie geen bevredigend antwoord. Een uitgangspunt is namelijk niet een daadwerkelijke afspraak of duidelijke regel. Het is een streven en het kan gebeuren dat dat streven niet behaald kan worden. En wat gebeurt er dan? Willekeur, toeval en onduidelijkheid liggen dan op de loer en dat kan voor niemand de bedoeling zijn. Daarbij komt dat in onze gemeente niet duidelijk is wat er valt onder ‘binnen de dorpen’. Waar beginnen die dorpen dan? Volgens de Raad van State in een uitspraak uit 2011 is niet de plaats van een verkeersbord dat de bebouwde kom aangeeft bepalend wat de bebouwde kom is, maar de aard van de omgeving. De grenzen van de bebouwde kom zoals die ook voor de Renkumse dorpen met verkeersborden zijn aangegeven gelden dus niet voor de ruimtelijke ordening. Gemeenten moeten wat dat betreft zelf bepalen wat zij onder bebouwde kom verstaan en het is raadzaam om dit in de vorm van beleidsregels te doen. Doordat een voor de fractie bevredigend antwoord vanuit het college op onze vraag wat wordt verstaan onder “binnen de dorpen” uitbleef, heeft D66 Renkum de motie ‘Vaststellen bebouwde kom Renkumse dorpen’ opgesteld waarin zij gesteund door de fracties van Gemeentebelangen en Omzien naar Elkaar, het college heeft opgeroepen concreet vast te gaan leggen waar de grenzen van de bebouwde kom liggen voor wat betreft ruimtelijke ordening en milieutechnische vraagstukken. Zo wordt voor iedereen duidelijk wat binnen of buiten de bebouwde kom is en kan er veel beter beargumenteerd worden waarom ergens wel of niet gebouwd gaat worden. De motie werd in de raadsvergadering van 28 september aangenomen.